| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/122/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gminę Krosno Odrzańskie;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gminę Krosno Odrzańskie.

2. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli publicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

3. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli niepublicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 j.t. ze zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 2 ust. 1 lub oddział przedszkolny wymieniony w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały;

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 2 ust. 1 lub oddziału przedszkolnego wymienionego w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie ustalona jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - w kwocie równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Krosno Odrzańskie, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

2) w odniesieniu do dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy - w kwocie równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

3) w odniesieniu do dotacji dla szkół publicznych, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy - w kwocie równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie, pomniejszonej o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania na ucznia, o której mowa w art. 22 ae ust. 3 ustawy, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

4) w odniesieniu do dotacji na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - w kwocie równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - w kwocie równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 2b ustawy - w kwocie równej 75 % ustalonych w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie;

7) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - w kwocie równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Krosno Odrzańskie, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krosno Odrzańskie.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego jednostkę, złożony do Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Wnioskodawca składa do 10 dnia każdego miesiąca informacje o faktycznej liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który ustalona jest część dotacji.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.

§ 7. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 8. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2

2. W przypadku zakończenia działalności przez placówkę w trakcie roku budżetowego, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności na formularzu określonym w ust 1.

§ 9. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

2. W celu dokonania kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Burmistrza dokonują przeglądu dokumentacji będącej podstawą udzielania dotacji:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 2;

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.

3. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli.

4. Kontrolowany podmiot zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

5. Dotowany podmiot jest zobowiązany do udostepnienia kontrolującemu dokumentacji organizacyjnej i finansowej niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, w tym na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, udziela informacji i wyjaśnień.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje kontrolowanemu podmiotowi.

2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana.

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy składać kontrolowanemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnia protokół kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli lub odmowy złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni odpowiedni zapis w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

8. Kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne w terminie 14 dni od podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

9. Kontrolowany jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 11. Przy zwrocie dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Sujak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/16
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...........

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. ze zm.).

Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

miejscowość, dnia............................

................................................

(pieczęć organu prowadzącego)

1. Status jednostki

? publiczna

numer zezwolenia i data wydania zezwolenia wydanego przez Gminę Krosno Odrzańskie na założenie jednostki publicznej:

............................................................................

? niepubliczna

numer zezwolenia i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie:

............................................................................

2. Imię i nazwisko osoby prowadzącej lub nazwa jednostki dotowanej:

........................................................................................................

3. Siedziba jednostki dotowanej/adres osoby fizycznej.........................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów ogółem: ........................., w tym:

w klasach I ...............

w klasach II ..............

w klasach III .............

w klasach IV .............*

w klasach V ...............*

w klasach VI ..............*

* nie dotyczy gimnazjów

5. Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:

lp.

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.

Wartość wagi

Ilość uczniów

1.

2.

6. Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:.........................

7. Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin:

lp.

Rocznik wiekowy
(rok urodzenia dziecka)

W tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

1.

2.

8. Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych niebędących mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie (dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego):

lp.

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.

Wartość wagi

Ilość uczniów

1.

2.

9. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

...........................................................................................................................................................

10. Podpis i pieczątka upoważnionej osoby:

Czytelny podpis składającego wniosek o udzielenie dotacji................................................................

............................

pieczątka i podpis


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/16
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiacu ............w roku............

................................

(miejscowość, data)

1. Nazwa organu prowadzącego .........................................................................................

2. Adres organu prowadzącego ...........................................................................................

3. Nazwa jednostki ..............................................................................................................

4. Adres jednostki ...............................................................................................................

5. Ogólna liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja (stan na pierwszy dzień roboczy miesiąca) ...........................................

6. Liczba uczniów niepełnosprawnych:

lp.

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.

Wartość wagi

Ilość uczniów

1.

2.

7. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego) ....................

8. Liczba uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin:

lp.

Rocznik wiekowy
(rok urodzenia dziecka)

W tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

1.

2.

9. Liczba uczniów niepełnosprawnych niebędących mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie (dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego):

lp.

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.

Wartość wagi

Ilość uczniów

1.

2.

10. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana dotacja:

............................................................................................................................................

(Uwaga ! proszę o informację, w przypadku zmiany numeru konta)

............................

pieczątka i podpis


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/16
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 10 lutego 2016 r.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Roczne rozliczenie dotacji w roku ..................

....................................

(miejscowość, data)

1. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole/szkołę.................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres przedszkola/szkoły ...................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Informacja o wykorzystaniu dotacji:

ogółem ................................... słownie .............................................................................................

4. Wydatki zrealizowane z dotacji:

lp

Dowód księgowy stanowiący podstawę realizacji wydatku i rozliczenie dotacji

Wydatek z dotacji

Nazwa

Numer

Data wydatku

Kwota wydatku

Przeznaczenie wydatku

1.

2.

3.

Ogółem

x

5. Podpis i pieczątka upoważnionej osoby.

Czytelny podpis składającego roczne rozliczenie dotacji.

..............................................

(pieczątka, podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »