reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - edycja 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - edycja 2019 r.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - edycja 2019 r.;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2019 r., a także proponowaną kwotą dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;

2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej,

b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych do spraw oceny ofert w ramach Programów Ministra, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.

4. Członkowie Komisji oraz eksperci składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

2. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin Prac Komisji przyjęty przez Komisję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych związanych z funkcjonowaniem Komisji;

4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu jej posiedzenia;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

§ 9.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Aktywna Młodzież działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" - edycja 2019 r.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

wz. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

 

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2019 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama