| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.RB.0911-39/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 2 grudnia 2010r.

stwierdzające nieważności uchwały nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 27 października 2010 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła m.in. uchwałę nr XLVIII/450/10 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Uchwała ta wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 3 listopada 2010 r..

W toku badania legalności uchwały nr XLVIII/450/10 Organ Nadzoru stwierdził, że narusza ona art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 17, poz. 95-t.j.).

Uchwałą nr XLVIII/450/10 Rada Miejska w Kątach Wrocławskich ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W podstawie prawnej uchwały Rada Miejska powołała się na art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380-t.j.).

Rada MIejska, podejmując uchwałę nr XLVIII/450/10, wprowadziła uregulowanie pozwalające określonej grupie podmiotów na uzyskanie uprawnienia do ekwiwalentu pieniężnego. Oznacza to, że uchwała podejmowana na podstawie dyspozycji art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ("Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.") wywołuje skutki prawne, a przez to jest źródłem uprawnień dla kręgu podmiotów, którymi są członkowie ochotniczych straży pożarnych. Do aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy zalicza się bowiem wszystkie akty wydawane w warunkach określonych w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a zatem powszechnie obowiązujące akty wydawane na podstawie wyraźnych i szczegółowych upoważnień ustawowych. Omawiana kategoria aktów powinna być podejmowana przez gminę jedynie na podstawie upoważnień określonych w materialnych przepisach ustaw szczególnych (A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II.). Jednym z takich upoważnień jest właśnie dyspozycja przywołanego art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wobec powyższych uwag należy uznać, że uchwała nr XLVIII/450/10, ustalając wysokość środków pieniężnych, do jakich uprawnieni będą członkowie ochotniczych straży pożarnych uczestniczący w szkoleniach lub działaniach ratowniczych stanowi akt prawa miejscowego. Adresatami norm prawnych z uchwały nr XLVIII/450/10 jest grupa osób należąca do ochotniczych straży pożarnych uczestnicząca w szkoleniach lub działaniach ratowniczych. Wobec tego zakwalifikowanie przedmiotowej uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego, jest uzasadnione określeniem w jej treści kwoty pieniężnej, liczonej za każdą godzinę, przysługującej wspomnianym podmiotom oraz bezpośrednim oddziaływaniem na sferę uprawnień członków ochotniczych straży pożarnych związanych z faktem przysługiwania im wspomnianego ekwiwalentu. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV SA/Wr 33/09).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 88 stanowi iż, warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: "Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy." Natomiast art. 13 pkt 2 tej ustawy stanowi, iż w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

Z powyższych norm prawnych wynika zatem dla organów stanowiących gmin bezwzględny obowiązek określania trybu wejścia w życie uchwalanych aktów prawa miejscowego, polegającego na ich ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz określeniu terminu ich wejścia w życie co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie jest niezbędnym warunkiem wejścia w życie wszystkich rodzajów aktów prawnych, tak powszechnie obowiązującego prawa jak i aktów prawa miejscowego. Jest to zasada niezwykle ważna, gdyż oznacza ona, że akt prawny, który nie został należycie ogłoszony prawnie nie istnieje, nie może zatem obowiązywać i wywoływać skutków prawnych. Obowiązkiem organów stanowiących prawo jest dopełnienie obowiązku ogłoszenia aktu prawnego, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, wyd. IV).

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, błędnie określając w § 4 uchwały nr XLVIII/450/10 tryb jej wejścia w życie ("Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 r..") poprzez pominięcie konieczności jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, uchybiła dyspozycjom art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego - organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Według art. 98 ust. 3a ustawy o samorządzie gminnym do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady gminy, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

Wicewojewoda Dolnośląski

Ilona Antoniszyn - Klik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »