| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Łódzkiego; Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

W dniu 12 stycznia 2012 r., na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z późn. zm.1) ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2) ), w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z poźn. zm.3) ), zawiera się porozumienie pomiędzy:

Powiatem Kutnowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1. Starostę Kutnowskiego Panią Mirosławę Gal - Grabowską

2. Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego Pana Mirosława Rucińskiego

a

Wojewodą Łódzkim - Panią Jolantą Chełmińską,

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

§ 1. 1. Wojewoda Łódzki powierza Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wykonanie w 2012 r. niżej wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.4) ):

1) zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań specjalistycznych, zgodnie z art. 30 ust. 4, 4a i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2) wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin wykonania zadania jest nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2012 r.

§ 2. 1. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia przeznacza się w 2012 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dotację celową w kwocie 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych), w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 3. 1. Starosta Kutnowski przedstawi Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do dnia 21 maja 2012 r. szczegółową informację wraz z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej i kompletem dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego, na zadania wymienione w § 1 porozumienia.

2. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Łódzkiego, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2012 r.

4. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji nie dłuższy niż do dnia 15 maja 2012 r.

5. Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 4. 1. Zarząd Powiatu Kutnowskiego odpowiada za zgodną z prawem realizację wymienionych w porozumieniu zadań.

2. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawuje Wojewoda.

3. W imieniu Wojewody Łódzkiego nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań związanych z kwalifikacją wojskową sprawuje Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Wojewoda Łódzki w trybie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przeprowadza kontrolę w zakresie sposobu wykorzystania udzielonej dotacji celowej. Kontrola ta może polegać m.in. na przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Wojewody Łódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli realizacji zadań określonych w treści niniejszego porozumienia oraz dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykorzystania dotacji.

§ 5. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w razie nienależytego wykonania postanowień porozumienia.

2. Zmiany warunków niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Za datę zawarcia porozumienia uważa się dzień jego podpisania przez Wojewodę Łódzkiego.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zarząd Powiatu
Starosta Kutnowski


Mirosława Gal - Grabowska


Członek Zarządu


Mirosław Ruciński

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427, Nr. 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »