| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

Na podstawie treści art.18.ust.2 ,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) , art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tj. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. - w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ,ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, (Dz. U. Nr 22 , poz. 181 z 2005 r. z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego i funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za pracę w trudnych warunkach, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym jak poniżej w regulaminie.

2. Przepisy ustawy Karta Nauczyciela określają wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1) nagród jubileuszowych,

2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

4) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

5) dodatku za wysługę lat

6) zasiłku na zagospodarowanie

7) dodatku wiejskiego

R E G U L A M I N

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o;

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stara Kamienica

2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stara Kamienica

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Stara Kamienia

4) szkole - należy przez to rozumieć : przedszkole, szkołę lub placówkę , dla której organem prowadzącym jest Gmina Stara Kamienica.

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt.4

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku szkolnego do dnia 31 sierpnia roku następnego.

7) klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

8) uczniu- należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z późn.zm.

Tytuł I.
I. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełniania kryteriów o których mowa w ust.1-6

1. Udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami olimpiad, konkursów, egzaminów, sukcesami w konkursach, zawodach, oraz innych obszarów działań związanych z procesem dydaktycznym,

2) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego

4) skuteczne rozwiązywanie problemów

5) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom

6) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, a w szczególności stała współpraca z rodzicami i właściwymi instytucjami, pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,

7) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

2. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

1) adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowywania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi

2) opracowywanie programów autorskich i ich wdrażanie,

3) opracowywanie i wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) publikowanie w czasopismach i wydawnictwach pedagogicznych,

3. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, zadaniem lub zajęciem:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy,

2) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

3) terminowe wykonywanie poleceń i zarządzeń dyrektora szkoły,

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do powierzonych obowiązków,

6) podnoszenie kwalifikacji (umiejętności) zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, stan pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych.

4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i wycieczek szkolnych

2) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających rolę szkoły w środowisku lokalnym

3) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

4) opieka nad Samorządem Uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

5) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5. Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej

1) organizowanie konkursów i imprez o charakterze środowiskowym, międzyszkolnym i regionalnym,

2) przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym,

3) społeczna działalność dydaktyczno -wychowawcza poza szkołą.

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora oprócz warunków wymienionych w pkt 1-5 odnoszących się również do stanowiska dyrektora, dodatkowo uwzględnia się spełnienie niżej wymienionych kryteriów:

1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy

2) właściwa współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę

3) współdziałanie z organami szkoły i związkiem zawodowym

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształcenia i doskonalenia zawodowego, w tym motywowanie do tworzenia i realizowania programów autorskich

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych

9) promocja szkoły na zewnątrz

10) prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej,

11) dbałość o budynki i powierzone mienie

12) wykonywanie czynności poza podstawowym zakresem obowiązków, a w szczególności współpraca ze środowiskiem lokalnym i spełnianie roli kulturotwórczej szkoły.

§ 4. 1. W planie finansowym szkół tworzy się pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych placówkach oświatowych w wysokości 6% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli .

2. Ustala się wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne :

1) dla nauczycieli do 25 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

2) dla dyrektorów do25 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

3. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. . Dla nauczycieli rozpoczynających pracę przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.

6. Nauczycielowi stażyście rozpoczynającemu awans zawodowy dodatek motywacyjny przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania , uwzględniając poziom wypełniania warunków, o których mowa w § 3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, dla poratowania zdrowia oraz pozostającym w stanie nieczynnym.

9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dyrektor zaprzestał pełnienia funkcji lub korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia.

Tytuł II.
II. DODATEK FUNKCYJNY

§ 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono następujące stanowiska kierownicze, z tym że:

1) Dyrektorowi szkoły lub przedszkola - do 40 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

2) Inne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły - do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę oddziałów i wychowanków, złożoność zadań wynikających z organizacji szkoły i zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje , ustala:

1) Wójt Gminy,

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych, dyrektor szkoły w ramach stawek określonych tabelą

§ 6. 1. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny , z tym że:

1) wychowawstwo klasy - do 5,0 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, jednak nie więcej niż 5 zł za każdego ucznia w klasie

2) funkcja opiekuna stażu - do 2,0 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

3) wychowawstwo klasy / grupy w przedszkolu - do 5,0 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, jednak nie więcej niż 5 zł za każdego wychowanka w grupie

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, przyznaje dyrektor w granicach stawek określonych tabelą, w ramach limitu ustalonego przez Wójta Gminy.

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego , a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z dniem odwołania.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia , w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek.

4. Przyznanie dodatku o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyklucza prawa do przyznania dodatku ,o którym mowa w § 6. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż powierzoną danemu nauczycielowi. Dodatek za wychowawstwo przysługuje za każdy powierzony oddział.

Tytuł III.
III. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć, dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych, przy czym obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, a prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym pensum, to suma wymiarów zajęć z poszczególnych przedmiotów. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia według różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć , a w mianownikach pensa tych zajęć.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się:

1) dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - w sposób ustalony w ust. 1 dla godzin ponadwymiarowych,

2) dla nauczyciela pracującego w niepełnym wymiarze godzin - dzieląc minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego właściwą dla posiadanych kwalifikacji nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela określoną w ust. 3 ustaloną dla rodzaju zajęć, dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin doraźnych zastępstw.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela , o którym mowa w ust. 1 i 2 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

Tytuł IV.
IV. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 9. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się do dyspozycji dyrektora,

2) 20% środków funduszu przeznacza się do dyspozycji organu prowadzącego.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i uwzględniają w szczególności osiągnięcia w zakresie:

1) Pracy dydaktyczno-wychowawczej :

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych sprawdzianami kompetencji, zakwalifikowanie się uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i przeglądach na różnych szczeblach,

b) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, w tym osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce.

c) podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania programów autorskich oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej

d) organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych

e) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

f) prowadzenie wzorowej działalności wychowawczej w klasie poprzez angażowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, organizowaniu uroczystości szkolnych, akcji różnego rodzaju, spotkań z interesującymi ludźmi, organizowania wypoczynku dla uczniów, spędzania czasu wolnego, udziału w imprezach kulturalnych

2) Pracy opiekuńczo-wychowawczej:

a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej

b) współpraca z rodzicami uczniów oraz organizacjami wpierającymi pracę szkoły, w tym również z organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi

c) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów,

d) współpraca ze środowiskiem szkoły celem ujednolicenia procesu wychowawczego

3) Inicjatywy własne nauczyciela i dyrektora oraz realizacja innych zadań statutowych szkoły, w tym;

a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy, inicjowanie różnorodnych działań Rady Pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły

b) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, współpraca z ośrodkami dokształcania nauczycieli

c) zaangażowanie w działania mające na celu poprawę stanu technicznego i doposażenia bazy szkolnej

d) podejmowanie działań promujących szkołę mających na celu pozyskanie uczniów lub wychowanków( aktywna rekrutacja )

e) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie

f) diagnozowanie pracy szkoły, wzorowe prowadzenie dokumentacji szkoły, prawidłowa realizacja budżetu szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły

g) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć opiekuńczych i imprez organizowanych przez szkołę.

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 1 rok.

4. Nagrody, o których mowa w § 9 ust.2 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5. Wójt Gminy może przyznać dyrektorowi nagrodę w innym terminie niż w § 9 ust.4

6. Dyrektor może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie, niż w § 9 ust.4

7. Nagrodę Wójta Gminy ustala się w wysokości nie wyższej niż 1500 złotych jednorazowo

8. Nagrodę dyrektora ustala się w wysokości nie wyższej niż 1000 złotych jednorazowo

9. Wójt Gminy i dyrektor szkoły przyznają nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek

10. Z inicjatywą przyznania nagrody dyrektorowi szkoły może wystąpić: Wójt Gminy, organ nadzoru pedagogicznego, organizacja związkowa, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

11. Z wnioskiem o przyznanie nagrody nauczycielowi może wystąpić: dyrektor szkoły, organizacja związkowa, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

12. Wnioski , o których mowa w § 9 ust. 10 można składać do dnia 25 września danego roku w Urzędzie Gminy

13. Wnioski , o których mowa w § 9 ust. 11 można składać do dnia 25 września danego roku do dyrektora szkoły

14. Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane są w terminie 14 dni od ostatecznego terminu ich składania

Tytuł V.
V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 10. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa aktualnie obowiązujące w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Tytuł VI.
VI. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze łącznym nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach i przedszkolu działających na terenie gminy i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10,00 zł

2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie -15,00zł

3. Do członków rodziny , o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących :

1) współmałżonka

2) dzieci i rodziców pod warunkiem, że pozostają na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy,

2) niezależnie od tytułu do zajmowanego mieszkania,

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiąc, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

5. W przypadku zatrudnienia małżeństwa nauczycielskiego, w szkołach podlegających temu samemu organowi prowadzącemu dodatek mieszkaniowy przysługuje jednemu z małżonków.

Tytuł VII.
VII .DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH I UCIĄŻLIWYCH WARUNKACH

§ 12. 1. Nauczycielowi prowadzącemu indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem niepełnosprawnym upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, przysługuje dodatek w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego,

2. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia indywidualne z dzieckiem, którego stan zdrowia z powodu stanów chorobowych uzasadnia konieczność prowadzenia takich zajęć przysługuje dodatek w wysokości do 10% kwoty wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę nauczyciela.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/179/2009 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Waldemar Wcześniak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »