REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 189

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 168), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 74 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 185).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 74 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 185), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 27 września 2018 r. (poz. 189)

ZARZĄDZENIE NR 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. Ustala się następujący skład Zespołu:

1) Przewodniczący:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

3) Członkowie:

a) Zbigniew Domalik

Polska Grupa Górnicza S.A.,

b) Damian Gabriel

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

ba)2) Jarosław Grohs

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

c) Arkadiusz Jończyk

TAURON Wydobycie S.A.,

d) Adam Kamyk

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

e) Przemysław Kotniewicz

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

f) Jerzy Krótki

Wyższy Urząd Górniczy,

g) (uchylona)3)

h) Adam Nowak

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

i) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

j) Konstanty Wolny

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

k) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce;

4) Sekretarz:

Marcin Glanowski

Wyższy Urząd Górniczy.

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy analizowanie prawidłowości funkcjonowania ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego, według kryterium zgodności z art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 tej ustawy.

2. Na podstawie wyników analiz, o których mowa w ust. 1, Zespół opracowuje propozycje:

1) przepisów prawa lub

2) instrukcji lub wytycznych, lub

3) dobrych praktyk.

§ 4. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu;

3) wyznacza osoby wchodzące w skład Zespołu do przedstawienia propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą przedstawiać propozycje, o których mowa w § 3 ust. 2, także z własnej inicjatywy.

§ 6. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 7. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8. 1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu przesyła protokół, drogą elektroniczną, wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu, a kopię protokołu przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 9. Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

2) Dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 74 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 185), które weszło w życie z dniem 17 września 2018 r.

3) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA