| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/130/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zwanych dalej nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zwanych dalej jednostkami, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, kolegium pracowników służb społecznych, dla których ustalony plan zajęć, wynikający z planów nauczania i organizacji pracy jednostek jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest przerwami w realizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z organizacji pracy tej jednostki, stosownie do obowiązujących planów nauczania i organizacji roku szkolnego oraz realizacji własnych programów dydaktyczno-wychowawczych, w szczególności:

1) odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych przez uczniów/słuchaczy;

2) organizacji wycieczek, wymian międzyszkolnych, "zielonych szkół", itp.;

3) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach odpowiednich typów szkół;

4) przerwami w pracy placówek dłuższymi niż dwa tygodnie.

§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych lub przekracza ten wymiar zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zmniejszonego lub zwiększonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 lub ustalonemu na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zwaną dalej Kartą Nauczyciela, z uwzględnieniem poniższych przepisów.

2. Praca wykonywana przez nauczyciela zgodnie z tak ustalonym planem zajęć, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć - nie jest pracą wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 3 ust. 1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia lub liczbę godzin przypadającą na poszczególne okresy zatrudnienia.

§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć, następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 8. Traci moc uchwała nr XL/532/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148, poz. 2940 oraz z 2006 r. Nr 252, poz. 3738).

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


Jerzy Pokój

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »