| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Inicjatywą lokalną w rozumieniu uchwały jest każda forma współpracy Gminy Miejskiej Lubań z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

§ 3. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego wyłącznie na terenie Miasta Lubań, w zakresie:

a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy,

b) działalności charytatywnej,

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f) promocji i organizacji wolontariatu,

g) edukacji, oświaty i wychowania,

h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

i) turystyki i krajoznawstwa,

j) ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

k) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Burmistrz każdorazowo określa priorytetowe zadania publiczne na dany rok budżetowy realizowane w ramach inicjatywy lokalnej spośród zadań określonych w § 3 ust. 1, lit. a - k.

3. Wnioski zgodne z określonymi priorytetami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

§ 4. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy,

2) termin realizacji,

3) informację o grupie inicjatywnej,

4) miejsce wykonania zadania,

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

6) opis dotychczas wykonanych prac,

7) opis kolejnych planowanych działań,

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) wkład środków własnych,

10) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika), oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych.

b) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

3. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

4. Wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym mogą być składane w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

a) jedna osoba spośród członków Rady Miasta Lubań,

b) przedstawiciele Burmistrza Miasta Lubań spośród merytorycznych pracowników Urzędu.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin pracy Zespołu, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubań.

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Lubań spośród członków Zespołu.

5. Wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Zespół są rekomendowane do ujęcia w budżecie miasta na rok następny.

§ 7. 1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności,

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej - mieszkańców osiedla, bloku, członków organizacji występującej z inicjatywą,

3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 25% kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej mogą stanowić:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej,

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 8. 1. Warunkiem zlecenia przez Gminę Miejską Lubań realizacji zadania publicznego jest zawarcie pisemnej umowy z Wnioskodawcą, która określa prawa i obowiązki Gminy oraz wnioskodawcy.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Lubań


Małgorzata Grzesiak

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do projektu uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »