| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 92 440,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 882 405,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

3. Spłata wcześniej zaciągniętych rat pożyczek w kwocie 222 222,24 zł, zostanie sfinansowana z kredytów i pożyczek.

4. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2015 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 10 880 999,00 zł, w tym:
dochody majątkowe 5 000,00 zł,
dochody bieżące 10 875 999,00 zł,

- wydatki ogółem 12 763 404,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe 1 890 020,00 zł,
wydatki bieżące 10 873 384,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 794 605,24 zł, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 882 405,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 222 222,24 zł,

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 189 978,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Agnieszka Pośpiech


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 397 208,00

21 000,00

2 418 208,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

291 744,00

21 000,00

312 744,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

274 594,00

21 000,00

295 594,00

Razem:

10 859 999,00

21 000,00

10 880 999,00


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

737 175,00

- 30 000,00

707 175,00

40002

Dostarczanie wody

737 175,00

- 30 000,00

707 175,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

- 15 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

44 500,00

- 15 000,00

29 500,00

600

Transport i łączność

1 024 500,00

71 440,00

1 095 940,00

60016

Drogi publiczne gminne

879 500,00

- 293 500,00

586 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

753 500,00

- 293 500,00

460 000,00

60017

Drogi wewnetrzne

145 000,00

364 940,00

509 940,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

364 940,00

364 940,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

527 007,93

51 000,00

578 007,93

90002

Gospodarka odpadami

274 438,00

61 627,29

336 065,29

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 780,00

- 46,00

1 734,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

16 466,00

1 260,28

17 726,28

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 073,00

- 9,00

4 064,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

585,00

- 2,00

583,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

518,00

- 18,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

227 033,00

60 199,08

287 232,08

4410

Podróże służbowe krajowe

157,07

- 57,07

100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

300,00

800,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

176 047,93

- 10 627,29

165 420,64

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 815,00

- 90,00

32 725,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 610,00

90,00

2 700,00

4260

Zakup energii

115 000,00

- 10 627,29

104 372,71

Razem:

12 670 964,00

92 440,00

12 763 404,00


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na rok 2015

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota w zł:

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 104 627,24

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 104 627,24

Rozchody ogółem:

222 222,24

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

222 222,24


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2015 rok i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2015r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2014r.

Nakłady planowane na 2015 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje darowizny

Kredyty i pożyczki

Środki z UE

Ogółem

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi gminne

1.

Zakup i dostawa koparko- ładowarki wraz z osprzętem

320 000,00

Zakup i dostawa koparko- ładowarki wraz z osprzętem

2015

0,00

440 000,00

320 000,00

x

320 000,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

320 000,00

320 000,00

2.

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

140 000,00

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

2015

0,00

313 500,00

140 000,00

x

140 000,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

140 000,00

140 000,00

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1.

Przebudowa drogi w miejscowości Żerechowa Kolonia

365 740,00

Przebudowa drogi w miejscowości Żerechowa Kolonia

2014

800,00

0,00

364 940,00

x

364 940,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

364 940,00

364 940,00

OGÓŁEM

825 740,00

800,00

824 940,00

824 940,00

x

824 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok wynosi 1 890 020,00 zł.    

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi  3 078 000,00zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »