| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr LIV/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 9 listopada 2010r.

ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Ustala się regulamin szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Pobol


Uzasadnienie

W uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5 ust.5, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji . Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.


Załącznik do Uchwały Nr Nr LIV/458/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

REGULAMIN

szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów w zakresie odpowiadającym ich zadaniom.

§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Głogowa w formie zarządzenia.

2. Konsultacje mogą być prowadzone przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Głogowie zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głogowie.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) przedmiot konsultacji, w tym projekt prawa miejscowego,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) propozycję formy konsultacji,

4) uzasadnienie,

5) komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego w Głogowie lub jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów upoważnioną do kontaktu.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 2,

3) formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów.

2. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników.

3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.

§ 7. 1. Opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są do wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Głogowa komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Głogowie lub jednostki organizacyjnej Gminy, w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta Głogowa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głogowie lub jednostka organizacyjnej Gminy sporządza zbiorcze zestawienie opinii i uwag oraz przekazuje je do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Głogowa.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego. Nie dostarczenie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

4. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Głogowa, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Miejskiej Głogów.

§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących dział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »