| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/1726/10 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Świdnicką, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr XII/262/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Świdnicką, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 238) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Świdnicką, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1)granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów;

2)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

3)granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4)granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

6)granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

2)kondygnacja naziemna - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków;

4)nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5)obiekt szczególny - rzeźba, pomnik, fontanna, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, posąg lub inny podobny do nich obiekt;

6)obiekt wbudowany w budynek - pomieszczenie lub wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną całość, należącą do danej kategorii przeznaczenia terenu i znajdujące się w budynku, w którym zajmują nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;

7)obowiązująca linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

8)obowiązująca ciągła linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i na całej długości tej linii, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

9)obszar zabudowany B - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnej w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;

10)parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

11)parking terenowy otwarty - jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;

12)przeznaczenie terenu - obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

13)sieci uzbrojenia terenu - przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

14)szpaler drzew - pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

15)teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

16)trasa rowerowa - czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;

17)wydzielenie wewnętrzne - część terenu oznaczona symbolem.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, granicami strefy ochrony konserwatorskiej oraz z granicami obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

2)linie rozgraniczające tereny;

3)symbole terenów;

4)granice wydzieleń wewnętrznych;

5)symbole wydzieleń wewnętrznych;

6)nieprzekraczalne linie zabudowy;

7)obowiązujące linie zabudowy;

8)obowiązujące ciągłe linie zabudowy;

9)symbole linii zabudowy;

10)miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;

11)symbole obiektów objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;

12)symbole obiektów o odrębnych ustaleniach;

13)granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

14)przejścia i przejazdy bramowe;

15)przejścia bramowe;

16)odcinki usytuowania przejść i przejazdów bramowych;

17)obiekty szczególne;

18)szpalery drzew.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

2)mieszkania towarzyszące - należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;

3)handel detaliczny wielkopowierzchniowy - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

5)handel detaliczny małopowierzchniowy B - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 ale nie większej niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

6)gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie w tym internetowe, cukiernie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7)rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8)widowiskowe obiekty kultury - należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9)obiekty upowszechniania kultury - należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

10)wystawy i ekspozycje - należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11)obiekty sakralne - należy przez to rozumieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13)obiekty imprez plenerowych - należy przez to rozumieć obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innych kategorii przeznaczenia terenu;

14)biura - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą sprzętu i wyposażenia biurowego, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

15)obiekty kongresowe i konferencyjne - należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

16)obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska w tym młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

17)usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

18)obiekty szpitalne - należy przez to rozumieć obiekty opieki zdrowotnej, w których udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależnień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19)poradnie medyczne - należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

20)pracownie medyczne - należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

21)żłobki;

22)obiekty lecznictwa zwierząt;

23)edukacja - należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

24)obiekty kształcenia dodatkowego - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

25)uczelnie wyższe;

26)obiekty naukowe i badawcze - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

27)obrona cywilna - należy przez to rozumieć obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiektów zarządzania obroną cywilną;

28)obiekty penitencjarne - należy przez to rozumieć areszty, więzienia, zakłady poprawcze, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

29)policja i służby ochrony - należy przez to rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

30)obiekty wystawienniczo-targowe - należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

31)produkcja drobna - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

32)obiekty do parkowania;

33)zieleń parkowa;

34)skwery;

35)place zabaw;

36)terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

37)kryte urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

38)ulice;

39)place;

40)drogi wewnętrzne;

41)ciągi piesze;

42)ciągi pieszo-rowerowe;

43)stacje transformatorowe;

44)stacje gazowe;

45)obiekty infrastruktury wodociągowej - należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

46)obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

47)szalety.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1)mieszkalnictwo - grupa obejmuje kategorie:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) mieszkania towarzyszące;

2)usługi towarzyszące - grupa obejmuje kategorie:

a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,

b) usługi drobne,

c) obiekty lecznictwa zwierząt,

d) produkcja drobna;

3)usługi centrotwórcze - grupa obejmuje kategorie:

a) gastronomia,

b) rozrywka,

c) obiekty kongresowe i konferencyjne,

d) obiekty hotelowe,

e) obiekty kształcenia dodatkowego,

f) obiekty wystawienniczo-targowe;

4)usługi kultury - grupa obejmuje kategorie:

a) widowiskowe obiekty kultury,

b) obiekty upowszechniania kultury,

c) wystawy i ekspozycje,

d) obiekty sakralne,

e) pracownie artystyczne;

5)nauka - grupa obejmuje kategorie:

a) uczelnie wyższe,

b) obiekty naukowe i badawcze;

6)zdrowie i opieka - grupa obejmuje kategorie:

a) obiekty szpitalne,

b) poradnie medyczne,

c) pracownie medyczne,

d) żłobki;

7)rekreacja - grupa obejmuje kategorie:

a) zieleń parkowa,

b) skwery,

c) place zabaw;

8)obiekty infrastruktury drogowej - grupa obejmuje kategorie:

a) obiekty do parkowania,

b) place,

c) drogi wewnętrzne,

d) ciągi piesze,

e) ciągi pieszo-rowerowe;

9)obiekty infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, małą architekturę i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

W ramach przeznaczenia obiekty szpitalne dopuszcza się wyłącznie obiekty zawierające nie więcej niż 5 łóżek.

§ 6.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2)poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

3)liczba naziemnych kondygnacji budynków, w których znajdują się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie może być mniejsza niż 3 na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego B;

4)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, posadowiony na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 6 m;

5)nachylenie połaci dachu nie może być mniejsze niż 10, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

6)na dachach i elewacjach nie dopuszcza się urządzeń budowlanych i technicznych;

7)szafy kablowe i kontenery kablowe dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

8)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej mniejszy lub równy 100%;

9)zakazuje się wolnostojących budynków gospodarczych;

10)na placach obowiązuje nawierzchnia kamienna z płyt lub kostki.

§ 7.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

1)na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;

2)tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 2U-MW, 3SP-U, 4U należą do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 8.

1. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty oznaczone na rysunku planu symbolem B.

2. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej obiektów, o których mowa w ust. 1, są ich gabaryty, elewacje, ukształtowanie dachu oraz historyczne elementy architektonicznego wystroju wnętrz.

3. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)obowiązuje zachowanie podziałów i detali elewacji;

2)z robót budowlanych, nie polegających na remoncie, dopuszcza się wyłącznie:

a) przebudowę,

b) montaż na obiekcie,

c) rozbudowę polegającą na rekonstrukcji elementów historycznych lub nadbudowę do historycznej wysokości budynków.

§ 9.

1. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty oznaczone na rysunku planu symbolem C jako dobra kultury współczesnej.

2. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej obiektów, o których mowa w ust. 1, są ich gabaryty i elewacje.

3. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust 1, obowiązują następujące ustalenia:

1)obowiązuje zachowanie podziałów i detali elewacji;

2)z robót budowlanych, nie polegających na remoncie i rozbiórce, dopuszcza się wyłącznie:

a) przebudowę,

b) montaż na obiekcie.

§ 10.

Obejmuje się ochroną konserwatorską neon "Ubezpiecz mieszkanie w PZU" usytuowany na budynkach na terenie 1MW-U/3 przy placu Tadeusza Kościuszki.

§ 11.

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. Zakres ochrony strefy, o której mowa w ust 1, obejmuje znajdujące się w niej zabytki archeologiczne.

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, w przypadku wykonywania prac ziemnych, obowiązuje przeprowadzenie badań architektoniczno-archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 12.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1)zakazuje się nośników reklamowych z wyjątkiem:

a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego,

b) słupów reklamowych;

2)wymiar pionowy słupów reklamowych, o których mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa nie może być większy niż 5 m, a powierzchnia rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierać się w okręgu o średnicy nie większej niż 1,5 m2 ;

3)dopuszcza się wolno stojące obiekty służące informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej o wymiarze pionowym nie większym niż 3 m.

§ 13.

Wyznacza się granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej tożsame z granicami planu.

§ 14.

Ustala się granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2)powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m2 ;

3)szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;

4)kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40°.

§ 16.

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie z terenów przyległych ulic dojazdowych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1)obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 0,8 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

b) dla handlu detalicznego wielkopowierzchniowego - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i B - 8 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

d) dla gastronomii i rozrywki - 6 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla obiektów upowszechniania kultury - 8 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla biur - 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla biur - 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla obiektów hotelowych - 30 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

i) dla obiektów kształcenia dodatkowego - 5 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

2)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

3)parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 17.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1)dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;

2)przewody należące do sieci, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;

3)zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;

4)odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną.

§ 18.

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ/1, 1KDZ/2, 1KDZ/3, 1KDZ/4, 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/4, 2KDD/5.

§ 19.

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla:

1)terenów 3SP-U i 4U na 30%;

2)terenów: 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 2U-MW na 3%;

3)pozostałych terenów na 0,1%.

§ 20.

Ustalenia zawarte w rozdziale 2 nie dotyczą terenów zamkniętych.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U/1 ustala się przeznaczenie:

1)mieszkalnictwo;

2)usługi towarzyszące;

3)biura;

4)zdrowie i opieka;

5)gastronomia;

6)obiekty kształcenia dodatkowego;

7)edukacja;

8)rekreacja;

9)obiekty infrastruktury drogowej;

10)obiekty infrastruktury technicznej;

11)szalety.

2. W ramach przeznaczenia:

1)usługi drobne nie dopuszcza się obiektów usług pogrzebowych i stolarskich;

2)poradnie medyczne nie dopuszcza się ośrodków zdrowia, stacji dializ, zakładów rehabilitacji leczniczej, stacji krwiodawstwa.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1)zdrowie i opiekę, gastronomię, edukację i szalety dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

2)w pierwszej kondygnacji naziemnej budynków przylegających do obowiązującej ciągłej linii zabudowy wyznaczonej od strony terenu 1 KDZ/3 i placu Legionów nie dopuszcza się działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem, należącej do kategorii przeznaczenia biura;

3)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (Z1), obowiązują następujące ustalenia:

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 35% powierzchni działki budowlanej,

b) dopuszcza się wyłącznie rekreację i obiekty do parkowania,

c) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne z rekreacją na dachu;

4)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (Z2), obowiązują następujące ustalenia:

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej,

b) dopuszcza się wyłącznie skwery;

5)wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 21 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki lub krawędzi okapu, nie może być mniejszy niż 13 m;

6)obowiązują przejścia i przejazdy bramowe w budynkach, w miejscach wskazanych na rysunku planu;

7)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ/3, 2KDD/3, 2KDD/5 i od placu Legionów.

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U/2 ustala się przeznaczenie:

1)mieszkalnictwo;

2)usługi towarzyszące;

3)biura;

4)usługi centrotwórcze;

5)usługi kultury;

6)nauka;

7)zdrowie i opieka;

8)obiekty infrastruktury drogowej;

9)edukacja;

10)obiekty infrastruktury technicznej;

11)rekreacja;

12)policja i służby ochrony.

2. W ramach przeznaczenia:

1)usługi drobne nie dopuszcza się obiektów usług pogrzebowych i stolarskich;

2)poradnie medyczne nie dopuszcza się ośrodków zdrowia, stacji dializ, zakładów rehabilitacji leczniczej, stacji krwiodawstwa.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1)dopuszcza się przerwy w obowiązującej ciągłej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2, na odcinku nie większym niż 20% długości tej linii;

2)mieszkalnictwo dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej;

3)w pierwszej kondygnacji naziemnej budynków przylegających do obowiązującej ciągłej linii zabudowy wyznaczonej od strony terenów 2KDD/2, 2KDD/4, z wyjątkiem budynku oznaczonego symbolem D, nie dopuszcza się działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem, należącej do kategorii przeznaczenia biura;

4)obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynki lub podziemne;

5)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (P), powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;

6)ustalenie, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy działek budowlanych przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej;

7)wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 25 m,

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 15 i większy niż 18 m;

8)ustalenia, o których mowa w pkt 7, nie dotyczą obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami B;

9)na odcinku usytuowania przejść i przejazdów bramowych, wskazanym na rysunku planu, obowiązuje przejście i przejazd bramowy o szerokości nie mniejszej niż 3,60 m i wysokości nie mniejszej niż 4,20 m który ma służyć zapewnieniu dojazdu, o którym mowa w pkt 10;

10)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDD/1 oraz 2KDD/4 na odcinku wskazanym na rysunku planu.

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U/3 ustala się przeznaczenie:

1)mieszkalnictwo;

2)usługi towarzyszące;

3)biura;

4)usługi centrotwórcze;

5)nauka;

6)zdrowie i opieka;

7)edukacja;

8)handel detaliczny wielkopowierzchniowy;

9)handel detaliczny małopowierzchniowy B;

10)kryte urządzenia sportowe;

11)policja i służby ochrony;

12)rekreacja;

13)obiekty infrastruktury drogowej;

14)obiekty infrastruktury technicznej;

15)szalety.

2. W ramach przeznaczenia usługi drobne nie dopuszcza się obiektów usług pogrzebowych i stolarskich.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (Z), obowiązuje rekreacja z wyjątkiem placów zabaw;

2)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (K), zakazuje się obiektów o przeznaczeniach rozrywka i gastronomia;

3)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (KS2), obowiązują następujące ustalenia:

a) obowiązuje plac oraz obiekt szczególny wyznaczony na rysunku planu,

b) dopuszcza się przejazd;

4)usługi towarzyszące, kryte urządzenia sportowe i szalety dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

5)w pierwszej kondygnacji naziemnej budynków przylegających do obowiązującej ciągłej linii zabudowy wyznaczonej od terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4, placu Tadeusza Kościuszki, z wyjątkiem budynków oznaczonych symbolem D, nie dopuszcza się działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem, należącej do kategorii przeznaczenia biura;

6)rozrywki nie dopuszcza się w budynkach przylegających do obowiązującej ciągłej linii zabudowy wyznaczonej od strony placu Tadeusza Kościuszki i terenu 1KDZ/4, z wyjątkiem budynków oznaczonych symbolem E;

7)obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek lub podziemne;

8)w wydzieleniu wewnętrznym (K) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;

9)ustalenie, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy działek budowlanych przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej;

10)wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 25 m,

b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż 15 m i większy niż 18 m;

11)ustalenia, o których mowa w pkt 10, nie dotyczą obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami B;

12)obowiązuje przejście i przejazd bramowy w miejscu wskazanych na rysunku planu o wysokości nie mniejszej niż 4,20 m;

13)obowiązuje przejście bramowe w miejscu wskazanym na rysunku planu o wymiarach umożliwających dojazd ;

14)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ/2, 2KDD/1, ulicy Tadeusza Kościuszki i placu Tadeusza Kościuszki.

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U-MW ustala się przeznaczenie:

1)mieszkalnictwo;

2)usługi towarzyszące;

3)biura;

4)usługi centrotwórcze;

5)usługi kultury;

6)nauka;

7)edukacja;

8)zdrowie i opieka;

9)policja i służby ochrony;

10)rekreacja;

11)obiekty infrastruktury drogowej;

12)obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1)obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek lub podziemne;

2)wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 21 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki lub krawędzi okapu dachu, nie może być mniejszy niż 13 m;

3)ustalenia, o których mowa w pkt 2, nie dotyczą budynków oznaczonych na rysunku planu symbolami A, C oraz wpisanych do rejestru zabytków;

4)dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami C obowiązują następujące ustalenia:

a) wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 21 m,

b) dopuszcza się wyłącznie obiekty o przeznaczeniach mieszkalnictwo, usługi towarzyszące i handel detaliczny małopowierzchniowy A;

c) usługi towarzyszące i handel detaliczny małopowierzchniowy A dopuszcza się wyłącznie w pierwszej kondygnacji naziemnej;

5)na obszarach ograniczonych liniami zabudowy i oznaczonych na rysunku planu symbolami A, obowiązują następujące ustalenia:

a) wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 8 m,

b) dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące i biura;

6)w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami (KS1), dopuszcza się wyłącznie plac i rekreację;

7)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (KS2), obowiązuje plac;

8)w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami (Z1) i (Z2), powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 9;

9)ustalenie, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy działek przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej;

10)w wydzieleniu wewnętrznym (Z1) dopuszcza się wyłącznie:

a) rekreację,

b) obiekty do parkowania;

11)w wydzieleniu wewnętrznym (Z2) dopuszcza się wyłącznie:

a) skwery,

b) obiekty do parkowania;

12)w wydzieleniach wewnętrznych (Z1) i (Z2) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;

13)obowiązują obiekty szczególne, wyznaczone na rysunku planu;

14)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ/1 i 1KDZ/3.

§ 25.

Brak treści

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3SP-U ustala się przeznaczenie:

1)mieszkania towarzyszące;

2)biura;

3)obiekty kształcenia dodatkowego;

4)policja i służby ochrony;

5)obrona cywilna;

6)obiekty penitencjarne;

7)usługi kultury;

8)usługi towarzyszące;

9)zdrowie i opieka;

10)obiekty infrastruktury drogowej;

11)rekreacja;

12)obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz systemu transportowego:

1)usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynki;

2)w pierwszej kondygnacji naziemnej nie dopuszcza się działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem, należącej do kategorii przeznaczenia biura;

3)obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynki lub podziemne;

4)w wydzieleniu wewnętrznym (H) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 10% powierzchni terenu;

5)ustalenie, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy działek przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej;

6)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 22 m,

7)ustalenie, o którym mowa w pkt 6, nie dotyczy wydzieleń wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami (H) i (C) oraz obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolem B;

8)w wydzieleniu wewnętrznym (H) obowiązują następujące ustalenia:

a) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12o ,

b) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu:

- w odległości mniejszej niż 6 m od obowiązującej ciągłej linii zabudowy oznaczonej symbolem 1, nie może być większy niż 21 m,

- w pozostałej części wydzielenia wewnętrznego (H) nie może być większy niż 25 m;

9)udział obszaru zabudowanego B w powierzchni terenu nie może być większy niż 70%;

10)w wydzieleniu wewnętrznym (C) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 28 m;

11)w wydzieleniu wewnętrznym (H) nie dopuszcza się parkingów terenowych otwartych;

12)obowiązuje przejście i przejazd bramowy w miejscu wskazanym na rysunku planu.

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się przeznaczenie:

1)mieszkania towarzyszące;

2)edukacja;

3)handel detaliczny małopowierzchniowy A;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy B;

5)terenowe urządzenia sportowe;

6)kryte urządzenia sportowe;

7)usługi centrotwórcze;

8)usługi kultury;

9)biura;

10)nauka;

11)zdrowie i opieka;

12)obiekty infrastruktury drogowej;

13)rekreacja;

14)obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i ukształtowania zabudowy oraz systemu transportowego:

1)dla obiektów o przeznaczeniu edukacja, kryte urządzenia sportowe oraz zdrowie i opieka obowiązują następujące ustalenia:

a) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 21 m,

b) nie obowiązują obowiązujące linie zabudowy i obowiązujące ciągłe linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;

2)dla obiektów o przeznaczeniu usługi centrotwórcze, handel detaliczny małopowierzchniowy A, handel detaliczny małopowierzchniowy B, usługi kultury, biura, nauka oraz mieszkania towarzyszące wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 25 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki lub okapu dachu, nie może być większy niż 22 m i mniejszy niż 19 m;

3)terenowe urządzenia sportowe dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu edukacja;

4)w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem (Z), dopuszcza się wyłącznie skwery;

5)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDD/2, 2KDD/3, oraz od ul. Tadeusza Kościuszki;

6)miejsca postojowe, o których mowa w § 16 ust. 2, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

7)parkingi terenowe otwarte dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom edukacji i żłobkom.

§ 27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/1 ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje torowisko tramwajowe;

4)obowiązuje trasa rowerowa;

5)obowiązują szpalery drzew, na odcinkach wskazanych na rysunku planu.

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/2 ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje trasa rowerowa;

4)rampy do parkingu pod fosą miejską dopuszcza się wyłącznie usytuowane równolegle do linii brzegowej fosy.

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/3 ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje torowisko tramwajowe;

4)obowiązuje trasa rowerowa;

5)obowiązuje szpaler drzew, na odcinku wskazanym na rysunku planu.

§ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ/4 ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)obiekty imprez plenerowych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje torowisko tramwajowe;

4)obowiązuje trasa rowerowa.

§ 31.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/4, 2KDD/5 ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2)obowiązują obustronne chodniki.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 32.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 33.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Piotr Kuczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/1726/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1726/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Świdnicką, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 116).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/1726/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Podwale, Świdnicką, T. Kościuszki i marsz. J. Piłsudskiego we Wrocławiu wniesionych przez:

1. Zbigniewa Aftowicza pismem w dniu 15 września 2010 r. dotyczącym terenu 1MW-U/3 w zakresie:

1)dotyczącym zapewnienia niezbędnej służebności przejazdu przez bramę od strony ul. Kościuszki;

2)dotyczącym zniesienia zakazu prowadzenia w pierwszej kondygnacji naziemnej działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem od strony terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4 oraz placu Tadeusza Kościuszki, z wyjątkiem budynków oznaczonych symbolem D.

2. Ewę Mokrzycką pismem w dniu 20 września 2010 r. w zakresie zniesienia zakazu dopuszczenia w pierwszych kondygnacjach budynków z obszaru oznaczonego 1 MW-U/3 od strony terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4 oraz placu Tadeusza Kościuszki, z wyjątkiem budynków oznaczonych symbolem D.

3. Wspólnotę Mieszkaniową "KDM" - pl. T. Kościuszki 5 pismem w dniu 16 września 2010 r. w zakresie:

1)dotyczącym zakazu lokalizowania we wnętrzu podwórkowym podziemnych, jedno- i wielokondygnacyjnych garaży;

2)dotyczącym zakazu lokalizowania w budynkach z przeważającą funkcją mieszkaniową usług gastronomicznych, rozrywkowych, drobnych usług rozrywkowych oraz innych usług generujących uciążliwe dla mieszkańców hałasy, drgania, zapachy - w zakresie niedopuszczenia przeznaczeń: gastronomia, drobnych usług rozrywkowych oraz innych usług generujących uciążliwe dla mieszkańców hałasy, drgania, zapachy.

4. Wspólnotę Mieszkaniową "KDM" - ul. T. Kościuszki 18 pismem w dniu 16 września 2010 r. w zakresie:

1)dotyczącym zakazu lokalizowania we wnętrzu podwórkowym podziemnych, jedno- i wielokondygnacyjnych garaży;

2)dotyczącymzakazu lokalizowania w budynkach z przeważającą funkcją mieszkaniową usług gastronomicznych, rozrywkowych, drobnych usług rozrywkowych oraz innych usług generujących uciążliwe dla mieszkańców hałasy, drgania, zapachy - w zakresie niedopuszczenia przeznaczeń: gastronomia, drobnych usług rozrywkowych oraz innych usług generujących uciążliwe dla mieszkańców hałasy, drgania, zapachy.

5. Wspólnotę Mieszkaniową "KDM"- ul. T. Kościuszki 18 pismem w dniu 16 września 2010 r. w zakresie:

1)dotyczącym usunięcia braku na rysunku planu oznakowania "przejścia i przejazdu bramowego" przez bramę ulica T. Kościuszki 16, które jest opisane w §23 MPZP, ust. 3, pkt 11;

2)dotyczącym usunięcia braku na rysunku planu oznakowania budynku przy ul. T. Kościuszki 18, jako wpisanego do ewidencji zabytków (B) symbolem "czarnej kropki";

3)dotyczącym zmian w tekście planu §23 MPZP, ust. 3 pkt 13 - dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ/2, 2KDD/1, placu Tadeusza Kościuszki - dopisuje się "ulicy Tadeusza Kościuszki" i nie wykreśla słowa "plac".

6. Wspólnotę Mieszkaniową "KDM" - pl. T. Kościuszki 5 pismem w dniu 16 września 2010 r. w zakresie:

1)dotyczącym usunięcia braku na rysunku planu oznakowania "przejścia i przejazdu bramowego" przez bramę ulica T. Kościuszki 16, które jest opisane w §23 MPZP, ust. 3, pkt 11;

2)dotyczącym usunięcia braku na rysunku planu oznakowania budynku przy ul. T. Kościuszki 18, jako wpisanego do ewidencji zabytków (B) symbolem "czarnej kropki";

3)dotyczącym zmian w tekście planu §23 MPZP, ust. 3 pkt 13 - dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 1KDZ/2, 2KDD/1, placu Tadeusza Kościuszki - dopisuje się "ulicy Tadeusza Kościuszki" i nie wykreśla słowa "plac".

7. Wspólnotę Mieszkaniową KDM 6 pl. T. Kościuszki 6 pismem w dniu 13 października 2010 r. w zakresie dotyczącym zniesienia zakazu prowadzenia w pierwszej kondygnacji naziemnej działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem od strony terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4 oraz placu Tadeusza Kościuszki.

8. Społem PSS Południe we Wrocławiu pismem w dniu 11 października 2010 r. dla nieruchomości usytuowanej na terenie 1MW-U/3 w zakresie dotyczącym zniesienia zakazu prowadzenia w pierwszej kondygnacji naziemnej działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem od strony terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4 oraz Placu Tadeusza Kościuszki.

9. Krzysztofa Odyasa pismem w dniu 11 października 2010 r. dla działki usytuowanej na terenie 1MW-U/2 w zakresie dotyczącym zniesienia zakazu prowadzenia w pierwszej kondygnacji naziemnej działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem od strony terenów 2KDD/2 i 2KDD/4.

10. Wrocławską Izbę Gospodarczą pismem w dniu 12 października dla terenu 1MW-U/3 w zakresie dotyczącym zniesienia zakazu prowadzenia w pierwszej kondygnacji naziemnej działalności związanej z doradztwem, finansami, ubezpieczeniami i pośrednictwem od strony terenów 1KDZ/2, 1KDZ/4 oraz placu Tadeusza Kościuszki, z wyjątkiem budynków oznaczonych symbolem D.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1726/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »