| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Chojnów

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Biała w gminie Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), oraz uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XLI/243/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Biała w gminie Chojnów, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 557, 559, 561, 562, 563, 564, 589/1, 863 dr, 864 dr, 865 dr, 874 dr i 876 dr, położonego w obrębie wsi Biała, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego gminy.

2. Granicę obszaru objętego zmianą planu oznaczono na rysunkach planu.

3. Integralnymi częściami zmiany planu są następujące załączniki:

1) załączniki nr 1/1 i 1/2 - rysunki planu w skali 1 : 1000,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego terenu działek nr 557, 559, 561, 562, 563, 564, 589/1, 863 dr, 864 dr, 865 dr, 874 dr i 876 dr we wsi Biała,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne do niniejszej uchwały: nr 1/1 i 1/2 w skali 1 : 1000,

3) obowiązujących przepisach - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione po uchwa-leniu planu, ale nie sprzeczne z jego ustaleniami,

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczają-cymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) wskaźniku zabudowy działki - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),

8) wskaźniku intensywności zabudowy działki - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną według obowiązujących przepisów, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię (granicę), której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, odnoszące się do ich przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią informacje lub propozycje nie będące ustaleniami planu.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MN:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń przydomowa;

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi komercyjne, nieuciążliwe;

2) przeznaczenie uzupełniające - funkcja mieszkaniowa (mieszkanie właści-ciela), urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

3. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem E:

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia elektroenergetyki (trafostacja),

2) przeznaczenie uzupełniające - inne urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem DG- KD: przeznaczenie podstawowe - droga gminna klasy dojazdowej.

5. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem KDW: przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna (pieszo-jezdna), ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 8 m.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) projektowane budynki, w obrębie każdego z wyodrębnionych terenów mieszkaniowych (1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN), winny charakteryzować się jednakowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami kształtowania zabudowy w zakresie sposobu usytuowania na działce oraz formy i pokrycia dachów - dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., występujące w obrębie poszczególnych działek budowlanych, winny cechować się estetyką i jednolitym charakterem.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu objętego planem winny spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska, określone stosownymi przepisami odrębnymi;

2) dachy budynków mieszkalnych i usługowych w jednostkach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i U winny posiadać formę tradycyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni.

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku może wynosić 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakie-kolwiek obiekty czy przedmioty, które mogą pochodzić z minionych epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie ustala się, ze względu na ich brak w obszarze planu.

§ 8. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) do obszarów przestrzeni publicznej należą tereny dróg publicznych (gminnych);

2) regulacji podlegają zasady zagospodarowania przestrzeni publicznej, w zakresie następujących elementów zagospodarowania przestrzennego: tablic informacyjnych i reklamowych, małej architektury i ogrodzeń;

3) lokalizacja obiektów, o których mowa w p. 2) w obszarze wymienionym w p. 1) wymaga uzgodnienia z zarządcą terenu.

§ 9. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - według ustaleń na rysunkach planu;

2) maksymalna wysokość budynków - dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, i nie więcej niż 12 m, liczone od poziomu terenu do kalenicy;

3) maksymalny wskaźnik zabudowy: dla terenów oznaczonych symbolem MN - 0,3 dla terenu oznaczonego symbolem U - 0,4;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla terenów oznaczonych symbolem MN - 0,4 dla terenu oznaczonego symbolem U - 0,6;

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: dla terenów ozna-czonych symbolem MN - 0,4, dla terenu oznaczonego symbolem U - 0,2.

§ 10. Wymagań dotyczących terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na ich brak w obszarze planu.

§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalną powierzchnię działki - 800 mkw,

2) minimalną szerokość frontu działki - 18 m, z wyjątkiem pierwszej działki od strony południowej w terenie 5 MN, dla której ustala się minimalną szerokość frontu - 12 m.

§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) cały teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Czarnej Wody" - obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych oraz dokumentach mówiących o zasadach ochrony tego obszaru;

2) nie ustala się strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej 110 kV, ponieważ jej zasięg nie obejmuje terenu objętego planem.

§ 13. Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) wjazdy na tereny mieszkaniowe (MN) i na teren usług (U) z drogi powiatowej (położonej poza obszarem planu), dróg gminnych klasy dojazdowej (1DG - KD, 2DG - KD) lub z dróg wewnętrznych (1KDW, 2KDW);

2) minimalną szerokość jezdni dróg dojazdowych i wewnętrznych - 5,0 m;

3) dostawę wody do celów bytowych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;

4) zrzut ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu wybudowania docelowej sieci kanalizacyjnej;

5) odprowadzenie wód opadowych do sieci rowów przydrożnych;

6) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej i projektowanej stacji transfor-matorowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

7) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-kablowych i napowietrznych;

8) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, usuwanie ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora);

9) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w odległości do 1,5 m od granic działki;

10) dopuszcza się budowę i rozbudowę na przedmiotowym terenie sieci gazowej;

11) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne instalacje grzewcze, zasilane gazem, energią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem stałym, przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska;

12) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach, a następnie unieszkodliwianie na terenie składowiska odpadów;

13) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie ustala się.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 15%, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.7z

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.docx

zał. 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik3.docx

zał. 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »