| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami w 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005 r , Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 i z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami z 2011 roku Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244) Rada Gminy w Łubnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w Gminie Łubnice w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem , stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach


Marek Grzesiak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/57/2011
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 25 listopada 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Łubnice w ramach inicjatywy lokalnej

Część I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały, to forma realizacji zadań publicznych Gminy Łubnice, we współpracy z jej mieszkańcami i na ich rzecz.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców, na rzecz których podjęte zostały inicjatywy.

3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane wyłącznie zadania publiczne w zakresie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

§ 2. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Łubnice, zwani dalej "Wnioskodawcami" bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Część II.
Współudział w realizacji inicjatyw lokalnych

§ 3. Wysokość udziału Gminy i Wnioskodawcy w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów, będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach zawartych pomiędzy tymi podmiotami z zastrzeżeniem, że wysokość środków budżetowych zaangażowanych przez Gminę Łubnice nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.

Część III.
Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych

§ 4. 1. W celu rozpoczęcia procedury wynikającej z inicjatywy lokalnej podmiot, o którym mowa w § 2 składa w Urzędzie Gminy w Łubnicach wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres Wnioskodawcy:

a) w przypadku, gdy wniosek składają bezpośrednio mieszkańcy należy załączyć listę mieszkańców z podaniem ich imion, nazwisk, adresów, PESEL i podpisów, a także oświadczenie wszystkich mieszkańców potwierdzających ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazać osobę lub osoby przez, które Wnioskodawcy będą reprezentowani;

b) w przypadku, gdy mieszkańcy składają wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy należy załączyć: listę mieszkańców z podaniem ich imion, nazwisk, adresów, PESEL i podpisów, a także oświadczenie wszystkich Wnioskodawców potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz informacje dotyczące organizacji lub podmiotu, za pośrednictwem którego wniosek jest składany, w tym : aktualny statut, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji lub inne aktualne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji lub podmiotu, o którym mowa powyżej, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, podpisy reprezentantów organizacji lub podmiotów, o których mowa powyżej;

c) przez aktualne dokumenty rozumie się dokumenty zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane.

2) nazwę i opis zadania publicznego, jakie ma być realizowane w ramach zgłoszonej inicjatywy lokalnej,

3) termin i miejsce realizacji,

4) zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji,

5) informację o społecznych korzyściach z realizacji inicjatywy,

6) wskazanie rodzaju udziału Wnioskodawcy,

7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,

d) informację o ewentualnych innych źródłach finansowania.

3. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach.

§ 5. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku powołany przez Wójta Gminy Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzi Sekretarz Gminy jako jego Przewodniczący oraz dwóch pracowników Urzędu Gminy w Łubnicach merytorycznie związanych z rodzajem danego zadania.

3. Wniosek podlega merytorycznej ocenie wyłącznie po spełnieniu wymagań formalnych tj. po złożeniu kompletnego wniosku.

1) W przypadku złożenia wniosku niekompletnego Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych dokonuje oceny wniosków biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

3) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,

5) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej,

6) udział środków z budżetu Gminy Łubnice potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej.

5. Za każde kryterium wniosek może otrzymać liczbę od 0 - 5 punktów, przy czym gdy wniosek nie spełnia danego kryterium otrzymuje za to kryterium 0 punktów, zaś gdy spełni dane kryterium wniosek może otrzymać od 1 - 5 punktów.

6. Pierwszeństwo w realizacji mają te wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów, przy czym wnioski będą realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Łubnice.

§ 6. Wójt Gminy Łubnice po zapoznaniu się z wnioskiem oraz oceną dokonaną przez Zespół rozstrzyga ostatecznie o uwzględnieniu, nieuwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku, w tym przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy i jej celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz możliwości finansowe Gminy. O sposobie załatwienia wniosku informuje się Wnioskodawcę na piśmie.

§ 7. Po uwzględnieniu wniosku zawierana jest z Wnioskodawcą umowa, o której mowa w § 3.

§ 8. W przypadku nie zawarcia przez Wnioskodawcę umowy z Gminą w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Wójta Gminy Łubnice o przyjęciu wniosku, środki mogą być przekazane na inny cel.

§ 9. Gmina Łubnice może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej lub Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

§ 10. Wnioskodawca przenosi nieodpłatnie na własność Gminy swój udział i zrzeka się wszelkich roszczeń o zwrot nakładów poniesionych na realizację zadania po jego wykonaniu.

§ 11. Informacje o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubnicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »