| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/124/2013 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, N 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców na nieruchomości i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 45,00 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 105,00 zł,

4) pojemniki KP-5 - w wysokości 480,00zł.

5) pojemnik KP-7 w wysokości 750,00 zł,

6) pojemnik KP-10 w wysokości 975,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 30,00zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 70,00zł,

4) pojemnik KP- 5 - w wysokości 320,00zł.

5) pojemnik KP-7 -w wysokości 500,00 zł,

6) pojemnik KP-10 - w wysokości 650,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »