REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII
KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Załącznik 1. [STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 3 lipca 2017 r. (poz. 10)

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”.

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Prawny;

3) Departament Górnictwa;

4) Departament Warunków Pracy i Szkolenia;

5) Departament Energomechaniczny;

6) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;

7) Biuro Budżetowo-Finansowe;

8) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

9) Biuro Komunikacji Społecznej;

10) Biuro – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

2. W skład Urzędu wchodzą ponadto:

1) Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia;

2) Samodzielny Wydział Informatyzacji;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

3. Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadawany przez Prezesa.

4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Prezes.

5. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów lub samodzielnych stanowisk określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-19
  • Data wejścia w życie: 2017-07-20
  • Data obowiązywania: 2017-07-20
  • Dokument traci ważność: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA