| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/114/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się statut Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/10/98 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Zdrowia w Tuszynie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie" i zatwierdzenia jego statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik do Uchwały Nr XX/114/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 10 listopada 2011 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tuszynie pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie

Misja

Misją Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest promocja zdrowia, prewencja chorób, diagnostyka, terapia i rehabilitacja, przestrzeganie praw pacjenta, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wszelkiego wsparcia w sytuacjach tego wymagających.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jest wyodrębnionym organizacyjnie samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej realizującym świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa podstawowego i w pewnym zakresie lecznictwa specjalistycznego.

2. Ustrój Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania określa niniejszy statut.

§ 2. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654);

2) Uchwały Nr XX/114/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie;

3) niniejszego statutu;

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jest samofinansującym się zakładem posiadającym osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§ 4. Organem założycielskim Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest Gmina Tuszyn.

§ 5. Siedziba Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie mieści się w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 24/26.

Rozdział 2.
Cele i zadania, rodzaje i zakres świadczeń zdrowotnych

§ 6. Celem działania jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności, realizowanym przez:

1) wszechstronną opiekę podstawową, zintegrowaną i skoordynowaną z innymi szczeblami opieki medycznej;

2) dążenia do zapewnienia wysokiej jakości opieki zgodnej z aktualnymi standardami postępowania medycznego;

3) zapewnienie opieki uwzględniającej oprócz działań leczniczych działania z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób, odpowiadającej potrzebom jednostki, rodziny oraz społeczności;

4) zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia i zapewnienie równego dostępu do świadczeń.

§ 7. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie może udzielać świadczeń medycznych pacjentom zamieszkującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz pacjentom z zagranicy.

§ 8. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie udziela świadczeń zdrowotnych związanych z badaniem, leczeniem, poradą lekarską oraz konsultacją lekarską w zakresie:

1) lecznictwa podstawowego:

a) ogólnego,

b) pediatrycznego,

c) stomatologicznego,

d) medycyny rodzinnej,

e) medycyny szkolnej w:

- gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wł. Jagiełły, 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 15,

- gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej, 95-080 Tuszyn, ul Poniatowskiego 11,

- gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 95-080 Tuszyn ul. Żeromskiego 31;

2) lecznictwa specjalistycznego w szczególności:

a) chirurgii,

b) neurologii,

c) okulistyki,

d) otolaryngologii,

e) ginekologii i położnictwa,

f) zdrowia psychicznego,

g) rehabilitacji,

h) ortopedii i traumatologii,

i) oraz może udzielać w zakresie:

- dermatologii,

- alergologii,

- pulmonologii,

- kardiologii,

- reumatologii,

- endokrynologii,

- urologii;

3) badań diagnostycznych i analityki medycznej;

4) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych;

5) pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo rodzinnego;

6) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia;

7) prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

8) fizjoterapii.

Rozdział 3.
Struktura i organizacja Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

§ 9. W skład Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie wchodzą:

1) Przychodnia Rejonowa w Tuszynie;

2) Gabinet medycyny ogólnej w Górkach Dużych - Filia.

§ 10. Całokształtem działalności Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie kieruje i odpowiada za nią kierownik, który realizuje zadania z pomocą:

1) zastępcy kierownika;

2) personelu medycznego;

3) obsługi księgowo-administracyjnej;

4) personelu gospodarczego;

5) pracowników transportu.

Rozdział 4.
Organy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

§ 11. Organami Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie są:

1) Kierownik;

2) Rada Społeczna.

§ 12. 1. Przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie działa powołana przez Radę Miejską w Tuszynie-Rada Społeczna w liczbie 6 osób, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Tuszynie oraz organem doradczym kierownika.

2. W jej skład wchodzą:

1) jako przewodniczący - Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) członkowie wybrani przez Radę Miejską w Tuszynie.

§ 13. 1. Rada Społeczna funkcjonuje i realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

2. Kadencja trwa 4 lata.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej kierownikowi Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Tuszynie.

Rozdział 5.
Zarządzanie Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie

§ 15. Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie kieruje kierownik, który:

1) reprezentuje Przychodnię na zewnątrz;

2) jest przełożonym pracowników;

3) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania przychodni samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność;

4) ustala regulamin organizacyjny, określający cele i zadania Przychodni, strukturę organizacyjną, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

Rozdział 6.
Mienie Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

§ 16. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 17. 1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie lub oddanie w użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest nieważne bez zgody Rady Miejskiej w Tuszynie.

2. Wniesienie majątku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.

§ 18. 1. Wartość majątku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie określają:

1) fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego;

2) fundusz zakładu - stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

2. Fundusz zakładu zwiększa się o:

1) zysk netto;

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów;

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

3. Fundusz zakładu zmniejsza się o:

1) stratę netto;

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa

§ 19. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

§ 20. Podstawą gospodarki Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

§ 21. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

§ 22. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 23. 1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie może uzyskiwać środki finansowe z:

1) odpłatnej działalności leczniczej, diagnostyki, analityki laboratoryjnej i rehabilitacji;

2) wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1 (wynajem i dzierżawa pomieszczeń oraz innych powierzchni użytkowych, odbiór odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi);

3) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

2. Środki, o których mowa w ust. 1 Samorządowa Przychodnia Zdrowia może przeznaczyć na:

1) cele i na zasadach określonych w przepisach art.114-117 ustawy o działalności leczniczej;

2) realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 24. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie decyduje o podziale zysku.

§ 25. Samorządowa Przychodnia Zdrowia pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 26. Rada Miejska w Tuszynie może pokryć ujemny wynik finansowy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie zgodnie z art.59 ust.2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział 8.
Likwidacja Samorządowej Przychodni Zdrowia

§ 27. Decyzję o likwidacji Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie podejmuje Rada Miejska w Tuszynie w drodze uchwały.

§ 28. Uchwała o likwidacji Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie stanowi podstawę do wykreślenia zakładu z:

1) rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2) Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji.

§ 29. Zobowiązania i należności Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie po jej likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Tuszyn.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 30. W sprawach nie unormowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »