REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 90

ZARZĄDZENIE NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 22, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 7 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia w § 5 w pkt 2 wyrazy "Ministra Energii" zastępuje się wyrazami "ministra sprawującego nadzór nad Prezesem WUG";

2) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym

po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 63, 68 i 72.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA]

Załącznik do zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 2 grudnia 2019 r. (poz. 90)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Wydział Planowania oraz Statystyki (symbol PS), zwany dalej "Wydziałem";

3) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z III);

6) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem samodzielnie.

§ 4. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Naczelnik Wydziału;

2) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia;

3) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń;

4) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego;

5) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

§ 5. 1. Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.

2. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów.

§ 6. 1. Naczelnik Wydziału jest odpowiedzialny za całokształt spraw Wydziału.

2. Naczelnik Wydziału wykonuje wobec Wydziału oraz jego pracowników obowiązki i uprawnienia określone w § 5 ust. 2:

1) pkt 1-6;

2) pkt 7, w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 78 i 87), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":

a) dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,

b) dokumenty parafowane przez Naczelnika,

c) dokumenty przygotowane przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów.

2. Naczelnik Wydziału:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników Wydziału;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez pracowników Wydziału,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Wydziału.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. 1. Naczelnik Wydziału może upoważnić pracownika Wydziału do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "z upoważnienia Naczelnika", oznaczaną skrótem "z up. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wydziału.

§ 10. Do kompetencji Wydziału należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) prowadzenia spraw z zakresu planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych;

2) prowadzenia - na zlecenie i potrzeby Inspektora Ochrony Danych w WUG - spraw dotyczących ochrony danych osobowych, niezastrzeżonych do właściwości Departamentu Prawnego w WUG lub Inspektora Ochrony Danych w WUG;

3) statystycznego opracowywania danych o:

a) zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,

c) czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;

4) prowadzenia ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;

5) redagowania działu "Statystyki" na stronie internetowej WUG;

6) przygotowywania materiałów na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz prowadzenia działalności informacyjnej, w szczególności:

a) przygotowywania raportów tygodniowych i dobowych o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie dla osób kierownictwa WUG,

b) prowadzenia elektronicznej ewidencji zaistniałych wypadków, zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń w dedykowanym systemie teleinformatycznym oraz wewnętrznych bazach danych,

c) sporządzania kwartalnych informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie, przesyłanych do innych instytucji,

d) sporządzania ilościowego zestawienia zakładów objętych nadzorem urzędów górniczych oraz podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów według stanu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zatrudnienia,

e) przesyłania do urzędów górniczych i zakładów górniczych w postaci elektronicznej bieżącej informacji o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach;

7) inicjowania i koordynowania działań WUG na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) koordynowania spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem przez WUG środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

2) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;

3) odzieży roboczej;

4) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

5) analizowania przyczyn:

a) chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

6) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków proflaktycznych;

7) opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;

8) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach;

3) rozpatrywania spraw dotyczących telefonu interwencyjnego;

4) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków profilaktycznych;

5) analizowania:

a) sposobu wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach,

b) sposobu realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych;

6) szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

7) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 13. Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:

1) pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;

2) obsługa centrali telefonicznej.

§ 14. 1. Do kompetencji Wydziału oraz zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) udział w redagowaniu rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";

2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

3) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

4) udzielanie informacji publicznej.

2. Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495), zwanej dalej "Pgg",

b) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;

3) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

4) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

5) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

6) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia.

§ 15. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.

§ 16. Spory kompetencyjne pomiędzy elementami struktury organizacyjnej Departamentu rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 17. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny element struktury organizacyjnej Departamentu, osobę należącą do innego elementu tej struktury albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 18. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 19. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 20. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
  • Data wejścia w życie: 2019-12-04
  • Data obowiązywania: 2019-12-04
  • Dokument traci ważność: 2021-07-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA