| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 - tekst jednolity), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacja jest udzielana działającym na terenie Powiatu Krośnieńskiego niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym wymienionym w uchwale.

2. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę złożony
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, odrębnie dla każdego typu i rodzaju szkoły, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia/wychowanka dla:

1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat;

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia;

3) niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat w przeliczeniu na jednego wychowanka;

4) niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych w wysokości określonej na jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat;

5) niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat.

§ 3. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną przekazuje do Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów/wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca, oddzielnie dla każdego typu
i rodzaju szkoły oraz w przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny
i obowiązek nauki informację o liczbie uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie uczestniczyli, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przekazywana kwota dotacji zostanie pomniejszona o dotację na tych uczniów. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki, z tym, że część za grudzień jest przekazywana
w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 5. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do przedłożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego.

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Krośnie Odrzańskim.

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na daną szkołę lub placówkę w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.

4. Podmiot dotowany podczas kontroli jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji określonej
w art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty.

5. W przypadku utrudniania lub udaremniania przeprowadzenia czynności kontrolnych zastosowanie mają przepisy art. 90 ust. 3fa, 3fb i 3fc ustawy o systemie oświaty.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego
i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia wyjaśnień i uwag do protokołu
w terminie 7 dni od podpisania protokołu.

8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Starosta Krośnieński kieruje wystąpienie pokontrolne,
w których informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.

9. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Starostę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, placówkom oświatowo - wychowawczym
i opiekuńczo - wychowawczym oraz zasad kontroli wykorzystania dotacji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego


Danuta Anioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK.......

1. Nazwa i adres organu prowadzącego………………………………………………………………................

2. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę lub placówkę

a) nazwisko i imię ………………………………………………………............................................................

b) pełniona funkcja ………………………………………………………...........................................................

3. Nazwa i adres szkoły/ placówki ……………………………………………………………………..................

4. Typ szkoły/placówki ………………………………………………………………………………....................

4. Numer i data wpisu do ewidencji szkół/ placówek niepublicznych ……………………………….................

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej …………………………………….................

6. Forma kształcenia: stacjonarna / zaoczna …………………………………………………………................

7. System kształcenia: dla młodzieży / dla dorosłych ………………………………………………...................

8. Zawody, kierunki kształcenia ……………………………………………………………………….................

9. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja ……………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………...................

10. Planowana liczba uczniów/wychowanków

a) w okresie styczeń - sierpień …………………………………......................................................................

b) w okresie wrzesień - grudzień ………………………………......................................................................

w tym uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim

niedostosowani społecznie

z zaburzeniami zachowania

zagrożeni uzależnieniem

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

z chorobami przewlekłymi

niewidomi

słabo widzący

z niepełnosprawnością ruchową

z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący

słabo słyszący

upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowe

w stopniu głębokim

z niepełnosprawnością sprzężoną

z autyzmem

Miejscowość, data ……………………..

Podpis i pieczątka organu prowadzącego

…………………………………………


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA LICZBY UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

W MIESIĄCU..................... ROKU..........

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki ………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres organu prowadzącego ………………………………………………………………………….

3. Stan uczniów/wychowanków na dzień 1 ……………………… 20 ….. roku

ogółem ……………………….………….. w tym niepełnosprawnych …………………………………….….

4. Liczba uczniów, którzy w poprzednim miesiącu nie uczestniczyli, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć

edukacyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………… (miejscowość, data)

Podpis i pieczątka organu prowadzącego lub osoby upoważnionej

………………………………………………………………….

(czytelny podpis)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ROZLICZANIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ........... ROKU

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ……………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nazwa i adres szkoły/placówki ………………………………………………………………...........................

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od stycznia do końca grudnia

Miesiąc

Kwota otrzymanej dotacji

Rozliczana kwota dotacji

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

OGÓŁEM

4. Kwota otrzymanej dotacji: …………………………………. (słownie:……………………............................

5. Rozliczenie dotacji za rok ……………………….........................................................................................

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych

Wysokość poniesionych wydat-

ków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

1.

Wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, w tym:

pochodne od wynagrodzeń

2.

Wydatki na wynagrodzenie administracji, w tym:

pochodne od wynagrodzeń

3.

Wydatki na wynagrodzenie obsługi, w tym

pochodne od wynagrodzeń

4.

Wydatki za wynajem pomieszczeń dydaktycznych

5.

Wydatki na zakup energii (elektryczna, cieplna)

6.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

7.

Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych

8.

Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych

9.

Inne wydatki: wymienić

Ogółem:

6. Kwota niewykorzystanej dotacji …………………………. (słownie: …………………………......................

……………………………………………………………………………………………………..........................) Miejscowość, data ……………………..

Podpis i pieczątka organu prowadzącego

……………………………….

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »