Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.64.12.2014.SS1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 24 lipca 2014r.

stwierdzające nieważność § 8 ust. 2 pkt 4 we fragmencie „reprezentowanie sołectwa na zewnątrz”, pkt 8, § 10 ust. 5, ust. 7 we fragmencie „jest zameldowany na pobyt stały na terenie sołectwa, jest wpisany do gminnego rejestru wyborców oraz nie był karany za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego”, ust. 12, § 13 ust. 12 zdanie drugie, § 15 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLVIII/342/2014 w sprawie nadania statutu Sołectwa Smolnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe