| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zm.: z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia oraz zapewniający prawidłową wentylację,

b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływem czynników atmosferycznych,

c) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

3) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadające im cierpienia;

4) zapewnić transport zwierząt zgodnie z przepisami weterynaryjnymi dotyczącymi warunków i sposobów transportu zwierząt;

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednim miejscem przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt - teren taki powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);

4) prowadzić działalność zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności wzakresie prowadzenia grzebowiski spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinienspełniać następujące wymagania:

1) legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność: teren taki powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia z 2 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006r.Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);

3) posiadać środki niezbędne do grzebania i dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części;

4) posiadać atestowane urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok i ich części;

5) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały zapewniający dostarczanie zwłok zwierzęcych i ich części do miejsca ich utylizacji;

6) spełniać warunki określone przepisami budowlanymi, sanitarnymi, weterynaryjnymi, ochrony środowiska, w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych oraz grzebowisk.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »