| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Gmina Dziadowa Kłoda realizuje zadania własne w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zwanych dalej usługami, w miejscu zamieszkania osoby, której ww. usługi zostaną przyznane.

2. Usługi, o których mowa w pkt.1 organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie. Ich przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, określającej: zakres usług, termin świadczenia, liczbę godzin przyznanych usług dziennie oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę.

3. Koszt jednej godziny usług wynosi 12,42 zł i ustalony został na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Kierownika GOPS, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Osoby korzystające z usług ponoszą opłaty ustalane w zależności od posiadanego dochodu wg poniższej tabeli:

Lp.

Wysokość dochodu jako % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Osoba w rodzinie

1

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

od 100 - 125

3

5

3

od 125 - 150

5

7

4

od 150 - 175

7

9

5

od 175 - 200

9

11

6

od 200 - 225

12

14

7

od 225 - 250

15

17

8

od 250 - 275

18

20

9

od 275 - 300

21

23

10

od 300 - 325

24

26

11

od 325 - 350

27

29

12

od 350 - 375

30

32

13

od 375 - 400

33

36

14

od 400 - 425

36

39

15

od 425 - 450

40

43

16

od 450 - 475

50

55

17

od 475 - 500

70

75

18

powyżej 500

100

100

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług (bądź jego przedstawiciela ustawowego) lub na wniosek członka rodziny tej osoby lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat, w szczególności ze względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej bądź leczniczej

3) konieczność ponoszenia znacznych wydatków związanych z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością (np. zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego itp.)

4) wielodzietność

5) gdy co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagają udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedna przewlekle chora

6) zdarzenie losowe

7) inne uzasadnione okoliczności.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Kierownik GOPS w Dziadowej Kłodzie.

§ 4. 1. Opłatę za usługi pobiera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonana, nie później jednak niż do końca tego miesiąca.

2. Ww. opłata wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie za pośrednictwem osoby świadczącej usługi lub osobiście przez świadczeniobiorcę.

3. Wysokość odpłatności wyliczana jest na podstawie decyzji przyznającej usługi oraz miesięcznego zestawienia wykonanych usług, dokonywanego na podstawie karty pracy osoby świadczącej usługi.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:

1. Uchwała Nr XXX/184/01 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20.12.2001r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 godz. usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Uchwała Nr XVIII/106/96 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 13.12.1996r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych, szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »