REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 176

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 125), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 65 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 162);

2) zarządzeniem nr 70 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 171).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 65 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 162), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2018 r.";

2) § 2 zarządzenia nr 70 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 171), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2018 r.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 września 2018 r. (poz. 176)

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", w ramach zadań organów nadzoru górniczego, organów wyspecjalizowanych w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności oraz organów nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

2. W przypadku zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, wykonywanych przez organy nadzoru górniczego, przepisy zarządzenia stosuje się w przypadkach nieuregulowanych w przepisach prawa budowlanego.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) "czynnościach inspekcyjno-technicznych" - rozumie się przez to:

a) przeprowadzanie:

- kontroli w: siedzibie przedsiębiorcy, zakładzie górniczym, miejscu wydobywania kopaliny, zakładzie oraz innym miejscu wykonywania działalności podlegającej kontroli lub w miejscu związanym z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, w tym w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia oraz dokumenty dotyczące tych urządzeń, a także dokumenty dotyczące czynności podlegających kontroli,

- kontroli podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

- kontroli jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową,

- kontroli wyrobów,

b) dokonywanie kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych,

c) czynności w zakresie pogotowia technicznego,

d) ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu,

e) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczej oraz pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczej,

f) niewymienione w lit. a-e czynności w terenie, w szczególności oględziny, niezbędne do zajęcia stanowiska przez Prezesa WUG, w ramach prowadzonych postępowań;

1a) "kontroli wyrobów" - rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w:

a) rozdziale 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), przeprowadzaną w zakresie właściwości Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego,

b) rozdziale 7 oddziale 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), przeprowadzaną w zakresie właściwości Prezesa WUG jako organu nadzoru rynku;

2) "pracowniku inspekcyjno-technicznym" - rozumie się przez to pracownika merytorycznego zatrudnionego w WUG, wykonującego czynności inspekcyjno-techniczne, niezwiązane z obsługą prawną.

§ 3. Czynności inspekcyjno-techniczne są wykonywane przez pracowników inspekcyjno-technicznych, a w przypadkach określonych w zarządzeniu - także przez innych pracowników WUG.

§ 4. 1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni są obowiązani prowadzić "Kartę pracy pracownika inspekcyjno-technicznego".

2. (uchylony)

Rozdział 2

Kontrole

§ 5. (uchylony)

§ 6. (uchylony)

§ 7. Kontrole mogą być przeprowadzane w czasie jednego lub większej liczby dni pracy.

§ 8. 1. Ze względu na miejsce przeprowadzania kontrole dzieli się na podziemne oraz powierzchniowe.

2. Do kontroli podziemnych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli w podziemnych wyrobiskach górniczych.

3. Do kontroli powierzchniowych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli poza podziemnymi wyrobiskami górniczymi.

4. W przypadku wykonywania w ramach kontroli czynności inspekcyjno-technicznych wymienionych w ust. 2 i 3, całość kontroli zalicza się do kontroli podziemnych.

§ 9. 1. W zależności od potrzeb kontrole mogą być przeprowadzane jednoosobowo albo grupowo.

2. Skład osobowy oraz liczebność grupy kontrolnej ustala Prezes WUG lub osoba przez niego upoważniona, wyznaczając jednocześnie kierującego grupą. Członkowie grupy kontrolnej przeprowadzają oraz dokumentują kontrolę samodzielnie, każdy w swoim zakresie działania.

3. Dopuszcza się wspólne udokumentowanie kontroli w przypadku:

1) udziału w kontroli dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej w WUG, wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 3-6 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10), zwanej dalej "komórką WUG", lub

2) (uchylony)

3) wyrażenia zgody przez dyrektora komórki WUG na taki sposób udokumentowania kontroli.

4. W Departamencie Górnictwa w WUG prowadzi się ewidencję kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych, z wyjątkiem kontroli wymienionych w ust. 6.

5. (uchylony)

6. W Departamencie Energomechanicznym w WUG prowadzi się ewidencję kontroli wyrobów, przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych.

7. (uchylony)

§ 10. (uchylony)

§ 10a. O terminie kontroli, przed jej rozpoczęciem, dyrektor lub pracownik komórki WUG przeprowadzającej kontrolę zawiadamia, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dyrektora właściwego okręgowego urzędu górniczego, zwanego dalej "OUG", lub dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG".

§ 11. 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Podpisanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi polecenie jej wszczęcia.

3. (uchylony)

4. W przypadku grupy kontrolnej można w jednym upoważnieniu upoważnić wszystkich pracowników inspekcyjno-technicznych, wchodzących w skład tej grupy, do przeprowadzenia danej kontroli.

5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest przekazywane przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.

§ 12. W trakcie kontroli pracownik inspekcyjno-techniczny, w szczególności:

1) zapoznaje się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą zakresu przedmiotowego kontroli;

2) dokonuje lub uczestniczy w dokonywaniu niezbędnych pomiarów lub prób.

§ 13. W przypadku podejrzenia istnienia okoliczności, które wymagają podjęcia czynności na podstawie przepisów:

1) rozdziału 6 lub 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.2)),

2) rozdziału 6 lub 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

3) rozdziału 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397),

4) rozdziału 7 oddziału 3 lub rozdziału 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

- pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony.

§ 14. 1. Zabezpieczenie próbek pobieranych do badań w trakcie kontroli, w tym próbek kontrolnych, przechowywanych przez kontrolowanego, jest dokonywane w szczególności przez:

1) zalakowanie opakowań zawierających takie próbki, chyba że rozmiary próbki na to nie pozwalają;

2) opatrzenie opakowań, o których mowa w pkt 1, imiennymi pieczątkami przez pracowników przeprowadzających kontrolę oraz podpisami tych pracowników.

2. W protokole sporządzanym w przypadku pobrania próbek, o którym mowa w:

1) art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

2) art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

- zamieszcza się informację, kto jest producentem danej partii wyrobu, z której próbki zostały pobrane do kontroli.

§ 15. 1. Protokół, o którym mowa w art. 154b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "Pgg", sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, opatrując go numerem identycznym z numerem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

9a. Protokół zawiera informacje o:

1) przysługującym przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej prawie do złożenia, pisemnie do protokołu albo w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu:

a) zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,

b)3) oświadczenia o objęciu określonych informacji zamieszczonych w protokole tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637),

c) oświadczenia o objęciu określonych informacji zamieszczonych w protokole tajemnicą przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669);

2) możliwości złożenia przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, pisemnie do protokołu albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.4)).

9aa. Zastrzeżenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 9a pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 9a pkt 2, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia pozycji konkurencyjnej, są składane pod fragmentem zawierającym informacje, o których mowa w ust. 9a.

9b. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną:

1) oprócz protokołu sporządza się załączniki do protokołu, które stanowią integralną część protokołu;

2) elementy, o których mowa w:

a) art. 154b ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Pgg - zamieszcza się w protokole oraz załącznikach do protokołu,

b) art. 154b ust. 2 pkt 3, 5 i 6 Pgg - zamieszcza się w załącznikach do protokołu,

c) ust. 9a i 9aa - zamieszcza się w protokole.

9c. Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje go do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną:

1) pracownik inspekcyjno-techniczny kierujący grupą kontrolną podpisuje protokół oraz przekazuje go do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;

2) pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje załącznik do protokołu oraz przekazuje go do podpisu osobie biorącej udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy.

10. Protokół doręcza się:

1) za pisemnym potwierdzeniem odbioru, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;

2) dyrektorowi właściwego OUG lub dyrektorowi SUG.

11. Jeżeli kontrolą było objętych kilka zakładów górniczych tego samego przedsiębiorcy:

1) przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej doręcza się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, protokół bez załączników;

2) do poszczególnych zakładów górniczych przekazuje się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, załączniki do protokołu, dotyczące tych zakładów górniczych.

11a. Aneks do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 154b ust. 5 Pgg:

1) sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach;

2) doręcza się także:

a) dyrektorowi właściwego OUG lub dyrektorowi SUG,

b) do zakładów górniczych, których dotyczy;

3) doręcza się za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 2 lit. a.

12. Komplet dokumentacji kontroli jest przechowywany w komórce WUG, której pracownik był kierującym grupą kontrolną.

13. Przepisów ust. 1-12 nie stosuje się do kontroli wyrobów.

§ 16. 1. Z przeprowadzonej kontroli wyrobów sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, opatrując go numerem identycznym z numerem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. W protokole określa się w szczególności:

1) (uchylony)

2) kontrolowany wyrób;

3) dzień albo dni, w których przeprowadzono kontrolę wyrobu;

4) osoby biorące udział w kontroli ze strony WUG oraz kontrolowanego;

5) miejsce przeprowadzenia kontroli wyrobu;

6) stwierdzone niezgodności wyrobu z wymaganiami, ze wskazaniem tych wymagań;

6a) stwierdzone zagrożenia, jakie stwarza wyrób;

6b)5) stwierdzone niezgodności formalne;

7) wyniki wykonanych pomiarów i prób;

8) udostępnione kontrolującemu:

a) dokumenty i dokumentacje, w szczególności dołączone do wyrobu instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wyrobu oraz kopie deklaracji zgodności i etykiety,

b) nośniki informacji;

9) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

3. (uchylony)

4. Jeżeli kontrolowanym był producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor albo instalator, pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje do podpisu osobie biorącej udział w kontroli wyrobów ze strony kontrolowanego.

5. Jeżeli kontrola wyrobu była przeprowadzona w zakładzie górniczym, protokół załącza się do protokołu kontroli w zakładzie górniczym, w ramach której przeprowadzono kontrolę wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego.

6. Protokół doręcza się, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, a jeżeli kontrola wyrobu była przeprowadzona w zakładzie górniczym - przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.

7.6) Jeżeli w trakcie kontroli wyrobów nie stwierdzono niezgodności wyrobu z wymaganiami, nie stwierdzono stwarzania zagrożenia przez wyrób lub nie stwierdzono niezgodności formalnych oraz nie zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z wyrobem, protokół przekazuje się, po akceptacji przez dyrektora właściwej komórki WUG, do zespołu właściwego do spraw kontroli wyrobów w Departamencie Energomechanicznym w WUG.

8. Właściwość komórek WUG w zakresie prowadzenia:

1)7) postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami, stwierdzenia stwarzania zagrożenia przez wyrób lub stwierdzenia niezgodności formalnych,

2) postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej,

3) postępowań w sprawach o wykroczenia

- jest określona w regulaminie organizacyjnym Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156).

§ 17. Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę lub kierujący grupą kontrolną omawia wyniki kontroli z przedsiębiorcą, osobą przez niego upoważnioną lub osobami kierownictwa ruchu zakładu górniczego.

§ 18. Pracownik inspekcyjno-techniczny:

1) przeprowadzający kontrolę lub

2) kierujący grupą kontrolną

- jest obowiązany dokonać albo zapewnić dokonanie wpisu do książki kontroli, obejmującego informacje wymienione w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633).

§ 19. Przepisy § 7-18 stosuje się odpowiednio do kontroli przeprowadzanych w:

1) zakładach;

2) podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;

3) jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową.

Rozdział 3

(uchylony)

Rozdział 4

Pogotowie techniczne

§ 27. Pogotowie techniczne WUG stanowią:

1) służba dyspozytorska;

2) wyznaczeni przez właściwego Wiceprezesa WUG dyrektorzy właściwych komórek WUG oraz ich zastępcy, zwani dalej "dyżurnymi dyrektorami WUG";

3) wyznaczeni przez właściwego Wiceprezesa WUG niewymienieni w pkt 2 pracownicy inspekcyjno-techniczni, zwani dalej "dyżurnymi pracownikami WUG".

§ 28. Nadzór nad pogotowiem technicznym WUG sprawują osoby wyznaczone przez właściwego Wiceprezesa WUG, zwane dalej "osobami sprawującymi nadzór nad pogotowiem technicznym WUG".

§ 29. 1. Służba dyspozytorska jest pełniona w WUG przez:

1) dyspozytora - nieprzerwanie całą dobę;

2)8) kierowcę dyżurnego - zgodnie z harmonogramem pracy oraz harmonogramem dyżurów.

2. Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego w WUG zapewnia samochód dyżurny do dyspozycji służby dyspozytorskiej.

3. Polecenie wyjazdu samochodu dyżurnego wydaje dyspozytor, po otrzymaniu polecenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 4.

4. Służba dyspozytorska jest pełniona przez dyspozytora w dyspozytorni wyposażonej w:

1) środki łączności;

2) plan dyżurów pogotowia technicznego w OUG oraz SUG;

3) plan wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;

4) spis adresów i numerów telefonów wszystkich OUG oraz SUG, adresów domowych i numerów telefonów dyżurujących osób ujętych w planie wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG oraz w planie dyżurów pogotowia technicznego w OUG oraz SUG;

5) spisy numerów telefonów organów i instytucji, według odrębnych ustaleń dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG;

6) zegar;

7) książkę meldunków, druki informacji oraz książkę wyjazdów samochodu dyżurnego;

8) oświetlenie elektryczne;

9) oświetlenie awaryjne, zapewniające prawidłową pracę w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej;

10) sygnalizację alarmową: pożarową oraz włamaniową.

5. Dyspozytor, rozpoczynając zmianę, przejmuje od dyspozytora kończącego zmianę dyspozytornię łącznie z wyposażeniem oraz informacje o przyjętych meldunkach na zmianie poprzedniej.

6. Dyspozytor wpisuje do książki meldunków datę i godzinę rozpoczęcia zmiany, swoje nazwisko oraz stwierdza obecność kierowcy dyżurnego, który potwierdza sprawność pojazdu.

§ 30. 1. Dyżurni dyrektorzy WUG są stale osiągalni telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.

2. Dyżurni pracownicy WUG są stale osiągalni telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.

3. Osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym WUG są stale osiągalne telefonicznie, według planu wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG.

4. Plan wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG jest opracowywany przez dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG oraz zatwierdzany przez właściwego Wiceprezesa WUG.

§ 31. 1. Dyspozytor przyjmuje meldunek o niebezpiecznym zdarzeniu, wypadku lub zgonie naturalnym, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, o których mowa w art. 174 ust. 1 Pgg, zwanych dalej "zdarzeniami", z OUG, SUG lub zakładu górniczego albo zakładu.

2. Po przyjęciu meldunku z OUG lub SUG dyspozytor niezwłocznie przekazuje treść tego meldunku dyżurnemu dyrektorowi WUG i dokonuje odpowiedniego wpisu do książki meldunków oraz wypisuje ustaloną liczbę informacji.

3. Po przyjęciu meldunku bezpośrednio z zakładu górniczego albo zakładu dyspozytor niezwłocznie:

1) nawiązuje łączność z dyżurnym dyrektorem OUG lub SUG, w celu ustalenia, czy przyjął on meldunek z zakładu górniczego albo zakładu i jakie podjął czynności;

2) przekazuje dyżurnemu dyrektorowi WUG treść meldunku oraz treść przyjętych informacji z OUG lub SUG.

4. W czasie godzin pracy WUG o zgłoszonych zdarzeniach dyspozytor powiadamia również dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG, dyrektora właściwej komórki WUG oraz osoby kierownictwa WUG.

§ 32. 1. Dyżurny dyrektor WUG po przyjęciu meldunku od dyspozytora:

1) w przypadku niewymienionym w § 31 ust. 4 - przekazuje informację o zdarzeniu osobie sprawującej nadzór nad pogotowiem technicznym WUG;

2) ustala dalszy tok postępowania, w tym podejmuje decyzję o udziale pracownika inspekcyjno-technicznego WUG w oględzinach miejsca zdarzenia;

3) wydaje dyspozytorowi polecenia dotyczące:

a) osób, które zawiadamia się o zdarzeniu,

b) uzyskania w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących rodzaju lub okoliczności zaistniałego zdarzenia,

c) przekazania do właściwych organów i instytucji, według odrębnych ustaleń dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG, oraz środków masowego przekazu informacji dotyczącej wypadku śmiertelnego, zbiorowego oraz poważnych niebezpiecznych zdarzeń, w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad pogotowiem technicznym WUG; treść informacji redaguje dyżurny dyrektor WUG;

4) przekazuje dyspozytorowi polecenia dotyczące wyjazdu pracownika inspekcyjno-technicznego w celu udziału w oględzinach miejsca zdarzenia.

2. Stosownie do ustaleń i otrzymanych poleceń, dyspozytor przystępuje natychmiast do ich wykonania i dokonuje odpowiedniego wpisu do książki meldunków.

§ 33. 1. Dyżurny dyrektor WUG jest obowiązany, po uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad pogotowiem technicznym WUG, wyjechać osobiście lub wydać polecenie wyjazdu dyżurnemu pracownikowi WUG do zakładu górniczego w celu udziału w oględzinach miejsca wypadku śmiertelnego zaistniałego w podziemnym zakładzie górniczym.

2. Jeżeli wymaga tego waga lub zawiłość sprawy, dyżurni pracownicy WUG są obowiązani, na polecenie dyżurnego dyrektora WUG, wyjechać do zakładu górniczego albo zakładu w celu udziału w oględzinach miejsca wypadku, niewymienionego w ust. 1, niebezpiecznego zdarzenia lub zgonu naturalnego.

3. Dyspozycje dotyczące wyjazdu w celu udziału w oględzinach miejsca zdarzenia dyżurny pracownik WUG może otrzymać od dyżurnego dyrektora WUG osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem dyspozytora.

§ 34. Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG kontroluje codziennie książkę meldunków i nadzoruje właściwy obieg informacji o zdarzeniach.

Rozdział 5

Ustalanie stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń

§ 35. Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn zdarzenia jest dokonywane przez Prezesa WUG, w całości lub części, w przypadku rozstrzygnięcia przez ten organ, że ustalenia będą dokonywane na podstawie art. 174 ust. 2 Pgg. Informacja o tym rozstrzygnięciu oraz o zakresie, w jakim ustalenia będą dokonywane przez Prezesa WUG, jest niezwłocznie przekazywana dyrektorowi OUG lub SUG.

§ 36. 1. Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu jest dokonywane w formie badań powypadkowych.

2. Badania powypadkowe mają na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności wypadku w drodze zebrania potrzebnych informacji i dowodów oraz ustalenia naruszonych przepisów, a także sformułowanie wniosków dla zapobieżenia zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości.

3. Prowadzenie badań powypadkowych nie wyłącza prowadzenia czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.9)).

§ 37. 1. Prezes WUG kieruje badaniami powypadkowymi.

2. Prezes WUG może wyznaczyć Wiceprezesa WUG lub dyrektora komórki WUG do kierowania badaniami powypadkowymi; w takim przypadku Prezes WUG jest osobą nadzorującą prowadzenie badań powypadkowych.

3. Kierujący badaniami powypadkowymi ponosi odpowiedzialność za prawidłowy tok prowadzonych badań.

§ 38. 1. Badania powypadkowe są prowadzone przez wyznaczonych przez Prezesa WUG pracowników inspekcyjno-technicznych.

2. Badania powypadkowe mogą zostać przeprowadzone przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w WUG.

3. Prowadzący badania powypadkowe są odpowiedzialni za realizację poleconych im do wykonania czynności.

§ 39. Kierujący badaniami powypadkowymi jest obowiązany niezwłocznie udać się do zakładu górniczego albo zakładu, w którym miał miejsce wypadek, dokonać odpowiedniego rozeznania, w miarę potrzeby wydać niezbędne decyzje, działając z upoważnienia Prezesa WUG, a w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej uczestniczyć w sprawowaniu nadzoru nad jej prowadzeniem.

§ 40. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorców rozwiązań technicznych, które mogły przyczynić się do wypadku, Prezes WUG może zarządzić wykonanie specjalistycznych badań w sposób i w zakresie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 172 ust. 2 Pgg.

§ 41.10) W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, jest niezgodny z wymaganiami lub stwarza zagrożenie, lub istnieją niezgodności formalne albo jeżeli zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z wyrobem, kierujący badaniami powypadkowymi przekazuje Prezesowi WUG dane umożliwiające analizę istnienia przesłanek wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego albo czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 42. Jeżeli jest to niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, kierujący badaniami powypadkowymi może wystąpić do Prezesa WUG o zlecenie przeprowadzenia specjalistycznych badań albo sporządzenie ekspertyzy.

§ 43. 1. W miarę możliwości bezpośrednio po rozpoczęciu badań powypadkowych dokonuje się oględzin miejsca wypadku oraz zabezpiecza się wszelkie ślady i dowody, a w miarę potrzeb i możliwości zaleca się wykonanie dokumentacji wypadku, w szczególności rysunku, zdjęcia sytuacyjnego lub szkicu.

2. Zabezpieczenie śladów i dowodów obejmuje zabezpieczenie wszelkich przedmiotów i dokumentów mających związek przyczynowy z zaistnieniem wypadku. Przedmioty te opisuje się lub fotografuje i w zależności od ich rodzaju dołącza się do akt sprawy albo zaleca się kierownikowi ruchu zakładu górniczego albo zakładu ich zabezpieczenie, określając sposób zabezpieczenia.

§ 44. Przesłuchanie poszkodowanego oraz świadków w sprawie wypadku następuje bez zbędnej zwłoki. Na przesłuchanie poszkodowanego znajdującego się w szpitalu uzyskuje się uprzednio zgodę lekarza.

§ 45. 1. Z przebiegu poszczególnych czynności dokonanych w toku badań powypadkowych: oględzin, przesłuchania poszkodowanego i świadków w sprawie wypadku oraz konfrontacji, sporządza się odrębne protokoły.

2. Każdy protokół oraz inny dokument sporządzony w toku badań powypadkowych zawiera datę sporządzenia, dane osób sporządzających dokument oraz podpisy wszystkich osób biorących udział w czynności.

3. Protokoły oraz inne dokumenty sporządzone w toku badań powypadkowych tak się zabezpiecza, aby dostępu do nich nie miały osoby nieuprawnione.

§ 46. 1. Protokół z oględzin miejsca wypadku zawiera w szczególności:

1) dokładne określenie miejsca i czasu wypadku oraz osób poszkodowanych;

2) imiona i nazwiska, funkcje osób biorących udział w oględzinach oraz czas przeprowadzenia oględzin;

3) dokładny opis miejsca wypadku, a także informacje dotyczące dokumentacji wypadku oraz zabezpieczonych dowodów;

4) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.

2. Jeżeli oględziny miejsca wypadku zostały przeprowadzone w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki oględzin dają podstawę do wydania decyzji, w protokole z oględzin miejsca wypadku zamieszcza się informację, że stanowi on jednocześnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, ze wskazaniem jego przedmiotu, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

3. Jeżeli oględziny miejsca wypadku nie zostały przeprowadzone w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki oględzin dają podstawę do wydania decyzji, w protokole z oględzin miejsca wypadku zamieszcza się informację, że zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, ze wskazaniem jego przedmiotu. O wszczęciu postępowania odrębnie powiadamia się przedsiębiorcę, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

4. Przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.11)) określa się w protokole z oględzin miejsca wypadku oraz w uzasadnieniu decyzji.

5. (uchylony)

6. Do protokołu z oględzin miejsca wypadku dołącza się dokumentację wypadku, w szczególności rysunki, szkice, mapy oraz fotografie.

§ 47. 1. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku zawiera w szczególności:

1) dane dotyczące przesłuchiwanego: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, stanowisko i datę powierzenia obowiązków, stosunek do poszkodowanego oraz staż pracy w górnictwie i w danym zakładzie górniczym albo zakładzie;

2) nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego potwierdzono tożsamość przesłuchiwanego;

3) dokładną treść zeznań i oświadczeń przesłuchiwanego w zakresie mającym istotne znaczenie dla sprawy.

2. Z przesłuchania każdej osoby sporządza się odrębny protokół.

3. (uchylony)

4. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku podpisuje każdy przesłuchujący, protokolant oraz, po zapoznaniu się z protokołem, przesłuchiwany. Jeżeli przesłuchiwany nie może osobiście zapoznać się z protokołem, protokół odczytuje przesłuchujący lub protokolant.

§ 48. Jeżeli między zeznaniami dwóch osób przesłuchiwanych zachodzą sprzeczności, można zarządzić konfrontację tych osób. Z konfrontacji sporządza się protokół, w którym kolejno odnotowuje się zeznania obydwu konfrontowanych osób.

§ 49. 1. Na podstawie wyników badań powypadkowych przeprowadzający badania opracowują orzeczenie. Orzeczenie opracowuje się przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w WUG.

2. Orzeczenie zawiera:

1) oznaczenie urzędu górniczego;

2) miejsce i datę sporządzenia orzeczenia;

3) opis stanu faktycznego z ustaleniem danych dotyczących czasu i miejsca wypadku oraz innych istotnych okoliczności mających miejsce przed, w czasie i po wypadku;

4) dane o poszkodowanym;

5) opis przebiegu akcji ratowniczej i jej ocenę;

6) ustalenie przyczyn wypadku;

7) określenie naruszonych w związku z wypadkiem przepisów lub zasad techniki górniczej;

8) wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.

3. Orzeczenie jest podpisywane przez Prezesa WUG.

§ 50. 1. Akta badań powypadkowych zawierają:

1) kartę tytułową;

2) orzeczenie;

3) informację o wypadku, otrzymaną z OUG lub SUG;

4) kopie decyzji wydanych przez organy nadzoru górniczego w związku z zaistniałym wypadkiem;

5) protokół z oględzin miejsca wypadku;

6) protokoły przesłuchań;

7) statystyczną kartę wypadku przy pracy;

8) informację o poszkodowanym w zakresie:

a) stwierdzonej przez lekarza przydatności do pracy,

b) okresowych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych,

c) posiadanych kwalifikacji,

d) szkoleń wstępnych i okresowych,

e) pracy w godzinach nadliczbowych, w okresie 30 dni poprzedzających dzień zaistnienia wypadku,

f) czasu dojazdu do pracy i środków lokomocji;

9) opinie lekarskie;

10) dokumentację wypadku, obejmującą w szczególności:

a) szkic miejsca wypadku i ewentualnie wycinek mapy,

b) ewentualne ekspertyzy, w tym dotyczące maszyn, urządzeń oraz narzędzi,

c) wyniki ewentualnych badań, pomiarów, eksperymentów oraz symulacji,

d) wyniki monitoringu zagrożeń mających wpływ na wypadek,

e) protokoły z posiedzeń kopalnianych zespołów do spraw zagrożeń,

f) protokoły sekcji zwłok, w przypadku ich otrzymania przez Prezesa WUG,

g) analizy próbek krwi, w przypadku ich otrzymania przez Prezesa WUG,

h) zdjęcia fotograficzne.

2. (uchylony)

§ 51. Jeżeli po opracowaniu orzeczenia zostały ujawnione istotne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ustalenia zawarte w orzeczeniu, o których mowa w § 49 ust. 2 pkt 3-8, przeprowadza się ponownie badania powypadkowe, oraz, w zależności od wyników badań, opracowuje się nowe orzeczenie albo potwierdza się aktualność dotychczasowego orzeczenia.

§ 52. 1. Niezwłocznie po ukończeniu badań powypadkowych Prezes WUG realizuje wnioski zawarte w orzeczeniu, w tym:

1) wszczyna odpowiednie postępowania, chyba że ich wszczęcie nastąpiło w trakcie badań powypadkowych;

2) przesyła przedsiębiorcy, w którego zakładzie górniczym albo zakładzie zaistniał wypadek, wyciąg z orzeczenia zawierający dane, o których mowa w § 49 ust. 2 pkt 6-8, z zachowaniem zasad anonimizacji danych osobowych, w celu wykorzystania ustaleń Prezesa WUG w bieżącej działalności służb przedsiębiorcy;

3) sprawdza realizację przez przedsiębiorcę wniosków, o których mowa w § 49 ust. 2 pkt 8, oraz decyzji wydanych na podstawie art. 171 ust. 1 Pgg w związku z wypadkiem, poprzez pozyskanie pisemnej informacji w tym zakresie oraz w trakcie przeprowadzanych kontroli.

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należą w szczególności:

1) postępowania prowadzone na podstawie art. 77, art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 175 Pgg;

1a) postępowania prowadzone przez Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

2) czynności wyjaśniające, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. (uchylony)

§ 53. 1. W przypadku badania stanu faktycznego oraz przyczyn zaistnienia zgonu naturalnego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wyznaczony przez Prezesa WUG pracownik inspekcyjno-techniczny jest obowiązany ustalić okoliczności, które mogły mieć istotne znaczenie dla przyczyn zgonu naturalnego, w szczególności:

1) dokonać oględzin miejsca, w którym zaistniał zgon naturalny;

2) zarządzić natychmiastowe pobranie prób powietrza kopalnianego i dokonanie pomiaru temperatury w miejscu, w którym zaistniał zgon naturalny, oraz zarządzić dokonanie analizy prób pobranego powietrza;

3) ustalić, czy przyczyną zgonu naturalnego mogły być zewnętrzne czynniki, w szczególności porażenie prądem elektrycznym;

4) ustalić:

a) czy zmarły przechodził obowiązkowe badania lekarskie,

b) w miarę możliwości, czy zmarły leczył się z powodu chorób, które były przyczyną zgonu naturalnego,

c) czy zmarły zmienił pracę ze względu na stan zdrowia,

d) staż pracy zmarłego w górnictwie.

2. Po dokonaniu ustaleń okoliczności zgonu naturalnego wyznaczony przez Prezesa WUG pracownik inspekcyjno-techniczny sporządza notatkę służbową uwzględniającą wyniki tych ustaleń i przekazuje ją, za pośrednictwem dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony, Prezesowi WUG.

3. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn zgonu naturalnego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.

§ 54. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.

§ 55. 1. Badania kierowane lub nadzorowane przez dyrektora OUG lub dyrektora SUG, dotyczące wszystkich wypadków śmiertelnych oraz innych, wskazanych przez właściwego Wiceprezesa WUG, stanów faktycznych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, podlegają konsultacjom w WUG.

2. Termin konsultacji jest wyznaczany przez właściwego Wiceprezesa WUG.

3. Konsultacje prowadzi właściwy Wiceprezes WUG lub wskazany przez niego dyrektor komórki WUG.

§ 56. W konsultacji uczestniczą:

1) prowadzący konsultację Wiceprezes WUG lub dyrektor komórki WUG oraz przedstawiciele Departamentu Prawnego w WUG i właściwej komórki WUG;

2) dyrektor lub zastępca dyrektora OUG lub SUG oraz pracownik inspekcyjno-techniczny tego urzędu.

§ 57. 1. Podczas konsultacji osoba wymieniona w § 56 pkt 2 przedstawia:

1) ustną informację o dotychczasowym przebiegu badań;

2) zasadnicze elementy rozszerzonej informacji dotyczącej stanu faktycznego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu i jego przyczyn;

3) dokumentację obejmującą w szczególności:

a) mapę rejonu zdarzenia,

b) szkice sytuacyjne oraz zdjęcia miejsca zdarzenia,

c) protokoły przesłuchań,

d) protokoły i wydane decyzje po kontrolach przeprowadzonych wcześniej w rejonie zdarzenia,

e) decyzje wydane po zaistniałym zdarzeniu oraz środki organizacyjno-techniczne podjęte w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

2. Rozszerzona informacja dotycząca stanu faktycznego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu i jego przyczyn stanowi przedmiot dyskusji uczestników konsultacji, w wyniku której są podejmowane ustalenia dotyczące ewentualnych dalszych badań.

§ 58. Protokół z konsultacji sporządza przedstawiciel właściwej komórki WUG.

§ 59. W zależności od ustaleń właściwego Wiceprezesa WUG, konsultacje mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 5a

Wzory

§ 59a. Wzory:

1) "Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicznego",

2) ewidencji kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych,

3) ewidencji kontroli wyrobów, przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych,

4) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,

5) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

6) protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednego lub dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych,

6a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednego lub dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych,

7) protokołu kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną,

7a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną,

8) protokołu z przeprowadzonej kontroli wyrobów,

9) (uchylony)

10) (uchylony)

11) (uchylony)

12) protokołu z oględzin miejsca wypadku,

13) protokołu przesłuchania poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku,

14) protokołu z konfrontacji poszkodowanego lub świadka w sprawie wypadku,

15) karty tytułowej akt badań powypadkowych,

16) dokumentów z czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

- są opracowywane przez Departament Prawny w WUG, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 60. Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37, z późn. zm.12)).

§ 61. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338, 1544 i 1669.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 70 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 171), które weszło w życie z dniem 4 września 2018 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669 i 1722.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 65 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 162), które weszło w życie z dniem 19 lipca 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 1467 i 1481.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629.

12) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 80, 85 i 109 oraz z 2013 r. poz. 44.

Załączniki do zarządzenia nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 20 grudnia 2013 r. (uchylone)

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA