Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 27
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyrektora oraz zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej w WUG, wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 17), zwanej dalej "komórką WUG".";

2) w § 8 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Departamentu Energomechanicznego w WUG - dla kontroli wyrobów,

2) Departamentu Górnictwa w WUG - dla kontroli innych niż kontrola wyrobów";

3) w § 9 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w Departamencie Energomechanicznym w WUG - dla kontroli wyrobów;

2) w Departamencie Górnictwa w WUG - dla kontroli innych niż kontrola wyrobów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka

Dzienniki Urzędowe