| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/341/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmniejszenia planu dochodów o kwotę 303.872 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę 303.872 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/341/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM

303 872

ZADANIA WŁASNE

36 934

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

36 934

925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

36 934

92502

Parki Krajobrazowe

36 934

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

36 934

Razem

36 934

w tym:

Renowacja 100 km szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic, wykonanie turystycznych tablic edukacyjno-dydaktycznych, opracowanie i wydanie albumu przyrodniczego "Bolimowski Park Krajobrazowy - krajobrazy" oraz kalendarzy ekologicznych na 2011 r. i 2012 r.

36 934

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

36 934

Razem

36 934

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

266 938

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

266 938

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

266 938

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

266 938

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

226 897

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

40 041

Razem

266 938

w tym:

Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim

266 938

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

226 897

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

40 041

Razem

266 938


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/341/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

11 600

315 472

ZADANIA WŁASNE

11 600

48 534

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚODOWISKA

0

36 934

Parki Krajobrazowe

0

36 934

925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

0

36 934

92502

Parki Krajobrazowe

0

36 934

Utrzymanie bieżące jednostek - Parki Krajobrazowe

0

36 934

4300

Zakup usług pozozstałych

0

36 934

Razem

0

36 934

w tym:

Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach

0

36 934

4300

Zakup usług pozozstałych

0

36 934

Razem

0

36 934

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ

11 600

11 600

851

OCHRONA ZDROWIA

11 600

11 600

85148

Medycyna pracy

11 600

11 600

4280

Zakup usług zdrowotnych

11 600

11 600

Razem

11 600

11 600

w tym:

Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (przychodnia chorób zawodowych)

0

11 600

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

11 600

Razem

0

11 600

Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (pobyt w klinice chorób zawodowych)

11 600

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

11 600

0

Razem

11 600

0

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

0

266 938

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

0

266 938

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

266 938

75018

Urzędy marszałkowskie

0

266 938

4308

Zakup usług pozostałych

0

226 897

4309

Zakup usług pozostałych

0

40 041

Razem

0

266 938

w tym:

Wydatki związane z prowadzeniem Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim

0

266 938

4308

Zakup usług pozostałych

0

226 897

4309

Zakup usług pozostałych

0

40 041

Razem

0

266 938

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »