| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/297/10 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 36 i art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się program reorganizacji systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Łagiewniki, polegający na likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach oraz przystąpieniu Gminy Łagiewniki do spółki Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

§ 2.

1. Postanawia się zlikwidować samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach.

2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień 1 sierpnia 2010r.

3. Program reorganizacji o którym mowa w § 1 realizowany będzie według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) do dnia 30 września 2010 r. - zostanie powołana i utworzona Spółka, która w terminie umożliwiającym dochowanie terminu oznaczonego w pkt 4, utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;

2) z dniem 1 sierpnia 2010 r. nastąpi otwarcie likwidacji Zakładu;

3) z dniem 31 października 2010 r. nastąpi zakończenie działalności medycznej Zakładu;

4) od dnia 1 listopada 2010 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej powołany przez Spółkę, zapewnieni dostępność do świadczeń medycznych w następujących zakresach:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

§ 3.

1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewnia się dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości przez utworzony podmiot gospodarczy działający pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Łagiewnikach, będący organem tworzącym zakład opieki zdrowotnej.

2. Zakład zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zakładu przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4.

Zobowiązania i należności zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach staną się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami Gminy Łagiewniki.

§ 5.

1. Mienie stanowiące własność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach oraz mienie Gminy Łagiewniki dotychczas użytkowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach zostanie zagospodarowane w następujący sposób:

a) nieruchomości stanowiące własność Gminy Łagiewniki zostaną wydzierżawione w całości lub w części zakładowi opieki zdrowotnej, opisanemu w § 3 ust. 1 w cenie równej wysokości odpisu amortyzacyjnego;

b) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony majątek ruchomy służący realizacji świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców gminy, stanowiący własność likwidowanego SP ZOZ w Łagiewnikach zostanie wniesiony do spółki wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały po dokonaniu jego wyceny przez rzeczoznawcę. W zamian za wniesiony aport rzeczowy Gmina Łagiewniki obejmie udziały, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 6.

1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora Zakładu powołanego przez Wójta Gminy Łagiewniki. Do zadań likwidatora Zakładu należy w szczególności:

1) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu,

2) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji,

3) zawiadomienie banków obsługujących Zakład o otwarciu likwidacji,

4) przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku Zakładu,

5) przeprowadzeniu wyceny majątku Zakładu,

6) sporządzeniu bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zakończenia,

7) wykonywanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu,

8) zaspokojenie wierzycieli,

9) zawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji,

10) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów,

11) wykonanie innych czynności wynikających z przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w granicach umocowania.

2. Likwidator nie może bez zgody Wójta Gminy Łagiewniki zaciągać w imieniu Zakładu nowych zobowiązań.

3. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki Kierownika Zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zakładu.

§ 7.

Zakończenie czynności likwidacyjnych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 8.

1. Do stosunków pracy pracowników likwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. nr 21, poz. 94 ze zmianami).

2. Pracownicy likwidowanego PZOZ w Łagiewnikach przechodzą na podstawie imiennie sporządzonej listy do nowo utworzonego przez PZOZ sp. z o.o. zakładu opieki zdrowotnej w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki


Krystyna Marczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »