| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm. ) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbioro-wym ( Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyj-nym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Gadzińska


Uzasadnienie

do uchwały nr VII/50/11

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica. Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13). Na mocy art.16 ust. 4 i 5 ustawy mogą być pobierane opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczas utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych było obowiązkiem przewoźników. Czystość ta była utrzymywana przez Gminę Miasto Świdnica poprzez wyło-nione w drodze przetargu podmioty (AWART - sprzątanie, BeBa - mycie wiat, Farma Miejska - zimowe utrzymanie przystanków). Na mocy zawartych umów z przewoźnikami partycypo-wali oni w kosztach tego sprzątania proporcjonalnie do ilości wjazdów na przystanki komuni-kacyjne. Remonty, odbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej w całości pokrywa-na była z budżetu Gminy Miasto w Świdnicy. Niniejszą uchwałą ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komuni-kacyjnym. Powyższa stawka mieści się w granicach określonych ustawą. Opłaty z tytułu ko-rzystania z przystanków, zgodnie z przepisami ustawy stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych oraz kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji. Uzyskany przychód z opłat przystankowych stanowić będzie około 90% ponoszonych obecnie wydatkówna utrzymanie czystości, remonty, budowę i modernizację infrastruktury przystan-kowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »