| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Żukowice

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żukowice

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb postępowania w zakresie wsparcia finansowego, zwanego dalej "dotacją celową" klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Żukowice .

2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Żukowice zamierza osiągnąć jest:

1) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

2) poprawa warunków uprawiania sportu;

3) umożliwienie dostępu do różnych form uprawiania sportu jak największej liczbie mieszkańców Gminy Żukowice

4) promocja sportu;

§ 2. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Żukowice i na rzecz jej mieszkańców.

§ 3. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Dotacja może być przeznaczona, w szczególności na:

1) realizację programów sportowych zawodników lub drużyn, w tym między innymi na:

a) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

b) obozy szkoleniowe i zgrupowania.

2) organizację i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na:

a) obsługę sędziowską i medyczną

b) zakup pucharów, dyplomów i nagród,

c) dożywianie zawodników, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów,

d) transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów,

e) zabezpieczenie imprez sportowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504),

f) koszty usług, m.in. wynajmu obiektów sportowych, kabin wc., nagłośnienia, sprzętu, poligrafii, itp.;

3) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na:

a) opłaty regulaminowe,

b) badania lekarskie,

c) ubezpieczenia zawodników,

d) zakup leków i odżywek dla zawodników;

4) wydatki bieżące z tytułu wynajmu, utrzymania lub remontów obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

5) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

6) wydatki z tytułu utrzymania, modernizacji obiektu lub urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyni się podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

7) wydatki związane z obsługą finansowo - księgową klubu.

2. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:

a) zobowiązania klubu sportowego z tytuły zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;

b) transfery zawodników z innego klubu sportowego;

§ 5. Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie, informacje o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy, co najmniej z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Klub sportowy występując o przyznanie dotacji celowej, przedstawia ofertę wykonania zadania publicznego, o którym mowa w § 1, na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt, uwzględniając przy wyborze między innymi:

1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

2) klasyfikacja klubów sportowych w systemie sportu dzieci i młodzieży w danej dyscyplinie sportowej, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

3) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację finansową,

4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zadanie,

2. Decyzja Wójta, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Kwota przyznanej dotacji celowej może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.

5. Informacja o przyznanych dotacjach celowych podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

§ 8. 1. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wraz z aktualizowanym kosztorysem.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie pisemnej.

§ 9. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:

1. Zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu gminy ;

2. Zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 10. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby składają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku wykorzystania tylko części kwoty dotacji przekazanej na realizację zadania, niewykorzystana jej cześć podlega zwrotowi na wskazany w umowie rachunek gminy.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, następuje w terminach ustalonych w umowie, nie później niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice .

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Żukowice


Ryszard Penc


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XII/ 72 /2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011 r . w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żukowice

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U.10.127.857 ze zmianami tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne gminy a organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może w tej sprawie podjąć uchwałę w której określi warunki i tryb finansowania sportu oraz cel który jednostka zamierza osiągnąć.

Klub sportowy, który działa na terenie gminy, może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 72/2011
Rady Gminy Żukowice
z dnia 9 listopada 2011 r.

.................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

W N I O S E K
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowice na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ............................... zł.

I. Wnioskodawca

1. nazwa ..................................................................................................................................
2. forma prawna ........................................................................................................................
3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ...................................................................................................................................................
4. NIP ...........................................................REGON ...............................................................
5. dokładny adres: miejscowość ......................................... ul. ................................................... gmina ....................................
6) tel. ................................................... fax .......................................................
e-mail: .................................................. http:// ..................................................

6. nazwa banku i numer rachunku:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

7. nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy w imieniu wnioskodawcy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .......................................................................................................................................................
- adres do korespondencji:
...........................................................................................................

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Miejsce wykonywania zadania: .....................................................................................................................................................

3. Termin wykonania zadania: .......................................................................................................

4. Szczegółowy opis zadania: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

1. Całkowity koszt zadania ............................. zł. w tym:
- kwota wnioskowanej dotacji celowej .............................. zł.
- środki własne ............................... zł.

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów związanych z realizacją zadania


Koszt ogółem
(w zł)


Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Ogółem

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania :

L.p.


Źródło finansowania

zł.

%

1.

Wnioskowana kwota dotacji

2.

Finansowe środki własne

3.

Środki z innych źródeł

Ogółem

100%V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania: ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy). ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

3. Klasyfikacja klubu sportowego (poszczególnych sekcji) w danej dyscyplinie sportowej oraz osiągnięcia sportowe: ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

4. Dodatkowe informacje i uwagi wnioskodawcy: ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszego podmiotu.
2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.


(pieczęć wnioskodawcy) (data, miejsce i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki i ewentualne referencje:
1.Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy.
2. Umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę.
3. Sprawozdanie merytoryczne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ 72/2011
Rady Gminy Żukowice
z dnia 9 listopada 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E

z dotacji celowej udzielonej klubowi sportowemu z budżetu Gminy Żukowice

............................................................................................................................................
(nazwa zadania)

zrealizowane w okresie od .................... do ............................,
określone w umowie nr ................................, zawartej w dniu ....................................,

pomiędzy ........................................................................................................... a ...............................................................................................................

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego? .................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

2. Opis wykonania zadania: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym .............................. zł.
w tym koszty pokryte z :
- otrzymanej dotacji ........................... zł.
- środków własnych i innych źródeł ........................zł.

2. Środki z dotacji nie wykorzystane, podlegające zwrotowi ...................... zł.
3. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

L.p.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Całość zadania(zgodnie z umową)


Bieżący okres sprawozdawczy

koszt całkowity

z tego z dotacji

koszt całkowity

z tego
z dotacji

O g ó ł e m:4. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość zadania (zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy

%

%

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł

O g ó ł e m:

100%

100%Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................6. Zestawienie faktur (rachunków)

L.p.

Numer dokumentu księgowego

Data

Numer pozycji kosztorysu

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

ŁącznieIII. Dodatkowe informacje ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................

Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.(data, miejsce i podpisy
osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)
(podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »