| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/82/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/82/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 05 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie "2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 14 właściciel nieruchomości obowiązany jest do gromadzenia i pozbywania się w sposób selektywny";

2) zmienia się § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: " 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. śmieci, chwasty, trawa) z chodników w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach, położonych wzdłuż nieruchomości oraz z części innych nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów";

3) w § 15 uchyla się ust. 5;

4) uchyla się § 16;

5) w § 18 uchyla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »