REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024, w postaci punktacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dofinansowania;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem”, listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej;

2) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) dwóch pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej,

b) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu nadzorującego Departament Ekonomii Społecznej.

2. Przewodniczący wyznacza wiceprzewodniczącego oraz sekretarza spośród członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

3. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

4. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie zatrudnienia socjalnego.

5. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

6. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 4, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

7. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 4, składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji Konkursowej przyjętego przez Komisję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych związanych z funkcjonowaniem Komisji;

4) akceptowanie ostatecznej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

5) zatwierdzanie sporządzanych przez sekretarza protokołów z posiedzeń Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego - upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) wypełnienie kart ocen stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) przygotowywanie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

5) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 4, z tytułu udziału w stacjonarnych posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2190) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Ekonomii Społecznej.

§ 9.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
RODZINY, PRACY I POLITYKI

SPOŁECZNEJ
AGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄK

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załączniki do zarządzenia nr 20
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 maja 2024 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE


Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE


Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIEZałącznik 4. [WZÓR – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NA LATA 2023–2025]

Załącznik nr 4

WZÓR KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NA LATA 2023-2025


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA