| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/303/2014 Rady Gminy Białaczów

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072); art. 90 ust. 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 201 1 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, z 2014 r. poz. 7, 538, 598, 642, 811, 1146) w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz.7 i 811) Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o organie prowadzącym należy przez to rozumieć osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Białaczów.

§ 3. 1. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia przez organ prowadzący informacji o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący składa w Urzędzie Gminy Białaczów, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące dane:

1) nazwę i adres placówki oświatowej;

2) nazwę i adres organu prowadzącego;

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie placówki oświatowej do ewidencji;

4) planowaną liczbę uczniów z podziałem na:

a) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białaczów,

b) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,

c) uczniów niepełnosprawnych;

5) nazwę banku prowadzącego obsługę placówki oświatowej wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

6) podpisy osób reprezentujących placówkę oświatową.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotacje z budżetu Gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Organ prowadzący przekazuje do Urzędu Gminy Białaczów w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca z podziałem na:

1) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białaczów;

2) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin;

3) uczniów niepełnosprawnych.

4) do informacji należy załączyć imienny wykaz uczniów z podaniem daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

2. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje na dany rok budżetowy są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez dotowanego, z tym że dotacja za grudzień będzie przekazywana do 15 grudnia danego roku.

4. Dotacje za miesiąc wakacyjny - wolny od zajęć, przekazywana jest na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca poprzedzającego przerwę wakacyjną.

§ 6. 1. Organ prowadzący sporządza i przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji, w terminie do dnia 20 stycznia - za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego.

2. Dotacje niewykorzystane, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w art. 251 i w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Białaczów podlega kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Wójt Gminy Białaczów informuje organ prowadzący o planowanej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie przez Wójta Gminy Białaczów do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

7. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

8. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do organu prowadzącego kontrolowany podmiot.

10. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

11. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia Wójta Gminy Białaczów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy Białaczów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Białaczów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Prusek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/303/2014
Rady Gminy Białaczów
z dnia 28 października 2014 r.

….................................Białaczów, dnia ….......................

(pieczęć wnioskodawcy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
NA ROK......................................

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek

(ostatnie aktualne zaświadczenie)

.......................................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów (ogółem) w roku ......................wyniesie: ........................................

w tym:

- spoza terenu Gminy ...................................................................................................................

- planowana liczba uczniów niepełnosprawnych .............................................................................

5. Numer rachunku oraz nazwa banku, na który ma być przekazywana dotacja

.......................................................................................................................................................

6. Osoba prowadząca zobowiązuje się do:

- składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczaniu dotacji

i przeznaczaniu jej na realizację celów wynikających z ustawy o systemie oświaty

- informowania o zmianie numeru rachunku bankowego

Oświadczam, że przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/303/2014
Rady Gminy Białaczów
z dnia 28 października 2014 r.

….................................Białaczów, dnia ….......................

(pieczęć wnioskodawcy)

Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola/

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

w miesiącu ................................................................. roku ...............................................

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Liczba uczniów w miesiącu .........................................roku.................... wynosi........................

w tym z:

gminy Białaczów ............................................................................................................................

z terenu innych gmin ....................................................................................................................

uczniów niepełnosprawnych z gminy Białaczów ...............................................................................

uczniów niepełnosprawnych z terenu innych gmin .........................................................................

4. W załączeniu imienny wykaz uczniów z podaniem daty urodzenia i adresu zamieszkania.

Niniejszym oświadczam, że przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/303/2014
Rady Gminy Białaczów
z dnia 28 października 2014 r.

….................................Białaczów, dnia ….......................

(pieczęć wnioskodawcy)

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Białaczów.

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego ……………………….........................................................................................…
……………………………………………………………………………………...........................………..............................................................................................................................................,

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Rozliczenie za okres:

od.......................................... do ….....................................

4. Nazwa i numer rachunku bankowego z którego poniesiono wydatki:

............................................................................................................................................................

5. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

otrzymana: …………....... zł;

wykorzystana: …………... zł.

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota pokryta z dotacji

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki- wymienić, jakie:

RAZEM:

7. Liczba uczniów oraz kwota przekazanej dotacji:

Miesiąc

Kwota dotacji

Razem narastająco od początku roku

Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem za rok:

Niniejszym oświadczam, że przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

………………………………..

…………………………..

Imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdania

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Telefon …………………

Faks ……………………..

Adres e-mail ……………………..

………………………………………………….
(miejscowość, data)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »