| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LII/601/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej, po stwierdzeniu że przyjęte rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r., zmienionego uchwałą nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r., zmienionego uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r., zmienionego uchwałą Nr LXXVI/857/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 r., Rada Miasta Gorzów Wlkp. uchwala, co następuje

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej, zwany w dalszej treści "planem", w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 57 ha.

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. W planie nie określa się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak obiektów wymagających ochrony;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - ze względu na brak obszarów wymagających scaleń i podziałów;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak obszarów przestrzeni publicznych.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefy ochronne od OZE;

5) lokalizacja pasa zieleni izolacyjnej;

6) wielkości wymiarowe;

7) symbole przeznaczenia terenów.

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne;

3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden nadziemny element budynku oraz wiaty, za wyjątkiem: gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, tarasów na gruncie, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, elementów odwodnienia oraz nadbudowy i przebudowy fragmentów istniejących budynków, które są zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy;

5) reklamie - należy przez to rozumieć wszelkie formy i nośniki informacji nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem systemu informacji miasta lub pojazdem;

6) OZE - obiekty budowlane, instalacje i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii;

7) systemie NCS (Natural Colour System) - należy przez to rozumieć uniwersalny system opisu barwy, polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci - Y, czerwieni - R, błękitu - B, zieleni - G i kolorów achromatycznych - N oraz stopnia sczernienia i chromatyczności;

8) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć intensywność zabudowy określoną w przepisach z zakresu planowania przestrzennego, przy czym przez wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy należy rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce budowlanej lub nieruchomości;

9) pasie zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas, w którym lokalizowane są nasadzenia roślinnością wysoką i wielowarstwową, w tym przynajmniej w 50% zielenią zimozieloną, ograniczającą negatywne oddziaływania inwestycji na tereny sąsiednie oraz stanowiące barierę wizualną, przy czym na odcinku graniczącym z terenem lasu (istniejącym na nieruchomości stanowiącej własność Miasta), dopuszcza się zagospodarowanie pasa zielenią niską i sytuowanie obiektów budowlanych w odległości od lasu wynikającej z przepisów odrębnych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi:

1) teren gospodarki odpadami z dopuszczeniem OZE oznaczony symbolem O;

2) tereny gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów z dopuszczeniem OZE oznaczone symbolami : 1O/P, 2O/P, 3O/P, 4O/P;

3) tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług związanych z przebywaniem zwierząt oznaczone symbolami: 1U i 2U;

4) teren gospodarki odpadami - grzebowisko dla zwierząt oznaczony symbolem O/ZC;

5) teren infrastruktury kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem K;

6) tereny leśne oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL;

7) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL;

8) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji nakazuje się uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie zasad lokalizacji nośników reklamowych i ochrony przestrzeni miejskiej:

1) dopuszcza się umieszczanie wolnostojących nośników reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2 i 3);

2) w zakresie kształtowania kolorystyki budynków ustala się:

a) ograniczenie zakresu barw stosowanych na elewacjach budynków do barw o tonacjach N, Y, Y-R, G i G-Y, w oparciu o system NCS, w stopniu sczernienia 0-60% i chromatyczności 0-30%, z zakazem stosowania kolorów jaskrawych,

b) stosowanie kolorystyki zharmonizowanej i dostosowanej do otaczającej zabudowy i krajobrazu,

c) dopuszczenie akcentowania detali i powierzchni nie większych niż 20% powierzchni elewacji poprzez zastosowanie barw o wyższym walorze i nasyceniu, przy czym zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych.

3) zakazuje się lokalizacji reklam:

a) na terenach: 1ZL, 2ZL z wyjątkiem lokalizacji elementów systemu informacji miasta,

b) na urządzeniach infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się lokalizację: obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni.

4. W przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych stanowiących jedną nieruchomość gruntową, dopuszcza się lokalizację zabudowy na wspólnej granicy tych działek.

5. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Ustala się realizację inwestycji w sposób możliwie ograniczający negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

2. Ustala się rekultywację składowiska odpadów sukcesywnie wraz z eksploatacją składowiska zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi.

3. W granicach planu nie występują tereny chronione pod względem akustycznym.

4. Ze względu na duże spadki terenu, lokalnie osiągające wartość powyżej 12%, w granicach planu występują tereny o trudnych warunkach ekofizjograficznych do zabudowy.

§ 8. 1. Minimalne powierzchnie działek budowlanych określone są w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż określone w ustaleniach szczegółowych przeznaczonych pod lokalizację dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych oraz w przypadku wydzielenia działki na polepszenie warunków działki sąsiedniej.

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki wydzielanej pod stację transformatorową lub przepompownię ścieków - 30 m2.

§ 9. W zakresie komunikacji:

1. Nakazuje się zapewnienie w granicach terenu i własnej działki budowlanej lub nieruchomości odpowiedniej ilości miejsc postojowych.

2. Ustala się wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe, o których mowa w ust. 1:

1) dla zabudowy produkcyjnej - minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni produkcyjnej;

2) dla zabudowy usługowej - minimum 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;

3) dla biur i administracji - minimum 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;

4) dla hurtowni, składów - minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni sprzedaży lub składowej;

5) dla grzebowiska dla zwierząt - minimum 2 miejsca postojowe.

3. Ustala sie obowiązek lokalizacji i zapewnienia miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Dla każdego obszaru objętego inwestycją ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do obsługi logistycznej w granicach terenu i własnej nieruchomości.

§ 10. W zakresie zasad budowy, przebudowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Ustala się lokalizację projektowanych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających tereny komunikacji z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w ust. 1 terenach pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych dla tych terenów.

3. Dopuszcza się likwidację sieci infrastruktury technicznej.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) ustala się korytarze techniczne dla sieci wodociągowej o przekrojach równych i powyżej 300 mm o szerokości po 3 m od skraju sieci;

3) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 2) dopuszcza się zieleń niską, parkingi, drogi, dojazdy, place manewrowe;

4) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 2) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do wodociągu;

5) do czasu realizacji miejskiej sieci wodociągowej dopuszcza się ujęcia własne.

5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1) ustala się odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) ustala się korytarze techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej o przekrojach równych i powyżej 700 mm o szerokości po 4 m od skraju sieci;

3) ustala się odprowadzanie ścieków technologicznych i przemysłowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 2) dopuszcza się zieleń niską, parkingi, drogi, dojazdy, place manewrowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 2) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do sieci;

6) do czasu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych:

1) ustala się budowę zbiornika retencyjnego oraz innych obiektów związanych z odprowadzaniem wód opadowych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K;

2) ustala się odprowadzanie wód deszczowych bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej lub po retencjonowaniu do sieci kanalizacji deszczowej;

3) ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz innych terenów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się korytarze techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej o przekrojach równych i powyżej 700 mm o szerokości po 7 m od skraju sieci;

5) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 4) dopuszcza się zieleń niską, parkingi, drogi, dojazdy, place manewrowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

6) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 4) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do sieci;

7) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki budowlanej.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącego gazociągu DN 150 o szerokości 50 m, po 25 m od osi gazociągu;

2) dopuszcza się zaopatrzenie z sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia;

3) dopuszcza się budowę nowych sieci na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz ciągi komunikacyjne pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności;

3) dopuszcza się wykorzystanie energii cieplnej powstałej w produkcyjnych procesach technologicznych oraz ze źródeł energii odnawialnej.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się korytarze techniczne dla napowietrznych linii elektroenergetycznych:

a) WN 110kV - o szerokości 15 m,

b) SN 15kV - o szerokości 4 m;

2) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt 1) zakazuje się:

a) lokalizowania budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) tworzenia hałd, nasypów,

c) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej;

3) dopuszcza się przebudowę i zmianę przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

4) dopuszcza się zmianę przebiegu oraz przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

5) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z nowoprojektowanych oraz istniejących poza granicami planu stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

7) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z OZE wytwarzaną na potrzeby własne inwestycji w sposób określony w przepisach odrębnych.

10. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

11. Gospodarkę odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi i prawem miejscowym normującym utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

§ 11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem określonym w §19 ust.3.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem O:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele gospodarki odpadami z dopuszczeniem OZE.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną intensywność zabudowy - 0,0;

2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy - 0,5;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 5% powierzchni działki;

4) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 5);

5) dopuszcza się lokalizowanie OZE w sposób niekolidujący z przeznaczeniem terenu na cele gospodarki odpadami z tym, że:

a) dopuszcza się instalacje fotowoltaiczne o mocy do i powyżej 100 kW z zastrzeżeniem lit. c),

b) dopuszcza się OZE inne niż wymienione w lit. a) o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem lit. c), d), e) i f),

c) oddziaływanie OZE związane z ograniczeniami w zabudowie musi się zawierać w strefach ochronnych od OZE oraz w granicach terenu,

d) elektrownie wiatrowe należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od kompleksów leśnych,

e) dopuszcza się wyłącznie budowę elektrowni wiatrowych służących do produkcji energii na potrzeby własne,

f) dopuszcza się budowę jednej elektrowni wiatrowej na jednej działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy:

1) ustala się wysokość zabudowy - do 20 m;

2) dopuszcza się lokalizację technologicznych obiektów inżynierskich wyższych niż określono w pkt 1), dla których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technologicznych;

3) dopuszcza się dla głównych brył budynków dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 15° - 45° lub dachy płaskie, pokryte odpowiednio dachówką, materiałem dachówkopodobnym, blachą lub papą;

4) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych wyłącznie o wysokości całkowitej do 30 m;

5) ustala się kolorystykę budynków zgodnie z §6 ust 2.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia;

2) obiektów małej architektury;

3) dojść, dojazdów, ciągów komunikacyjnych, zatok postojowych i parkingów;

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek: ustala się z zastrzeżeniem § 8 pkt 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 5000 m2.

6. W zakresie komunikacji:

1) ustala się dojazd do terenu O - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL;

2) ustala się dojazd do terenów 1ZL i 2ZL poprzez teren O.

§ 13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1O/P, 2O/P, 3O/P, 4O/P:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej z wyłączeniem produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, usługowej, składów i magazynów, z dopuszczeniem OZE.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną intensywność zabudowy - 0,1;

2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy - 1;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 30% powierzchni działki;

4) ustala się konieczność wyznaczenia miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

5) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;

6) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 9;

7) dla terenów 1O/P i 2O/P ustala się zagospodarowanie części terenu pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

8) dopuszcza się lokalizowanie OZE z tym, że:

a) dopuszcza się instalacje fotowoltaiczne o mocy do i powyżej 100 kW, z zastrzeżeniem lit. c),

b) dopuszcza się OZE inne niż wymienione w lit. a) o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem lit c), d), e) i f),

c) oddziaływanie OZE związane z ograniczeniami w zabudowie musi się zawierać w strefach ochronnych od OZE oraz w granicach terenu,

d) elektrownie wiatrowe należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od kompleksów leśnych i 100 m od północnej granicy planu,

e) dopuszcza się wyłącznie budowę elektrowni wiatrowych służących do produkcji energii na potrzeby własne,

f) dopuszcza się budowę jednej elektrowni wiatrowej na jednej działce budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy:

1) ustala się wysokość zabudowy - do 15 m;

2) dopuszcza się lokalizację technologicznych obiektów inżynierskich wyższych niż określono w pkt. 1), dla których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technologicznych;

3) dopuszcza się dla głównych brył budynków dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 15° - 45° lub dachy płaskie, pokryte odpowiednio dachówką, materiałem dachówkopodobnym, blachą lub papą;

4) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych wyłącznie o wysokości do 30 m;

5) ustala się kolorystykę budynków zgodnie z §6 ust 2.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, laboratoria, warsztaty;

2) obiektów małej architektury;

3) dojść, dojazdów, ciągów komunikacyjnych, zatok postojowych i parkingów;

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek: ustala się z zastrzeżeniem § 8 pkt 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 5000 m2.

6. W zakresie komunikacji:

1) ustala się dojazd do terenu 1O/P - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL;

2) ustala się dojazd do terenu 2O/P - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL i 2KDL;

3) ustala się dojazd do terenów 3O/P i 4O/P - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL;

4) ustala się dojazd do terenu 2ZL poprzez teren 1O/P;

5) dla terenu 2O/P do czasu realizacji drogi 2KDL dopuszcza się obsługę komunikacyjną z nieoznaczonych na rysunku planu ciągów komunikacyjnych i dróg technicznych.

§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy usługowej z wyłączeniem usług związanych z przebywaniem zwierząt.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną intensywność zabudowy - 0,1;

2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy - 0,6;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 30% powierzchni działki;

4) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;

5) ustala się konieczność wyznaczenia miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

6) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 9;

7) dopuszcza się lokalizację OZE w sposób niekolidujący z przeznaczeniem terenu na cele zabudowy usługowej z tym, że:

a) dopuszcza się instalacje fotowoltaiczne o mocy do i powyżej 100 kW, z zastrzeżeniem lit. c),

b) dopuszcza sie OZE inne niż wymienione w lit. a) o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem lit. c), d), e) i f),

c) oddziaływanie OZE związane z ograniczeniami w zabudowie musi się zawierać w strefach ochronnych od OZE oraz w granicach terenu,

d) elektrownie wiatrowe należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od kompleksów leśnych,

e) dopuszcza się wyłącznie budowę elektrowni wiatrowych służących do produkcji energii na potrzeby własne,

f) dopuszcza się budowę jednej elektrowni wiatrowej na jednej działce budowlanej;

8) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych związanych z przebywaniem zwierząt.

3. W zakresie kształtowania zabudowy:

1) ustala się wysokość zabudowy - do 15 m;

2) dopuszcza się dla głównych brył budynków dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 35° - 45° lub dachy płaskie, pokryte odpowiednio dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, brązowym, grafitowym lub szarym;

3) ustala się kolorystykę budynków zgodnie z § 6 ust.2.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, laboratoria, warsztaty, drobną wytwórczość;

2) obiektów małej architektury;

3) dojazdów, ciągów komunikacyjnych, zatok postojowych i parkingów;

4) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek ustala się z zastrzeżeniem § 8 pkt 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m2.

6. W zakresie komunikacji ustala się dojazd do terenów: 1U i 2U - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.

§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem O/ZC:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele gospodarki odpadami - grzebowisko dla zwierząt.

2. W zakresie zagospodarowania terenu:

1) ustala się minimalną intensywność zabudowy - 0,01;

2) ustala się maksymalną intensywność zabudowy - 0,1;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 70% powierzchni działki;

4) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu;

5) ustala się konieczność wyznaczenia miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

6) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 9.

3. W zakresie kształtowania zabudowy:

1) ustala się wysokość zabudowy - do 8 m;

2) dopuszcza się dla głównych brył budynków dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 30° - 45° pokryte odpowiednio dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

3) ustala się kolorystykę budynków zgodnie z § 6 ust. 2.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) krematorium dla zwierząt;

2) obiektów małej architektury;

3) dojść, dojazdów, ciągów komunikacyjnych, zatok postojowych i parkingów;

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek:

1) ustala się z zastrzeżeniem § 8 pkt 2) minimalną powierzchnię działki - 500 m2;

2) ustala się zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według ust. 6;

3) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 1) przeznaczonych na lokalizację dróg oraz prowadzenie infrastruktury technicznej.

6. W zakresie komunikacji ustala się dojazd do terenu O/ZC - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDL i 2KDL.

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele infrastruktury kanalizacji deszczowej.

2. Ustala się zagospodarowanie terenu zgodnie z wymogami technologicznymi oraz z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z siecią kanalizacji deszczowej.

4. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

5. Dopuszcza się lokalizowanie dojazdów, zatok postojowych i parkingów służących realizacji funkcji podstawowej.

6. Ustala się dojazd do terenu K - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDL oraz z drogi wewnętrznej KDW, przy czym do czasu realizacji ww. dróg dopuszcza się obsługę komunikacyjną z nieoznaczonych na rysunku planu ciągów komunikacyjnych i dróg technicznych.

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele leśne.

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji, a także ścieżek rowerowych i ciągów pieszych (szlaków turystycznych).

3. Dopuszcza się prowadzenie, wzdłuż sieci infrastruktury technicznej, korytarzy technicznych o szerokości do 2 m.

4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wzdłuż dróg leśnych.

§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego - 12 m.

3. Poza elementami dopuszczonymi w przepisach odrębnych na terenie 1KDL dopuszcza się lokalizację:

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej.

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego zmienną - od 20 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Do czasu realizacji drogi dopuszcza się budowę technicznych ciągów komunikacyjnych.

4. Poza elementami dopuszczonymi w przepisach odrębnych na terenie 2KDL dopuszcza się lokalizację:

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej.

§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi wewnętrznej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego - w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza się lokalizację:

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 21. Ustala się, dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§ 22. W obszarze objętym planem tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp. opublikowana w Dz. U. Woj. Lubuskiego poz. 1844 z 18.10.2012 r.

2) Uchwała Nr LXXI/407/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lutego 1998r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Gorzowa Wlkp. opublikowana w Dz. U. Woj. Lubuskiego nr 7 poz. 87 z 30.04.1998 r.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Surowiec


Załącznik nr 1
Zalacznik5.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

1. Do projektu planu wniesiono uwagi w trybie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Lista nieuwzględnionych uwag:

a) 80 osób fizycznych wniosło indywidualnie uwagę o powtarzającej się treści:

- Uwaga dotyczyła sprzeciwu ustaleniom zmiany planu ze względu na fakt, że istniejące obiekty przemysłowe w otoczeniu osiedla Chróścik już obecnie mają negatywny wpływ na komfort życia mieszkańców, a nowe inwestycje, których lokalizacja jest dopuszczona w projekcie planu, jeszcze bardziej go pogorszą. Uwaga dotyczyła całego obszaru planu,

- Rozstrzygnięcie: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. postanowiła nie uwzględniać uwagi,

- Uzasadnienie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. funkcja preferowana dla obszaru oznaczonego w projekcie miejscowego planu jako tereny O/P - przeznaczonego na cele gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów z dopuszczeniem OZE, została określona jako tereny przemysłowo produkcyjne oraz tereny infrastruktury technicznej, utylizacji odpadów i gospodarki odpadami. Mając na względzie kierunki rozwoju dla wskazanych terenów wynikające ze Studium, a także fakt, że właściciel terenu - Gorzowski Ośrodek Technologiczny chce wykorzystać te tereny pod innowacyjne technologie, nie należy ograniczać mu prawa wykonywania własności. W celu zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania funkcji produkcyjnej, od strony osiedla Chróścik wprowadzono w planie pas zieleni izolacyjnej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/109/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy:

1) Przewiduje się budowę drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem - 2KDL - szacunkowy koszt 9mln zł,

2) Przewiduje się budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części Gorzowa Wlkp. - Zlewnia A pokrywającego się w części z obszarem objętym planem (sumaryczny koszt budowy-53 706 749,89zł. W/w budowa jest związana z odrębnymi opracowaniami, a jej realizacja i finansowanie będzie następowało niezależnie od przedmiotowego planu miejscowego.

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.

3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównoważonej wartości.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1.

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej zadań nie wyszczególnionych w §1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »