Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

Tekst pierwotny

§ 1.

W zarządzeniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 8), w załączniku do zarządzenia w § 13 w ust. 11 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zapytanie ofertowe nie było opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej a wartość szacunkowa zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest równa lub większa niż kwota 2.000,00 (dwa tysiące) złotych bez podatku od towarów i usług i mniejsza niż kwota 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych bez podatku od towarów i usług, konieczne jest powtórzenie rozeznania rynku;”.

§ 2.

Do zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY
ŚRODOWISKA

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-11
  • Data wejścia w życie: 2017-08-11
  • Data obowiązywania: 2017-08-11
  • Dokument traci ważność: 2018-01-03

Dzienniki Urzędowe