| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Łyszkowice

z dnia 4 stycznia 2010r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Gminą Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia dzieciom, zamieszkałym na terenie Gminy Łyszkowice i posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym w Łowiczu


Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz.273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz.791; Nr 120, poz.818; Nr 180 , poz. 1280,Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917 Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, zm. : z 2008 r. Nr 220, poz.1419, z 2009 r. Nr 1 , poz. 2, Nr 56, poz. 458 Nr 115 , poz.966, Nr 157, poz. 1241) oraz uchwały Nr III/36/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Łyszkowice i uchwały Nr XXXIX/206/2009 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie współdziałania Gminy Łyszkowice z Gminą Miastem Łowicz doszło do współdziałania w zakresie wykonywania zadania oświatowego,pomiędzy Gminą Łyszkowice,zwaną dalej "Gminą ",reprezentowaną przez : Wójta Gminy Łyszkowice- Włodzimierza Trauta, a Gminą Miasta Łowicza zwaną dalej "Miastem", reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia dzieciom, zamieszkałym na terenie Gminy Łyszkowice i posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym w Łowiczu .
§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Miasto.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.
§ 3. 1. Odpowiednio w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Gmina udziela Miastu dotacji w wysokości 6.360,00 złotych (słownie : sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadania określonego w § 1 wykonywanego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku .
2. Kwota dotacji, w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r. r. na rachunek bankowy Miasta : Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000.
3. Kwota dotacji o której mowa w § 3 ust.1 została ustalona jako iloczyn liczby dzieci ( 2 dzieci ) - zamieszkałych na terenie Gminy Łyszkowice i uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez Miasto, średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto oraz okresu, na który porozumienie zostało zawarte.
4. Miesięczny średni koszt utrzymania jednego dziecka podlegający zwrotowi przez Gminę w 2010 roku, wynosi 530,00 zł.
5. Miasto zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach.
§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji na realizację zadania objętego zakresem porozumienia.
2. Miasto zobowiązuje się do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację zadania , o którym mowa w § 1 w terminie do 15 lipca 2010 r.
3. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane listy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łyszkowice i uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego .
4. Dotację określoną w § 3 ust. 1 porozumienia Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 30 czerwca 2010 r. Dotację niewykorzystaną do tego terminu w całości lub części Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15 lipca 2010 r. na rachunek bankowy Gminy : 07 1240 3321 1111 0000 2854 1752.
§ 5. 1. Porozumienie Gminy i Miasta może być rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.
2. W przypadku rozwiązania porozumienia na mocy porozumienia stron skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.
3. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji na realizację zadania w trakcie obowiązywania porozumienia, spowodowanej zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego, wysokość środków określonych w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci.
§ 6. 1. Miasto na każde żądanie Gminy udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji porozumienia.
2. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia.
§ 7. 1. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji przez Gminę, na rachunek bankowy Gminy.
2. Dotację pobraną nienależnie Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji, na rachunek bankowy Gminy.
3. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej , która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia są : - ze strony Gminy : Ewa Pokora - kierownik GZEAS - ze strony Miasta : Joanna Mostowska - dyrektor ZOPM
2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są : - ze strony Gminy : Krystyna Kołudzka - skarbnik Gminy - ze strony Miasta : Arkadiusz Podsędek - skarbnik Miasta
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
§ 10. Sporne sprawy wynikłe z porozumienia rozpatrywane będą przez sąd powszechny.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 13. Porozumienie zostało spisane w sześciu egzemplarzach po trzy dla każdej ze stron.
Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
Wójt Gminy Łyszkowice

Włodzimierz Traut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »