| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów:

1) Statutu Sołectwa Bodzów,

2) Statutu Sołectwa Sobolice w skład, którego wchodzi osada Kropiwnik.

2. Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców poprzez wniesienie propozycji, uwag do projektów statutów, o których mowa w ust.1. Projekty statutów stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji projektów statutów, o których mowa w ust.1 wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, możliwościami zapoznania się z projektami statutów określi Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.4 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bodzów, Sobolice i Kropiwnik, Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim www.bytomodrzanski.pl.

6. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim.

7. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bodzów, Sobolice i Kropiwnik, Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim www.bytomodrzanski.pl .

8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/78/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 6 listopada 2015 r.

STATUT SOŁECTWA BODZÓW

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. W skład sołectwa Bodzów wchodzi wieś Bodzów.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bytom Odrzański

3. Położenie sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do statutu.

4. Sołectwo obejmuje obszar 394 ha.

Rozdział 2.
Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 2. 1. Organami sołectwa są:

a) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,

b) sołtys - organ wykonawczy,

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 3. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

l) wybór i odwoływanie sołtysa,

2) wybór i odwoływanie członków rady sołeckiej,

3) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa w tym również środkami finansowymi przyznanymi sołectwu z budżetu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego,

5) uchwalanie programów działania w tym planów dotyczących celów i zakresu wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

7) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez organy gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

8) współpraca z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

9) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

§ 4. Do kompetencji sołtysa należy:

l) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich,

2) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego,

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

4) realizowanie uchwał organów gminy dotyczących sołectwa i umożliwienie zapoznania się z uchwałami tych organów jak najszerszemu kręgu mieszkańców,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności sołectwa,

6) prowadzenie dokumentacji sołectwa,

7) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz

8) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców w szczególności:

a) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

b) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

c) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

§ 5. Do kompetencji rady sołeckiej należy:

l) wspomaganie sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2) opracowywanie i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie,

3) inicjowanie udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu na terenie sołectwa,

4) inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac przy współudziale mieszkańców,

5) organizowanie i wspieranie działalności mieszkańców na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Rozdział 3.
Zasady oraz tryb zwoływania i przebiegu zebrań wiejskich.

§ 6. Prawo do głosowania na zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

§ 7. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3. na wniosek organów gminy.

2. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub organów gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 9. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozwieszenie ogłoszeń o zebraniu w takim miejscu i terminie aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców, powiadamiając radnego z tego okręgu wyborczego. Poza ogłoszeniami sołtys może korzystać z innych skutecznych sposobów zawiadamiania mieszkańców przyjętych w sołectwie.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu

2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys lub inna osoba wybrana przez zebranie.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez prowadzącego zebranie.

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że zebranie wiejskie postanowi inaczej.

6. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący zebranie.

7. Sołtys może zwrócić się do organów gminy o udzielenie pomocy w organizacji zebrania.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 11. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej powoływanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

2. Burmistrz zarządza przeprowadzenie zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 4 miesięcy od daty upływu kadencji.

§ 12. 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, w tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w § 9.

§ 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 14. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania w głosowaniu tajnym.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa a następnie wybory członków rady sołeckiej w liczbie określonej przez zebranie wiejskie.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, który podpisują jej członkowie oraz prowadzący zebranie wiejskie.

§ 16. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, naruszania postanowień statutu i nierespektowania uchwał zebrania, mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Przed przeprowadzeniem głosowania tajnego w sprawie odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej zebranie wiejskie wysłuchuje wyjaśnień składanych przez sołtysa lub członków rady sołeckiej.

§.17.1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej.

2. Protest należy złożyć Radzie Miejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

4. Protest rozstrzyga Rada Miejska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Rada Miejska oddala protest, gdy:

1. nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa,

2. protest został złożony po upływie terminu określonego w ust.2

§ 18. Zebranie wiejskie, na którym ma być odwołany sołtys lub członkowie rady sołeckiej zwołuje burmistrz zgodnie z § 12.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa i nadzór nad działalnością sołectwa

§ 19. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet gminy na podstawie wniosków przedstawionych w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych prac i przedsięwzięć, w tym w ramach funduszu sołeckiego.

§ 20. 1. Nadzór na działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Burmistrz i Rada Miejska.

3. Organy nadzoru mają prawo uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach rady sołeckiej, a także żądania niezbędnych informacji, danych oraz wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 21. 1. Sołectwo używa pieczęci:

1. Sołectwo Bodzów2.RADA SOŁECKA

SOŁTYSw Bodzowie

Gmina Bytom Odrzański67-115 Bytom Odrzański

§ 22. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/78/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 6 listopada 2015 r.

STATUT SOŁECTWA SOBOLICE

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. W skład sołectwa Sobolice wchodzi przysiółek Sobolice i osada Kropiwnik.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bytom Odrzański

3. Położenie sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do statutu.

4. Sołectwo obejmuje obszar 242 ha.

Rozdział 2.
Organy sołectwa i zakres ich działania.

§ 2. 1. Organami sołectwa są:

a) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,

b) sołtys - organ wykonawczy,

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 3. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

l) wybór i odwoływanie sołtysa,

2) wybór i odwoływanie członków rady sołeckiej,

3) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania mieniem sołectwa w tym również środkami finansowymi przyznanymi sołectwu z budżetu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego,

5) uchwalanie programów działania w tym planów dotyczących celów i zakresu wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

7) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez organy gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

8) współpraca z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

9) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

§ 4. Do kompetencji sołtysa należy:

l) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich,

2) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego,

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

4) realizowanie uchwał organów gminy dotyczących sołectwa i umożliwienie zapoznania się z uchwałami tych organów jak najszerszemu kręgu mieszkańców,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności sołectwa,

6) prowadzenie dokumentacji sołectwa,

7) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz

8) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców w szczególności:

a) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

b) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

c) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

§ 5. Do kompetencji rady sołeckiej należy:

l) wspomaganie sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2) opracowywanie i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie,

3) inicjowanie udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu na terenie sołectwa,

4) inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac przy współudziale mieszkańców,

5) organizowanie i wspieranie działalności mieszkańców na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Rozdział 3.
Zasady oraz tryb zwoływania i przebiegu zebrań wiejskich.

§ 6. Prawo do głosowania na zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

§ 7. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3. na wniosek organów gminy.

2. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub organów gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 9. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozwieszenie ogłoszeń o zebraniu w takim miejscu i terminie aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców, powiadamiając radnego z tego okręgu wyborczego. Poza ogłoszeniami sołtys może korzystać z innych skutecznych sposobów zawiadamiania mieszkańców przyjętych w sołectwie.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu

2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys lub inna osoba wybrana przez zebranie.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez prowadzącego zebranie.

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że zebranie wiejskie postanowi inaczej.

6. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący zebranie.

7. Sołtys może zwrócić się do organów gminy o udzielenie pomocy w organizacji zebrania.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 11. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej powoływanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

2. Burmistrz zarządza przeprowadzenie zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 4 miesięcy od daty upływu kadencji.

§ 12. 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, w tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w § 9.

§ 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 14. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania w głosowaniu tajnym.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa a następnie wybory członków rady sołeckiej w liczbie określonej przez zebranie wiejskie.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ustalenie wyników wyborów,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, który podpisują jej członkowie oraz prowadzący zebranie wiejskie.

§ 16. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, naruszania postanowień statutu i nierespektowania uchwał zebrania, mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

2. Przed przeprowadzeniem głosowania tajnego w sprawie odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej zebranie wiejskie wysłuchuje wyjaśnień składanych przez sołtysa lub członków rady sołeckiej.

§.17.1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej.

2. Protest należy złożyć Radzie Miejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

4. Protest rozstrzyga Rada Miejska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Rada Miejska oddala protest, gdy:

1. nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa,

2. protest został złożony po upływie terminu określonego w ust.2

§ 18. Zebranie wiejskie, na którym ma być odwołany sołtys lub członkowie rady sołeckiej zwołuje burmistrz zgodnie z § 12.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa i nadzór nad działalnością sołectwa

§ 19. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet gminy na podstawie wniosków przedstawionych w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych prac i przedsięwzięć, w tym w ramach funduszu sołeckiego.

§ 20. 1. Nadzór na działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Burmistrz i Rada Miejska.

3. Organy nadzoru mają prawo uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach rady sołeckiej, a także żądania niezbędnych informacji, danych oraz wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 21. 1. Sołectwo używa pieczęci:

1. Sołectwo Sobolice2. RADA SOŁECKA

SOŁTYSw Sobolicach

Gmina Bytom Odrzański67-115 Bytom Odrzański

§ 22. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/78/2015
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 6 listopada 2015 r.

KARTA KONSULTACYJNA

formularz do składania propozycji, uwag do projektów statutów

Sołectwa Bodzów i Sołectwa Sobolice

1. Statut Sołectwa ………………………………………………………………..………………………………………….

2. Imię i nazwisko………………………………………………………………..………………………………………….

3. Adres ………..…………………………..…………………………………………..………………………………………….

Lp.

Wskazanie §

w projekcie statutu sołectwa

Treść wnoszonej propozycji, uwagi

Uzasadnienie

1.

2.

3.

4.

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z opracowaniem wyników niniejszej konsultacji.

……………………………………………………………….

(podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »