| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy za 2014 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, z 2014 roku poz. 379 i 1072) Rada Powiatu Łęczyckiegouchwala,co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy za rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łęczyckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu


Sławomir Biniewicz


Załącznik do uchwały Nr IV/33/2015
Rady Powiatu Łęczyckiego
z dnia 11 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Starosty Łęczyckiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy za 2014 r.

Na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) Starosta Łęczycki, Zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. utworzył Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy.

W 2014 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy pracowała w następującym składzie:

1. Pan Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki - Przewodniczący Komisji.

2. Pan Janusz Otto - Radny Powiatu Łęczyckiego, delegowany przez Radę Powiatu Łęczyckiego.

3. Pan Bogusław Foks - Radny Powiatu Łęczyckiego, delegowany przez Radę Powiatu Łęczyckiego.

4. Pan Marek Mikołajczyk - Z - ca Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy, powołany przez Starostę Łęczyckiego.

5. Pan Ryszard Szmaja - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, powołany przez Starostę Łęczyckiego.

6. Pan Tomasz Olczyk - I Z - ca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

7. Pan Dariusz Kupisz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

8. Pani Monika Piłat - Prokurator Rejonowy w Łęczycy, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi.

Kadencja w/w komisji trwa 3 lata i upływa z dniem 18 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z art. 38 a. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Komisja została utworzona w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy w okresie sprawozdawczym odbyła 1 protokołowane posiedzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku. Mając na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu merytorycznego, uwzględniając omawiane zagadnienia w posiedzeniu oprócz członków Komisji brali również udział przedstawiciele instytucji, służb, straży i inspekcji powiatowych oraz zaproszeni goście przedstawiając określoną tematykę.

Przedmiotem obrad Komisji była problematyka związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Łęczyckiego oraz realizacja zadań przez powiatowe służby, straże i inspekcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny.

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.

2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej.

W toku dyskusji nad omawianymi tematami poruszono szereg problemów istotnych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a były to m. in. :

· Analiza najczęściej popełnianych przestępstw kryminalnych oraz stopnia wykrywalności
ich sprawców.

· Przestępczość nieletnich.

· Analiza zagrożeń w ruchu drogowym.

· Sprawy związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

· Zabezpieczenie imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych.

· Działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji.

· Analiza najczęściej występujących zagrożeń.

· Współdziałanie powiatowych służb, straży i społecznych organizacji ratowniczych w trakcie prowadzonych działań ratowniczych.

· Działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

· Analiza działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez JRG KPPSP w Łęczycy
i jednostki OSP z terenu powiatu.

· Transport materiałów niebezpiecznych jako źródło potencjalnych zagrożeń.

Dokonując oceny bezpieczeństwa pożarowego powiatu Komisja pozytywnie odniosła się do działań prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Członkowie Komisji poparli prowadzone na terenie powiatu działania kontrolno-rozpoznawcze. Dobrze oceniono współpracę KPPSP z jednostkami OSP z terenu powiatu.

Pozytywnie oceniono również działania prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.

Działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy dają podstawę do dalszego, szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji, jak również zwiększenia zarówno udziału jak i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie. Na podstawie informacji oraz stosownych analiz przekazanych na posiedzeniu Komisji przez przedstawicieli powiatowych służb, straży i inspekcji, stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu łęczyckiego należy ocenić jako dobry.

Podsumowując, należy stwierdzić, że tematyka i problemy poruszone w toku dyskusji zapewniły Staroście Łęczyckiemu właściwą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Łęczyckiego.

Współpraca w ramach zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku pomiędzy Powiatową Komisją Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy, samorządami, policją, strażą pożarną i innymi służbami układała się dobrze.

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »