REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 76

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wiedniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Likwiduje się jednostkę budżetową – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wiedniu, utworzoną zarządzeniem Nr 18 Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wiedniu, zmienionym zarządzeniem Nr 116 Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wiedniu, zwaną dalej „Wydziałem”.

2. Rozpoczęcie likwidacji Wydziału następuje z dniem 8 maja 2017 r.

3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji) wyznacza się na dzień 8 lipca 2017 r.

§ 2.
1. W okresie likwidacji Wydział działa pod nazwą „Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wiedniu w likwidacji”.

2. Od dnia otwarcia likwidacji Wydział podejmuje wyłącznie czynności mające na celu likwidację Wydziału oraz czynności niezbędne do zakończenia bieżących zadań promocyjnych wykonywanych przez Wydział.

3. Czynności związane z likwidacją Wydziału wykonuje Likwidator, który działa do dnia zatwierdzenia sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych.

4. Pełnienie funkcji Likwidatora powierza się Panu Pawłowi Potyrze – Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju.

5. Nadzór nad wykonywaniem czynności Likwidatora sprawuje Minister Rozwoju i Finansów, przy pomocy Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadach i Konsulatach Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 3.
1. Mienie znajdujące się w posiadaniu Wydziału w dniu likwidacji zostanie nieodpłatnie przekazane, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, Ministerstwu Rozwoju.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Wydziału z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Rozwoju.

§ 4.
1. Do zadań Likwidatora należy w szczególności:

1) opracowanie harmonogramu likwidacji i przedłożenie go, za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu, Ministrowi Rozwoju i Finansów w terminie do dnia 22 maja 2017 r.;

2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i planu finansowego likwidacji;

3) niezwłoczne zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z Wydziałem o jego likwidacji;

4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Wydziału, w szczególności składników majątkowych ruchomych i nieruchomych, składników niematerialnych i prawnych, zestawienia zawartych umów oraz wierzytelności i zobowiązań;

5) sporządzenie wykazów spraw dotyczących działalności Wydziału, w podziale na sprawy niezakończone i zakończone, dokonanie archiwizacji dokumentów z zakresu spraw zakończonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz przekazanie spraw niezakończonych i zakończonych do Ministerstwa Rozwoju za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu;

6) nieodpłatne przekazanie mienia Wydziału Ministerstwu Rozwoju na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;

7) sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji oraz wymaganych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, zamknięcie ksiąg rachunkowych;

8) dokonanie odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Wydziału, w tym rozwiązanie z pracownikami umów o pracę z uwzględnieniem terminu na który przypada dzień likwidacji;

9) złożenie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji, Ministrowi Rozwoju i Finansów, za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu, sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych, w tym czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w pkt 8.

2. Likwidator, na każde wezwanie Przewodniczącego Zespołu, niezwłocznie albo w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu, udziela wszelkich wyjaśnień oraz informacji oraz przekazuje dokumenty, o które wystąpi Przewodniczący Zespołu.

§ 5.
Koszty likwidacji będą pokrywane, w pierwszej kolejności, ze środków przewidzianych w planie wydatków budżetowych Wydziału na 2017 r.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA