Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 7
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie szkolenia obronnego pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) i § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2 i 6 oraz z 2020 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) cele szkolenia obronnego pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej: "GDOŚ" i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zwanych dalej: "rdoś";

2) grupy szkoleniowe pracowników GDOŚ i rdoś;

3) zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w procesie szkolenia obronnego;

4) zadania kierujących komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz pracowników GDOŚ w procesie szkolenia obronnego;

5) sposób i tryb finansowania szkolenia obronnego w GDOŚ i w rdoś.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów, funkcjonujące w GDOŚ;

3) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

4) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;

5) zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i są określone odpowiednio w "Planie operacyjnym funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" lub w Planie operacyjnym funkcjonowania regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

6) zespole zadaniowym - należy przez to rozumieć zespół wyznaczonych pracowników GDOŚ lub rdoś, w składzie niezbędnym do realizacji zadań operacyjnych na głównym stanowisku kierowania odpowiednio Generalnego Dyrektora lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stałej siedzibie lub w zapasowym miejscu pracy.

§ 3.

1. Celem szkolenia obronnego jest przygotowanie pracowników GDOŚ i rdoś do realizacji zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych, podniesienie ich kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznanie przez nich zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218).

2. Szkolenie obronne organizuje się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. W ramach szkolenia obronnego organizowanie są wyższe kursy obronne.

4. W wyższych kursach obronnych:

1) uczestniczą:

a) Generalny Dyrektor,

b) Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

c) Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

d) kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz ich zastępcy;

2) mogą uczestniczyć pracownicy GDOŚ i rdoś:

a) skierowani przez Generalnego Dyrektora,

b) skierowani przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

c) zgłoszeni przez ministra właściwego do spraw środowiska, na podstawie wniosku władz związków zawodowych, samorządów zawodowych, stowarzyszeń i fundacji.

5. W wyższych kursach obronnych w pierwszej kolejności uczestniczą pracownicy obejmujący stanowiska po raz pierwszy.

6. Kierowanie na wyższe kursy obronne wytypowanych pracowników GDOŚ i rdoś, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 lit. a i b, odbywa się za pośrednictwem pracownika do spraw obronnych GDOŚ.

7. W szkoleniu obronnym, organizowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska, uczestniczą wyznaczeni przez Generalnego Dyrektora pracownicy GDOŚ, w szczególności wchodzący w skład Kierownictwa GDOŚ oraz pracownik do spraw obronnych GDOŚ.

8. Do udziału w szkoleniu obronnym, organizowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska, mogą być zapraszani regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz pracownicy rdoś.

9. W szkoleniu obronnym, organizowanym przez Generalnego Dyrektora, uczestniczą wskazani przez Generalnego Dyrektora pracownicy rdoś, w szczególności regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz pracownicy rdoś zajmujący stanowiska właściwe do prowadzenia spraw obronnych.

§ 4.

1. W procesie szkolenia obronnego ustala się następujące grupy szkoleniowe pracowników GDOŚ i rdoś z zastrzeżeniem ust. 2:

1) grupa K2 - Generalny Dyrektor, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

2) grupa D2 - dyrektorzy departamentów, zastępcy dyrektorów departamentów, dyrektorzy biur, zastępcy dyrektorów biur, główny księgowy w Zespole Budżetu i Finansów, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w GDOŚ;

3) grupa N2 - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska;

4) grupa P1 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w GDOŚ;

5) grupa P3 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w rdoś;

6) grupa HNS - pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w GDOŚ lub w rdoś;

7) grupa ZSD - pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań w składzie odpowiednio zespołu stałego dyżuru w GDOŚ lub dyżurów w punktach kontaktowych stałego dyżuru w rdoś;

8) grupa ZPO - pracownicy wyznaczeni do opracowania dokumentów planistycznych w składzie zespołu do spraw planowania operacyjnego w GDOŚ lub w rdoś;

9) grupa GSK - pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań w składzie zespołów zadaniowych głównego stanowiska kierowania odpowiednio Generalnego Dyrektora lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w tym:

a) podgrupa ZK - zespołu kierowania w GDOŚ lub w rdoś,

b) podgrupa ZKO - zespołu koordynacji w GDOŚ lub w rdoś,

c) podgrupa ZAO - zespołu analizy i oceny w rdoś,

d) podgrupa ZZL - zespołu zabezpieczenia w GDOŚ lub w rdoś.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej głównego stanowiska kierowania regionalnego dyrektora ochrony środowiska, łączyć podgrupy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a-d.

§ 5.

1. Organizatorem szkolenia obronnego w GDOŚ jest Generalny Dyrektor w odniesieniu do:

1) zajęć teoretycznych oraz gier i treningów realizowanych w cyklu rocznym;

2) ćwiczeń centralnych, służących doskonaleniu procedur kierowania realizacją wybranych obszarów przygotowań obronnych oraz współdziałania z innymi organami administracji publicznej, realizowanych nie rzadziej niż raz na trzy lata.

2. Organizatorem szkolenia obronnego w rdoś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska w odniesieniu zajęć teoretycznych oraz gier i treningów realizowanych w cyklu rocznym.

§ 6.

1. Pracownik do spraw obronnych GDOŚ opracowuje sześcioletni projekt Programu szkolenia obronnego Generalnego Dyrektora i co dwa lata - jego aktualizację w formie aneksu.

2. Projekt Programu szkolenia obronnego Generalnego Dyrektora i jego aktualizacja, przed przedstawieniem Generalnemu Dyrektorowi do zatwierdzenia, podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym GDOŚ.

3. Opracowanie trzyletniego Programu szkolenia obronnego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz jego aktualizację co dwa lata, powierza się regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

4. Programy szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 3, określają:

1) cele szkolenia;

2) problematykę szkolenia realizowaną w danym okresie planistycznym;

3) zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe:

a) odpowiednio Generalnego Dyrektora lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

b) innych organizatorów szkolenia, w których planowany jest udział przedstawicieli odpowiednio GDOŚ lub rdoś;

4) grupy szkoleniowe.

5. W programach szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 3, ujmuje się problematykę dotyczącą:

1) międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;

2) procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;

3) podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;

4) polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;

6) organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;

7) planowania operacyjnego i programowania obronnego;

8) realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

9) ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych;

10) inną niż wymieniona w pkt 1-9, związaną z obronnością państwa, a wynikającą ze specyfiki działalności odpowiednio GDOŚ lub rdoś, niezbędną do realizacji zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych.

§ 7.

1. Pracownik do spraw obronnych GDOŚ opracowuje corocznie projekt Planu szkolenia obronnego GDOŚ na dany rok.

2. Projekt Planu szkolenia obronnego GDOŚ, przed przedstawieniem Generalnemu Dyrektorowi do zatwierdzenia, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska lub pracownikiem przez niego wskazanym.

3. Pracownikiem upoważnionym do dokonywania zmian i aktualizacji Planu szkolenia obronnego GDOŚ jest pracownik do spraw obronnych GDOŚ.

4. Plan szkolenia obronnego GDOŚ na dany rok podlega udostępnieniu pracownikom GDOŚ poprzez jego publikację na stronie intranetowej GDOŚ w zakładce "Szkolenia".

5. Wyciąg z Planu szkolenia obronnego GDOŚ, w zakresie ich dotyczącym, jest przesyłany do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

6. Opracowanie corocznego Planu szkolenia obronnego rdoś powierza się regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

7. Projekt Planu szkolenia obronnego rdoś, przed jego zatwierdzeniem, podlega uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem lub pracownikiem przez niego wskazanym, w zakresie jego zgodności z wytycznymi do szkolenia, wydanymi przez ministra właściwego do spraw środowiska.

8. Plany szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 6, określają:

1) cele szkolenia wynikające z programu szkolenia;

2) tematy szkolenia opracowane na podstawie problematyki ujętej w programie szkolenia;

3) formę szkolenia, termin i miejsce szkolenia;

4) wybrane grupy szkoleniowe;

5) ustalenia dotyczące organizacji szkolenia.

§ 8.

1. Kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych GDOŚ uczestniczą osobiście oraz zapewniają uczestnictwo podległych pracowników, określonych w § 4 pkt 2, 4 i 6-9, w szkoleniu obronnym, organizowanym przez Generalnego Dyrektora.

2. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GDOŚ zapewnia uczestnikom szkolenia obronnego, organizowanego przez Generalnego Dyrektora, pomieszczenia, materiały biurowe oraz niezbędny sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia szkolenia.

3. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska uczestniczą osobiście oraz zapewniają uczestnictwo podległych pracowników w szkoleniach obronnych, organizowanych w przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz przez Generalnego Dyrektora, w przypadkach określonych w § 3 ust. 8 i 9.

4. Pracownik do spraw obronnych GDOŚ jest odpowiedzialny za:

1) realizację przedsięwzięć ujętych w Programie szkolenia obronnego Generalnego Dyrektora;

2) realizację przedsięwzięć ujętych w rocznym Planie szkolenia obronnego GDOŚ;

3) dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń obronnych w GDOŚ;

4) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego w GDOŚ i w rdoś oraz przekazanie go do ministra właściwego do spraw środowiska lub pracownika przez niego wskazanego.

5. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska odpowiadają za:

1) realizację przedsięwzięć ujętych w Programie szkolenia obronnego regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) realizację przedsięwzięć ujętych w rocznym Planie szkolenia obronnego rdoś;

3) dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń obronnych w rdoś;

4) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji szkolenia obronnego w rdoś i przekazanie go do Generalnego Dyrektora lub pracownika przez niego wskazanego.

6. Termin sporządzenia:

1) Planów szkolenia obronnego, o których mowa w § 7 ust. 1 i 6;

2) sprawozdań z realizacji szkolenia obronnego, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 4

- określa każdorazowo Generalny Dyrektor.

§ 9.

1. Szkolenie obronne w GDOŚ i w rdoś jest finansowane w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej - środowisko.

2. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację szkolenia obronnego w GDOŚ i w rdoś w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych i ich rozliczanie powierza się pracownikowi do spraw obronnych GDOŚ.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI

Generalny Dyrektor

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe