| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamieńsk składników mienia komunalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
i samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Dz. U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 657 z 2011r. Nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Burmistrz Kamieńska przekazuje jednostkom pomocniczym Gminy Kamieńsk składniki mienia komunalnego, do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Przekazanie składników mienia komunalnego następuje na wniosek Sołtysa sporządzony na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego,

2. Uchwała zebrania wiejskiego winna zawierać uzasadnienie celu, na jaki przekazane mienie ma być wykorzystywane.

§ 3. Mienie komunalne może być przekazane na cele statutowe jednostek pomocniczych Gminy.

§ 4. Burmistrz Kamieńska może przekazać:

1) grunty;

2) budynki;

3) mienie ruchome stanowiące środki trwałe, np. sprzęt sportowy, sprzęt do utrzymania porządku i czystości itp.

§ 5. 1. Przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia komunalnego, następuje przez oddanie ich w zarząd na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. Mienie przekazywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Kamieńsk, a danym Sołectwem oraz protokołu zdawczo - odbiorczego.

3. Umowę oraz protokół zdawczo - odbiorczy podpisuje Burmistrz oraz Sołtys.

4. Umowa, o której mowa w ust.2 powinna w szczególności określać:

1) szczegółowy spis składników mienia będących przedmiotem przekazania;

2) termin przekazania (czas oznaczony lub nieoznaczony);

3) termin wypowiedzenia umowy;

4) zasady i termin zwrotu mienia w przypadku użytkowania mienia niezgodnie z celami określonymi w umowie.

5. Koszty eksploatacji przekazanego mienia komunalnego określone będą w umowie o której mowa w § 5. ust.2 .

§ 6. Burmistrz prowadzi nadzór nad sposobem wykorzystywania mienia przez jednostki pomocnicze.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »