REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 262

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Rozwoju, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres działania uległ zmianie, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 8, z późn. zm.2)).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Roz. z 2016 r. poz. 47 oraz w Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz. 23 oraz z 2017 r. poz. 22, 79, 135, 172 i 191.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ROZWOJU]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 grudnia 2017 r. (poz. 262)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ROZWOJU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ministerstwo Rozwoju, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Rozwoju i Finansów zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331) i zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. z 2017 r. poz. 864 i 1017).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Rozwoju, zwanym dalej "regulaminem", jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący Ministra;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) dyrektorze generalnym - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203) oraz w odrębnych przepisach;

5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro wymienione w zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju;

6) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura lub kierującego komórką organizacyjną;

7) zastępcy dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu lub biura;

8) naczelniku - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu lub biura;

9) kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora oraz naczelnika i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

§ 3. Regulamin określa:

1) strukturę organizacyjną Ministerstwa;

2) zasady zarządzania Ministerstwem;

3) podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie;

4) zadania kadry kierowniczej;

5) zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania;

6) podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi;

7) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:

1)

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

DZK;

2)

Departament Budżetu Gospodarki

DBG;

3)

Departament Budżetu Rozwoju

DBR;

4)

Departament Certyfikacji i Desygnacji

DCD;

5)

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

DDR;

6)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

DZF;

7)

Departament Gospodarki Elektronicznej

DGE;

8)

Departament Handlu i Usług

DHU;

9)

Departament Informatyki

DI;

10)

Departament Innowacji

DIN;

11)

Departament Inwestycji i Rozwoju

DDI;

12)

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

DNP;

13)

Departament Komunikacji

DK;

14)

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

DKF;

15)

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

DMP;

16)

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

DOT;

17)

Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego

DOR;

18)

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

DPA;

19)

Departament Prawny

DP;

20)

Departament Programów Infrastrukturalnych

DPI;

21)

Departament Programów Pomocowych

DPT;

22)

Departament Programów Ponadregionalnych

DPP;

23)

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

DIR;

24)

Departament Promocji Funduszy Europejskich

DIP;

25)

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

DRP;

26)

Departament Rozwoju Cyfrowego

DRC;

27)

Departament Spraw Europejskich

DSE;

28)

Departament Strategii Rozwoju

DSR;

29)

Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM;

30)

Departament Współpracy Terytorialnej

DWT;

31)

Departament Zarządzania Projektami

DZP;

32)

Departament Zobowiązań i Analiz

DZA;

33)

Biuro Administracyjne

BA;

34)

Biuro Dyrektora Generalnego

BDG;

35)

Biuro Kontroli

BK;

36)

Biuro Ministra

BM;

37)

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

BP;

38)

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

BRF;

39)

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

BZL.

 

2.Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają odrębne przepisy.

§ 5. W Ministerstwie działają:

1) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

2) Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej,

3) Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ustanowieni na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), których obsługę zapewnia Ministerstwo.

§ 6. Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra, działającymi na podstawie odrębnych przepisów, są:

1) Komitet do spraw desygnacji;

2) komitet audytu dla działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny.

§ 7. W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

4) komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 8. Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:

1) legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;

2) skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny;

3) efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;

4) oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;

5) przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi.

§ 9. 1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

2. Minister wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.

3. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz dyrektorów.

4. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów.

5. Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa określa zarządzenie Ministra w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa.

6. Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 10. 1. Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem opinii i wniosków wyrażanych przez Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

3. Dyrektor generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora i zastępcę dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 11. 1. W Ministerstwie zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem metodologii zarządzania projektami.

2. Minister lub dyrektor generalny, do realizacji określonych zadań, może powołać, na podstawie odrębnych przepisów, zespoły zadaniowe.

§ 12. 1. W Ministerstwie podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

2. W Ministerstwie wyznaczeni zostali koordynatorzy systemu EZD, którzy wspierają dyrektorów w sprawowaniu systematycznego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD oraz prawidłowością stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Rozdział 4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie

§ 13. 1. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska i sekretariat.

2. Wydział może zostać utworzony, w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.

3. Zespół może zostać utworzony, w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 3 pracowników.

4. Dyrektor generalny może zezwolić na utworzenie wydziału lub zespołu w składzie mniejszym, niż wymieniony odpowiednio w ust. 3 i 4.

§ 14. 1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora, naczelników oraz pracowników kierujących zespołami lub samodzielnymi stanowiskami.

2. Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 5.

3. Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora niż wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej lub innego pracownika do prowadzenia spraw oraz podpisywania pism.

4. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Informacja o wyznaczeniu pracownika do kierowania komórką organizacyjną jest przekazywana niezwłocznie dyrektorowi generalnemu.

5. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określający organizację oraz szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej ustala dyrektor. Wewnętrzny regulamin organizacyjny określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną;

3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym pracownikom;

4) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.

6. Dyrektor, po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego oraz po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przedkłada - za pośrednictwem Biura Dyrektora Generalnego - projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu.

§ 15. 1. Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.

2. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami regulaminu.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.

4. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania, koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4:

1) przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

6.Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 5, zwracając się do komórek organizacyjnych współpracujących z wnioskiem o wyrażenie opinii w danej sprawie, jest obowiązana przedłożyć projekt własnego stanowiska w tej sprawie lub wskazać zakres opinii.

§ 16. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Minister lub dyrektor generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 5

Zadania kadry kierowniczej

§ 17. Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie i innych wewnętrznych aktach normatywnych oraz zleconych przez Ministra i właściwych członków kierownictwa Ministerstwa - sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra i właściwych członków kierownictwa Ministerstwa - sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego oraz obowiązującym prawem i wewnętrznymi aktami normatywnymi;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) dbałość o wizerunek Ministerstwa;

5) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), a także ścisłą współpracę w tym zakresie z komórkami właściwymi do spraw finansowych w Ministerstwie;

6) planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;

7) zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej oraz nadzór nad jej dokumentowaniem;

8) zapewnienie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) w komórce organizacyjnej;

9) realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933);

10) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz obrony cywilnej;

11) zapoznanie się przez członków korpusu służby cywilnej z zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. poz. 953);

12) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

13) stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej w komórce organizacyjnej dokumentacji.

§ 18. 1. Dyrektor:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych oraz w kontaktach na zewnątrz;

2) nadzoruje pracę komórki organizacyjnej oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

3) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

4) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w szczególności nadzoruje przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, zwanym dalej "BIP", i na stronie internetowej Ministerstwa;

5) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

6) zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:

a) opisy stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej,

b) zakresy obowiązków pracowników, dla których nie sporządza się opisów stanowisk pracy;

7) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

8) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;

9) akceptuje urlopy zastępców dyrektora i pracowników.

2. Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnymi upoważnieniami.

3. Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.

§ 19. Zastępca dyrektora:

1) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

2) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu bezpośrednio komórek wewnętrznych oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;

3) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora;

4) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;

5) uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;

6) wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

7) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników komórki organizacyjnej;

8) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

9) akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

10) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;

11) zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

§ 20. 1. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z zakresem powierzonych zadań.

2. Do obowiązków naczelnika lub pracownika kierującego wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań przez:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników.

3. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału, zespołu lub samodzielnego stanowiska, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 14 ust. 5;

3) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje wydział, zespół lub samodzielne stanowisko w zakresie określonym przez przełożonych;

5) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi wydziałami, zespołami lub samodzielnymi stanowiskami komórki organizacyjnej;

6) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

7) dokonuje oceny podległych pracowników;

8) akceptuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

9) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania

§ 21. 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, dokumentów o charakterze strategicznym, programów rządowych i innych dokumentów oraz wewnętrznych aktów normatywnych, a także do realizacji poleceń członków kierownictwa Ministerstwa.

2.Komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, realizują zadania:

1) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) przekazują propozycje do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra,

b) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych wraz z OSR, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski,

c) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia oraz konsultacje publiczne projektów, o których mowa w lit. b,

d) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, a w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym lub mającym istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, uzgadniają je z Departamentem Prawnym,

e) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne,

f) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych i przygotowują projekt stanowiska Ministra,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz odpowiednio Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) lub Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów,

h) przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych;

2) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym zarządzeń, decyzji oraz regulaminów, informacji, procedur, w szczególności:

a) opracowują projekty wewnętrznych aktów normatywnych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów wewnętrznych aktów normatywnych,

c) opiniują projekty wewnętrznych aktów normatywnych opracowywane przez inne komórki organizacyjne;

3) związane z prawem europejskim, w szczególności:

a) biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej (UE),

b) analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych UE,

d) dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy związane z lepszym stanowieniem prawa,

f) kierują do procedury notyfikacyjnej projekty aktów normatywnych podlegające obowiązkowi notyfikacji technicznej,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,

h) informują i udostępniają zainteresowanym podmiotom notyfikowane w Polsce decyzje i opinie Komisji Europejskiej (KE);

4) związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:

a) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Polski,

b) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa w UE, w tym biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także współpracują z KE i Przedstawicielstwem KE w Polsce,

c) planują i koordynują odbywanie zagranicznych podróży służbowych pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz gromadzenie sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi,

e) prowadzą sprawy wynikające z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. "umów BIT"), w tym współpracują z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wykonującą zastępstwo procesowe w tym zakresie;

5) związane z finansami publicznymi, w szczególności:

a) przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponenta trzeciego stopnia,

b) wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz windykacją należności Ministerstwa,

c) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej,

d) przygotowują i realizują projekty finansowane ze środków pomocy technicznej;

6) związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:

a) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego (PE),

b) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministrów i kierowników urzędów centralnych,

c) opracowują i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekty odpowiedzi na wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

d) przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi, petycje i pytania obywateli oraz instytucji,

e) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

f) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),

g) współpracują, w tym przekazują materiały i informacje wskazane przez Centralne Biuro Punktu Kontaktowego, w zakresie prowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki punktu kontaktowego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168),

h) współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Departamentem Oceny Ryzyka Regulacyjnego przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w tym zadań określonych we właściwych wewnętrznych aktach normatywnych w Ministerstwie,

i) wykonują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony osób i mienia oraz obrony cywilnej, wynikające z odrębnych przepisów, w tym właściwych wewnętrznych aktów normatywnych w Ministerstwie,

j) wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami i właściwymi wewnętrznymi aktami normatywnymi w Ministerstwie,

k) uczestniczą w pracach zespołów problemowych w sprawach dotyczących dialogu społecznego;

7) wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:

a) wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w działach administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny, w tym:

- uczestniczą w opracowywaniu planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania,

- w ramach nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych odpowiadają za terminowe opracowanie przez organ lub jednostkę organizacyjną planów działalności, sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,

b) analizują rozwiązania i dobre praktyki stosowane w innych instytucjach,

c) wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,

d) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,

e) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami, oraz partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi - w sprawach związanych z realizacją zadań;

8) związane z funkcjonowaniem i rozwojem istniejących tematycznych stron internetowych;

9) związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością;

10) związane z prowadzeniem spraw w zakresie:

a) wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem spraw, w których na wniosek komórki organizacyjnej Departament Prawny wykonuje to zastępstwo, przy czym wykonywanie zastępstwa procesowego przez Departament Prawny jest ograniczone do przypadków gdy komórka organizacyjna nie korzysta z obsługi kancelarii prawnych,

b) postępowania egzekucyjnego w administracji;

11) związane z przygotowywaniem i przekazywaniem do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez komórkę organizacyjną, stanowiska Ministra w sprawach, w których Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zastępstwo procesowe za Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra.

3. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez:

1) Ministra;

2) nadzorującego sekretarza lub podsekretarza stanu;

3) dyrektora generalnego;

4) Pełnomocników Rządu, o których mowa w § 5.

Rozdział 7

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi

§ 22. Komórka organizacyjna realizująca zadania wynikające z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym, w zakresie swojej właściwości, w szczególności:

1) przygotowuje dokumenty programowe oraz inne dokumenty - w tym akty normatywne - konieczne do wdrożenia programu operacyjnego, w szczególności treść programu operacyjnego, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opracowuje dokumenty opisujące funkcje i procedury systemu zarządzania programem operacyjnym, a także przygotowuje i uzgadnia zmiany dokumentów programowych oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania programu operacyjnego;

2) koordynuje prace związane z organizacją systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego, w tym sprawuje nadzór nad systemem zarządzania i kontroli oraz systemem instytucjonalnym;

3) przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

4) dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w ramach programu operacyjnego oraz prowadzi procedurę odwoławczą w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, z wyłączeniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), w których wyboru projektów do dofinansowania dokonuje Komitet Monitorujący;

5) zawiera z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie projektu lub podejmuje decyzje o dofinansowaniu projektu;

6) zleca płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zleca wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach programu operacyjnego na rzecz beneficjentów, a w przypadku programu EWT - dokonuje płatności na rzecz beneficjentów;

7) zapewnia aktualność i poprawność danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego;

8) realizuje zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2014-2020;

9) prowadzi kontrole realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikuje prawidłowość wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego, z wyłączeniem programów EWT, w których weryfikację prowadzą krajowi kontrolerzy;

10) realizuje zadania mające na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom finansowym w ramach programu operacyjnego;

11) zapobiega nieprawidłowościom oraz je wykrywa, koryguje i informuje KE o stwierdzonych nieprawidłowościach;

12) nakłada korekty finansowe;

13) odzyskuje kwoty podlegające zwrotowi, w szczególności kwoty związane z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym:

a) wydaje decyzje o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzje o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) wydaje decyzje o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) rozpatruje odwołania od decyzji, o których mowa w lit. a i b, wydawanych w pierwszej instancji przez Instytucję Pośredniczącą albo Instytucję Wdrażającą;

14) prowadzi ewaluację programu operacyjnego;

15) monitoruje postępy realizacji programu operacyjnego;

16) zapewnia działania edukacyjne w ramach programu operacyjnego dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces jego realizacji, a także dla potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Promocji Funduszy Europejskich;

17) współpracuje z Departamentem Promocji Funduszy Europejskich w zakresie zadań związanych z informacją i promocją programu operacyjnego;

18) współpracuje z Biurem Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie efektywnego wdrażania programu operacyjnego;

19) określa kryteria kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego;

20) określa poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków objętych dofinansowaniem;

21) zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, w tym w szczególności:

a) sporządza prognozy wydatków w ramach programu operacyjnego,

b) weryfikuje wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego (w przypadku programów EWT, wydatki poniesione w ramach pomocy technicznej),

c) przygotowuje poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność do Instytucji Certyfikującej w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz przekazuje jej niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach prowadzonych odnośnie do wydatków, na potrzeby poświadczania,

d) przygotowuje wnioski do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego, a także weryfikuje wnioski przygotowane przez dysponentów innych części budżetowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zapewnienie lub uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego;

22) organizuje i obsługuje Komitet Monitorujący lub Komitet Sterujący, podkomitety i grupy robocze oraz bierze udział w ich pracach;

23) koordynuje i wdraża działania w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Programów Pomocowych;

24) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie oceny stopnia wdrażania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych (CST);

25) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Departamentem Programów Pomocowych oraz Departamentem Informatyki w zakresie rozwoju KSI SIMIK 07-13 oraz CST;

26) współpracuje z Departamentem Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie wypracowywania mechanizmów koordynacji, z uwzględnieniem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz możliwości realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych ze środków programu operacyjnego;

27) podejmuje działania mające na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programów operacyjnych okresu finansowania 2004-2006 oraz 2007-2013;

28) realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych, w szczególności:

a) sprawuje nadzór, w ramach swojej właściwości, nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i współdziała z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, zwanym dalej "ABI" w tym zakresie,

b) wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

c) prowadzi i aktualizuje wykazy budynków i pomieszczeń oraz części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,

d) przygotowuje i uzgadnia z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wnioski zgłoszeń do Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorów zawierających dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i informuje ABI o powyższych zgłoszeniach, a także zgłasza zbiory inne niż określone w art. 27 ust. 1 wymienionej ustawy oraz zmiany w ich zakresie do rejestracji przez ABI,

e) przygotowuje umowy i porozumienia w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz projekty pełnomocnictw do ich zawierania,

f) prowadzi czynności kontrolne z zakresu przetwarzanych danych osobowych i poprawności realizacji zobowiązań określonych w zawieranych umowach i porozumieniach,

g) współpracuje z ABI przy przeprowadzanych przez niego sprawdzeniach zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

h) dokonuje analizy ryzyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozdział 8

Zakresy działania komórek organizacyjnych

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DZK)

§ 23. 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:

1) realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w działach administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny;

2) koordynację spraw z zakresu bezpieczeństwa informacji, procesu zarządzania ryzykiem, ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym obsługę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia;

4) koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, z wyłączeniem realizacji zadań w zakresie krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz międzynarodowych Programów Współpracy, przypisanych pełnomocnikom do spraw ochrony danych osobowych w ramach tych programów oraz z wyłączeniem systemów informatycznych stosowanych w Ministerstwie do przetwarzania danych osobowych.

2. W strukturze Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje komórka ochrony informacji niejawnych, w skład której wchodzą Kancelaria Tajna wraz z oddziałem i Kancelaria Tajna Międzynarodowa.

Departament Budżetu Gospodarki (DBG)

§ 24. Departament Budżetu Gospodarki odpowiada za:

1) realizację zadań dysponenta części budżetowej 20 - Gospodarka, w tym planowanie i realizację budżetu, obsługę finansowo-księgową oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków ze źródeł zagranicznych przypisanych do części budżetowej 20 - Gospodarka;

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie należności, w tym wynikających z umów prywatyzacyjnych.

Departament Budżetu Rozwoju (DBR)

§ 25. Departament Budżetu Rozwoju odpowiada za:

1) realizację zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny, w tym planowanie i realizację budżetu, obsługę finansowo-księgową oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

2) prowadzenie spraw ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie finansowania z budżetu programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA;

3) prowadzenie spraw obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (EISP) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (EIS) oraz ewidencji księgowej wydatków certyfikowanych w ramach programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA.

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)

§ 26. Departament Certyfikacji i Desygnacji odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

2) realizację zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie desygnacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;

3) prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy okresami programowania 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020.

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDR)

§ 27. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:

1) podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, na rzecz poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

2) prowadzenie spraw z zakresu prawa technicznego, w szczególności systemu oceny zgodności, miar i metrologii oraz probiernictwa;

3) prowadzenie spraw dotyczących koordynacji krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych;

4) identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości;

5) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad realizacją zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Polskie Centrum Akredytacji oraz biur informacji gospodarczej.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF)

§ 28. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za:

1) koordynację i wsparcie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);

3) zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji.

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE)

§ 29. Departament Gospodarki Elektronicznej odpowiada za:

1) realizację zadań dotyczących regulacji i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki), w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa UE oraz prawa międzynarodowego;

2) przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z zakresu polityki gospodarki elektronicznej, w celu podniesienia jej konkurencyjności i innowacyjności, w szczególności w zakresie zwiększenia elektronicznego obrotu gospodarczego, standaryzacji i interoperacyjności rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla przedsiębiorców, rozwoju e-commerce, gospodarki opartej o dane, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji;

3) realizacja projektów finansowanych ze środków budżetowych oraz UE, w tym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC);

4) prowadzenie Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl oraz obsługa techniczna systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz PPK;

5) prowadzenie punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl;

6) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w międzynarodowym stowarzyszeniu OpenPEPPOL.

Departament Handlu i Usług (DHU)

§ 30. Departament Handlu i Usług odpowiada za:

1) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu krajowego, z wyłączeniem handlu prowadzonego w formie elektronicznej;

2) prowadzenie spraw z zakresu administrowania obrotem towarami i usługami, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni i amunicji do użytku cywilnego oraz kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

3) administrowanie środkami ograniczającymi obrót towarami i usługami, nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni i amunicji do użytku cywilnego oraz towarów i usług o znaczeniu strategicznym;

4) prowadzenie spraw dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru tych przedstawicielstw oraz wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału;

5) prowadzenie spraw związanych z CEIDG w zakresie interpretowania przepisów i podejmowania prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania CEIDG oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG;

6) prowadzenie spraw w zakresie giełd towarowych określonych ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089).

Departament Informatyki (DI)

§ 31. Departament Informatyki odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej w Ministerstwie;

2) utrzymanie i rozwój KSI SIMIK 07-13 oraz CST;

3) koordynację polityki Ministerstwa w zakresie informatyzacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) ambasad/konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

4) koordynację polityki cyberbezpieczeństwa RP w zakresie zadań Ministerstwa jako użytkownika cyberprzestrzeni.

Departament Innowacji (DIN)

§ 32. Departament Innowacji odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania strategii i polityk rozwoju gospodarczego w zakresie polityk innowacyjności, technologicznej, zakupowej oraz przemysłowej (w tym cyfryzacji przemysłowej);

2) realizację zadań związanych z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektorów przemysłowych, oraz związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką niskoemisyjną, oraz dostępem przemysłu do surowców;

3) opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przetwórstwa przemysłowego;

4) prowadzenie spraw z zakresu:

a) własności przemysłowej,

b) polityki nowej szansy,

c) instytucji otoczenia biznesu, Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i Krajowych Klastrów Kluczowych,

d) nadzoru merytorycznego nad Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;

5) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dotyczących polityki kosmicznej UE i Polski;

6) realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR);

7) koordynację zagadnień dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie, z wyłączeniem pomocy publicznej udzielanej w ramach środków europejskich;

8) prowadzenie spraw z zakresu regulacji produktowych, w szczególności w sektorze chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, tytoniowym.

Departament Inwestycji i Rozwoju (DDI)

§ 33. Departament Inwestycji i Rozwoju odpowiada za:

1) przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji prywatnych;

2) budowanie długoterminowych relacji z inwestorami prywatnymi, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;

3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;

4) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad:

a) Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestycji prywatnych w kraju oraz współpracy z inwestorami,

b) Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. w zakresie polskich inwestycji za granicą oraz inwestycji zagranicznych w kraju;

5) wykonywanie zadań i uprawnień ministra właściwego do spraw gospodarki, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 826);

6) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej PO IG;

7) współpracę z instytucjami polskiego i międzynarodowego rynku finansowego i kapitałowego w zakresie działalności inwestycyjnej.

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

§ 34. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych odpowiada za:

1) wykonywanie zadań związanych z jednolitym nadzorem, w tym w zakresie organizacyjno-kadrowym, nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór nad działalnością merytoryczną;

2) wykonywanie praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw gospodarki, w tym wnoszenie akcji lub udziałów jako wkład niepieniężny na utworzenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w której prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz wykonywanie osobistych uprawnień przyznanych statutem spółki, z zastrzeżeniem § 54 pkt 5;

3) planowanie dochodów z dywidend od poszczególnych spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister;

4) wykonywanie uprawnień wynikających z umów prywatyzacyjnych do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister;

5) wykonywanie zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach statusu centrum badawczo-rozwojowego;

6) wykonywanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych;

7) prowadzenie spraw wynikających z wypełniania przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 1909);

8) przygotowywanie rozwiązań systemowych, procedur i stanowisk z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, a także nadzoru nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi.

Departament Komunikacji (DK)

§ 35. Departament Komunikacji odpowiada za:

1) prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynowanie kontaktów z mediami, oraz zapewnienie obsługi medialnej członkom kierownictwa Ministerstwa;

2) koordynację funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa;

3) zarządzanie architekturą informacji BIP Ministerstwa, stronami: mr.gov.pl, obywatel.gov.pl i innymi stronami internetowymi Ministerstwa, z wyłączeniem tematycznych stron internetowych, za zarządzanie którymi odpowiadają właściwe komórki organizacyjne, oraz koordynowanie publikacji Ministerstwa w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego;

4) informowanie o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji oraz przygotowanie przeglądów prasy dla członków kierownictwa Ministerstwa i pracowników;

5) koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych.

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF)

§ 36. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za:

1) wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce, i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP;

2) koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowanie na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07-13 i CST;

3) udostępnianie innym podmiotom danych osobowych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych";

4) zapewnienie obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy UE;

5) koordynację udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynacyjnym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przy KE;

6) utrzymanie i rozwój Bazy konkurencyjności oraz obsługę zgłaszanych problemów technicznych związanych z jej funkcjonowaniem.

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DMP)

§ 37. Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności związanych z konkurencyjnością i przedsiębiorczością;

2) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania programów rozwoju gospodarczego w zakresie polityki przedsiębiorczości;

3) współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej - gospodarka;

4) koordynowanie realizacji wieloletniego programu gospodarczego dotyczącego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;

5) prowadzenie spraw dotyczących pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi;

6) wdrażanie projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

7) realizację zadań ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących procesu włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przeglądu kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475);

8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad realizacją zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

9) koordynację zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu oraz innych instytucji w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT)

§ 38. Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego odpowiada za:

1) kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w tym realizację zadań wynikających z członkostwa RP w międzynarodowych organizacjach, w reżimach nieproliferacyjnych i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ);

2) prowadzenie spraw w zakresie ratyfikowania przez RP Konwencji z dnia 13 stycznia 1993 r. o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 1999 r. poz. 703);

3) realizację zadań związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

4) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego, w tym w szczególności za:

a) reprezentowanie RP na forach UE w zakresie wybranych rozporządzeń i dyrektyw bezpieczeństwa technicznego i ich transpozycję do prawa krajowego,

b) regulacje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wybranych gałęzi przemysłu,

c) system dozoru technicznego urządzeń technicznych określony ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 i 2201) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

5) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz zawodów regulowanych;

6) prowadzenie spraw w zakresie działania ministra właściwego do spraw gospodarki jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego;

7) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego;

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na wywóz, przywóz, tranzyt, świadczenie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa w zakresie towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego (DOR)

§ 39. Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego odpowiada za:

1) zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) wskazywanie właściwych komórek organizacyjnych w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów, w tym wyznaczenie komórki wiodącej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra w tym zakresie;

3) realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra;

4) opiniowanie OSR lub wspomaganie procesu przygotowania OSR - w ramach procesu przeprowadzania oceny skutków społeczno-gospodarczych (oceny wpływu) na potrzeby działań legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie;

5) koordynację oceny ryzyka regulacyjnego z obszaru funkcjonowania Ministerstwa w zakresie prawa krajowego oraz za współpracę z Departamentem Spraw Europejskich w zakresie prawa UE;

6) podejmowanie lub realizację inicjatyw oraz zadań związanych z lepszym stanowieniem prawa;

7) realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

8) opiniowanie, jako komórka wiodąca, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, mających lub mogących mieć wpływ na otoczenie prawne przedsiębiorców, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, i przygotowywanie projektu stanowiska Ministra;

9) prowadzenie spraw związanych z oceną legalności decyzji w zakresie nacjonalizacji przedsiębiorstw.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DPA)

§ 40. Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834), koordynację i realizację wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzenie Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, Platformy PPP oraz monitorowanie wszystkich działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;

2) realizację zadań na rzecz UP w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;

3) koordynację przygotowania i monitoringu realizacji strategicznych projektów rządowych;

4) koordynację Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych.

Departament Prawny (DP)

§ 41. Departament Prawny odpowiada za:

1) obsługę prawną Ministra;

2) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne;

3) koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

4) przygotowywanie i monitorowanie rozwiązań systemowych w zakresie procedury odwoławczej w procesie wydatkowania środków europejskich;

5) opiniowanie, jako komórka wiodąca, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, i przygotowywanie projektu stanowiska Ministra.

Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)

§ 42. Departament Programów Infrastrukturalnych odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013) i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), oraz organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" w sektorze transportu;

2) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach PO IiŚ 2007-2013 i PO IiŚ 2014-2020, w tym także przez wypełnianie funkcji Punktu kontaktowego do spraw pomocy publicznej w zakresie PO IiŚ 2014-2020.

Departament Programów Pomocowych (DPT)

§ 43. Departament Programów Pomocowych odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także za realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

2) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020).

Departament Programów Ponadregionalnych (DPP)

§ 44. Departament Programów Ponadregionalnych odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW);

2) za przygotowanie i realizację instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej dla Polski Wschodniej.

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR)

§ 45. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej PO IG oraz Instytucji Zarządzającej PO IR, w tym udzielanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. poz. 787);

2) realizację zadań związanych z zamknięciem SPO WKP;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363, z późn. zm.).

Departament Promocji Funduszy Europejskich (DIP)

§ 46. Departament Promocji Funduszy Europejskich odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej NSRO oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w obszarze informacji i promocji, w tym zarządzanie architekturą informacji serwisów internetowych poświęconych Funduszom Europejskim (FE);

2) opracowywanie planów i harmonogramów oraz realizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących FE, we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie FE, a także za ich monitorowanie;

3) prowadzenie spraw wynikających z koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych FE oraz nadzór nad Centrum Projektów Europejskich w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sieci Punktów Informacyjnych FE.

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych (DRP)

§ 47. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada za:

1) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO;

2) koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego i terytorialnego, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz udział w koordynacji realizacji instrumentów w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwach;

3) wypracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 RPO, z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych instrumentów krajowych, w szczególności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC)

§ 48. Departament Rozwoju Cyfrowego odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej PO PC;

2) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w zespołach zajmujących się kwestiami cyfryzacji i e-administracji;

3) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w KRMC.

Departament Spraw Europejskich (DSE)

§ 49. Departament Spraw Europejskich odpowiada za:

1) prowadzenie spójnej polityki europejskiej Ministerstwa, w tym prowadzenie horyzontalnej polityki rynku wewnętrznego UE;

2) kwestie związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady UE i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji Ministra;

3) wykorzystanie współpracy w ramach UE, dla realizacji polityki spójności, strategii rozwoju kraju, wzrostu konkurencyjności, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz efektywnego zarządzania FE;

4) monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez KE postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;

5) sprawy związane z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT);

6) nadzór merytoryczny nad działalnością wydziałów nadzorowanych przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli;

7) koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z KE, PE i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

8) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w posiedzeniach KSE.

Departament Strategii Rozwoju (DSR)

§ 50. Departament Strategii Rozwoju odpowiada za:

1) koordynację prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowanie propozycji strategii rozwoju i koordynację realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynację procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;

2) koordynację strategiczną realizacji UP oraz programów operacyjnych, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w programach operacyjnych;

3) prowadzenie krajowej polityki regionalnej, przestrzennej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizację krajowej strategii rozwoju regionalnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii ponadregionalnych i polityki miejskiej;

4) koordynację prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności i polityk z nią związanych, w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;

5) koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski;

6) realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju przez system koordynacji strategicznej, tworzenie jednolitego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych;

7) sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących polityki rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, polityki spójności i wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;

8) koordynację instrumentów rozwojowych na poziomie strategicznym w zakresie środków krajowych i UE;

9) koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

§ 51. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

1) przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej;

2) organizację i koordynację współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym za sprawy dwustronnych umów o współpracy gospodarczej i umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;

3) wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w zakresie eksportu i inwestycji zagranicznych;

4) planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Polski w wystawach EXPO;

5) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze promocji eksportu, w tym organami UE, Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.;

6) uczestniczenie w kształtowaniu i realizację zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami trzecimi, w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO);

7) prowadzenie spraw z zakresu współpracy RP z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i pomocowymi, w szczególności z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi i Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD);

8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego nad WPHI ambasad/konsulatów RP, zespołami Stałego Przedstawiciela RP przy WTO oraz zespołami ministra właściwego do spraw gospodarki przy OECD i UNIDO;

9) koordynację merytoryczną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących we właściwości Departamentu;

10) prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługa Komitetu do spraw Umów Offsetowych;

11) realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Polski w UE, NATO oraz krajowych strategii i programów rozwoju sektora obronnego.

Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

§ 52. Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za:

1) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji:

a) Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora Krajowego dla programów EWT 2007-2013,

b) Instytucji Zarządzającej oraz Koordynatora EWT dla programów EWT 2014-2020,

c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programów współpracy międzyregionalnej EWT 2014-2020;

2) realizację zadań wynikających z pełnienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Krajowej dla programów EIS;

3) realizację zadań na rzecz UP w zakresie wdrażania programów EWT;

4) realizację zadań wynikających z obowiązków ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.

Departament Zarządzania Projektami (DZP)

§ 53. Departament Zarządzania Projektami odpowiada za:

1) wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami w Ministerstwie;

2) wdrażanie, monitorowanie i ewaluację realizacji projektów realizowanych w oparciu o metodologię zarządzania projektami;

3) koordynację zarządzania kluczowymi projektami w Ministerstwie.

Departament Zobowiązań i Analiz (DZA)

§ 54. Departament Zobowiązań i Analiz odpowiada za:

1) nadzorowanie i dochodzenie realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz umów komunalizacji;

2) przygotowywanie oświadczeń w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz umów, na podstawie których udzielono środków ze zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w których organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki;

3) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów prywatyzacji bezpośredniej;

4) planowanie przychodów ze zbycia akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa oraz umów prywatyzacji bezpośredniej;

5) zbywanie (w tym również zbywanie nieodpłatne na rzecz osób uprawnionych) akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister, z wyłączeniem wnoszenia akcji lub udziałów jako wkład niepieniężny na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w której prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister;

6) prowadzenie spraw związanych z umowami zawartymi do dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawach objętych byłym działem administracji rządowej - Skarb Państwa, z zastrzeżeniem § 34 pkt 2;

7) wykonywanie czynności związanych z przejęciem i prowadzeniem spraw pozostałych w związku z likwidacją Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w których organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki;

8) realizowanie zadań w zakresie dochodzenia należności wynikających w tytułu zadań, o których mowa w pkt 1-3 i 5-7, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

9) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji, w tym pozyskiwanych za pośrednictwem Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, z zakresu funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister oraz opracowywanie zbiorczych, okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek, a także raportów z zakresu wybranych obszarów ich funkcjonowania;

10) przedstawianie, na wniosek Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, informacji, opinii i analiz przygotowywanych pod kątem ekonomiczno-finansowym, w szczególności odnośnie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa;

11) planowanie łącznych dochodów z dywidend, w uzgodnieniu z Departamentem Jednostek Nadzorowanych i Podległych, i monitorowanie dochodów z tego tytułu;

12) wykonywanie uprawnień wynikających z umów prywatyzacyjnych lub komunalizacyjnych do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których Skarb Państwa nie wykonuje praw z akcji lub udziałów, po zasięgnięciu opinii Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

13) wykonywanie zadań w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra, występuje w charakterze wierzyciela, a przed 1 stycznia 2017 r. reprezentowany był przez Ministra Skarbu Państwa;

14) koordynowanie zadań związanych z wykonywaniem przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa obowiązków związanych z dostępem Ministerstwa do informatycznego systemu bazodanowego podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Biuro Administracyjne (BA)

§ 55. Biuro Administracyjne odpowiada za:

1) realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;

2) gospodarowanie mieniem Ministerstwa;

3) prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;

4) współpracę z WPHI przy ambasadach/konsulatach RP oraz wydziałach/zespołach w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą w zakresie planowania wydatków majątkowych;

5) prowadzenie spraw z zakresu działania służby bhp.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§ 56. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:

1) realizację zadań dotyczących organizacji Ministerstwa;

2) zapewnienie obsługi prawnej Ministerstwa, w zakresie spraw będących we właściwości dyrektora generalnego na podstawie odrębnych przepisów;

3) realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;

4) nadzór nad poprawnością procesu i koordynację udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;

5) organizowanie procesu kontroli zarządczej w Ministerstwie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne.

Biuro Kontroli (BK)

§ 57. 1. Biuro Kontroli odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie oraz kontrolą organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

2) koordynację organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie przez organy kontrolne;

3) koordynację rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji;

4) wsparcie procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.

2. W strukturze Biura Kontroli znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewniająca obsługę organizacyjną komitetu audytu.

Biuro Ministra (BM)

§ 58. Biuro Ministra odpowiada za:

1) organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) koordynację współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów PE;

3) udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60);

4) koordynację udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynację spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

5) koordynację organizacyjną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (BP)

§ 59. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2116) oraz art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566), a w szczególności za:

1) obsługę Pełnomocnika w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A., a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;

2) prowadzenie i koordynację prac Pełnomocnika związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami Pełnomocnika, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej;

3) organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika.

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich (BRF)

§ 60. Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich odpowiada za:

1) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji: PO IiŚ 2014-2020, PO WER, PO IG, PO PC, PO PW i PO PT 2014-2020 przez właściwą instytucję zarządzającą oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;

2) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programów operacyjnych, o których mowa w pkt 1, obowiązujących we właściwej instytucji zarządzającej;

3) formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji zarządzających programami operacyjnymi, o których mowa w pkt 1.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL)

§ 61. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za:

1) realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie;

2) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

3) realizowanie zadań wynikających z podległości WPHI ambasad/konsulatów RP oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą w zakresie organizacyjno-kadrowym i finansowo-administracyjnym;

4) opiniowanie wniosków dotyczących konsulatów honorowych;

5) załatwianie spraw paszportowo-wizowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-28
  • Data obowiązywania: 2017-12-28
  • Dokument traci ważność: 2018-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA