Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z?gminnych parków, skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej na terenie Miasta Pabianice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin korzystania z Parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się Regulamin korzystania z Parku Wolności w Pabianicach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się Regulamin korzystania z Bulwaru im. Feliksa Kruschego w Pabianicach, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się Regulamin korzystania z gminnych skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej znajdujących się na terenie Miasta Pabianice:

1) Skwer im. Zygmunta Lubońskiego;

2) teren między ulicami: Zieloną, Zamkową, Łaską i Pomorską składający się z działek 123, 125/1, 125/3 w obrębie P-7;

3) teren między ulicami: Wspólną i Karniszewicką składający się z działek 182/3 i 182/6 w obrębie P-5;

4) teren między ulicami: Kościuszki, Skłodowskiej-Curie i Narutowicza na działce 389 w obrębie P-7;

5) teren między ulicami: Pułaskiego, Świętego Rocha i Traugutta na działce 436 w obrębie P-8;

6) teren między ulicami: Odrodzenia, Szarych Szeregów i Robotniczą składający się z działek 238/2, 238/7, 238/11 i 238/13 w obrębie P-5;  stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na terenach, o których mowa w § 1. ust 1 – 4, umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść odpowiedniego regulaminu oraz informację, że za jego nieprzestrzeganie grożą sankcje przewidziane w przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.).

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XXXIII/314/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków gminnych: Parku im. Juliusza Słowackiego oraz Parku Wolności na terenie Gminy Miejskiej Pabianice.             

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W celu zachowania i utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku wprowadza się regulamin korzystania z Parku im. Juliusza Słowackiego.

1. Podstawowym zadaniem parku jest zachowanie swoistego krajobrazu miasta Pabianic oraz udostępnienie go do zwiedzania, wypoczynku i rekreacji.

2. Przebywających na terenie parku obowiązują przepisy ujęte w ustawie o ochronie przyrody oraz Regulaminie, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Ogrodnika Miasta oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3. Osoby przebywające na terenie parku obowiązane są do właściwego wykorzystania terenu i wyposażenia parku oraz ich poszanowania.

4. W parku zabrania się:

1) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, gleby i powietrza;

2) rozkopywania gruntu oraz uszkadzania i niszczenia roślinności;

3) umieszczenia tablic reklamowych i prowadzenia działalności handlowej bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

4) palenia ognisk, grillowania oraz wypalania traw;

5) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających i psychotropowych;

6) organizowania imprez jednorazowych na wolnym powietrzu bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dla których Regulamin stosuje się odpowiednio;

7) niszczenia oraz przenoszenia obiektów i urządzeń parkowych (elementów wyposażenia placu zabaw, ławek, koszy itp.);

8) polowania, wędkowania, chwytania, okaleczania, zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich siedlisk;

9) wyprowadzania psów bez smyczy;

10) wprowadzania psów na place zabaw oraz do piaskownic;

11) poruszania się rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników parku;

12) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników;

13) używania sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie spokoju i porządku publicznego bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

14) wnoszenia oraz używania środków pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych;

15) wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów z wyłączeniem pojazdów inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych oraz służb dbających o porządek i zieleń;

16) wszelkich gier hazardowych;

17) kąpieli w rzece i fontannie.

5. W celu zachowania walorów wypoczynkowych, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa na terenie parku nakazuje się:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz norm społeczno- obyczajowych;

2) przestrzeganie zasad określonych Regulaminem;

3) właścicielom/opiekunom psów - sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta (powyższe postanowienie nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników).

6. W razie wystąpienia zagrożeń pożarowych, aktów dewastacji obiektów, jak i niepożądanych zachowań stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie parku, należy niezwłocznie poinformować funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej i stosować się do ich poleceń.

7. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz;

2) w okresie zimowym należy poruszać się oznaczonymi i odśnieżonymi alejkami.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WOLNOŚCI

W celu zachowania i utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku wprowadza się regulamin korzystania z Parku Wolności.

1. Podstawowym zadaniem parku jest zachowanie swoistego krajobrazu miasta Pabianic oraz udostępnienie go do zwiedzania, wypoczynku i rekreacji.

2. Przebywających na terenie parku obowiązują przepisy ujęte w ustawie o ochronie przyrody oraz Regulaminie, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Ogrodnika Miasta oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3. Osoby przebywające na terenie parku obowiązane są do właściwego wykorzystania terenu i wyposażenia parku oraz ich poszanowania.

4. W parku zabrania się:

1) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, gleb i powietrza;

2) rozkopywania gruntu oraz uszkadzania i niszczenia roślinności;

3) umieszczenia tablic reklamowych i prowadzenia działalności handlowej bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

4) palenia ognisk, wypalania traw i grillowania, grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym;

5) spożywania napojów alkoholowych (poza obiektami, w których dopuszcza się sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na podstawie odrębnych przepisów oraz w trakcie organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją) lub środków odurzających i psychotropowych;

6) organizowania imprez jednorazowych na wolnym powietrzu bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dla których Regulamin stosuje się odpowiednio;

7) niszczenia oraz przenoszenia obiektów i urządzeń parkowych (elementów wyposażenia amfiteatru i placów zabaw, pomników, ławek, koszy itp.);

8) polowania, chwytania, okaleczania, zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich siedlisk;

9) wyprowadzania psów bez smyczy;

10) wprowadzania psów na place zabaw oraz do piaskownic;

11) poruszania się rowerami, deskorolkami, łyżworolkami itp. w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników;

12) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników parku;

13) używania sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie spokoju i porządku publicznego bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

14) wnoszenia oraz używania środków pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych;

15) wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów z wyłączeniem pojazdów inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych, pojazdów służb dbających o porządek i zieleń, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów obsługi imprez jednorazowych na wolnym powietrzu organizowanych za zgodą Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

16) wszelkich gier hazardowych;

17) kąpieli w stawach.

5. W celu zachowania walorów wypoczynkowych, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa na terenie parku nakazuje się:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz norm społeczno- obyczajowych;

2) przestrzeganie zasad określonych Regulaminem;

3) właścicielom/opiekunom psów - sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta (powyższe postanowienie nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników).

6. W razie wystąpienia zagrożeń pożarowych, aktów dewastacji obiektów, jak i niepożądanych zachowań stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie parku, należy niezwłocznie poinformować funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej i stosować się do ich poleceń.

7. Na terenie parku należy zachować szczególną ostrożność:

1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz;

2) w okresie zimowym należy poruszać się oznaczonymi i odśnieżonymi alejkami.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BULWARU IM. FELIKSA KRUSCHEGO

W celu zachowania i utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych wprowadza się regulamin korzystania z Bulwaru im. Feliksa Kruschego.

1. Podstawowym zadaniem bulwaru jest zachowanie swoistego krajobrazu miasta Pabianic oraz udostępnienie go do zwiedzania, wypoczynku i rekreacji.

2. Przebywających na terenie bulwaru obowiązują przepisy ujęte w ustawie o ochronie przyrody oraz Regulaminie, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Ogrodnika Miasta oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3. Osoby przebywające na terenie bulwaru obowiązane są do właściwego wykorzystania terenu i wyposażenia parku oraz ich poszanowania.

4. Na terenie bulwaru zabrania się:

1) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, gleb i powietrza;

2) rozkopywania gruntu oraz uszkadzania i niszczenia roślinności;

3) umieszczenia tablic reklamowych i prowadzenia działalności handlowej bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

4) palenia ognisk, wypalania traw oraz grillowania, grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

5) spożywania napojów alkoholowych (z wyłączeniem organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją) lub środków odurzających i psychotropowych;

6) organizowania imprez jednorazowych na wolnym powietrzu bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dla których Regulamin stosuje się odpowiednio;

7) niszczenia oraz przenoszenia obiektów i urządzeń (elementów wyposażenia placu zabaw, ławek, koszy itp.);

8) polowania, wędkowania, chwytania, okaleczania, zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich siedlisk;

9) wyprowadzania psów bez smyczy;

10) wprowadzania psów na place zabaw oraz do piaskownic;

11) poruszania się rowerami, deskorolkami, łyżworolkami itp. w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników;

12) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników;

13) używania sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie spokoju i porządku publicznego bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

14) wnoszenia oraz używania środków pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych;

15) wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów z wyłączeniem pojazdów inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych oraz pojazdów służb dbających o porządek i zieleń;

16) wszelkich gier hazardowych;

17) kąpieli w rzece.

5. W celu zachowania walorów wypoczynkowych, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa nakazuje się:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz norm społeczno- obyczajowych;

2) przestrzeganie zasad określonych Regulaminem;

3) właścicielom/opiekunom psów - sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta (powyższe postanowienie nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników).

6. W razie wystąpienia zagrożeń pożarowych, aktów dewastacji obiektów, jak i niepożądanych zachowań stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na terenie bulwaru, należy niezwłocznie poinformować funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej i stosować się do ich poleceń.

7. Na terenie bulwaru należy zachować szczególną ostrożność:

1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz;

2) w okresie zimowym należy poruszać się oznaczonymi i odśnieżonymi alejkami.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNYCH SKWERÓW I TERENÓW URZĄDZONEJ ZIELENI OGÓLNODOSTĘPNEJ NA TERENIE MIASTA PABIANICE

W celu zachowania i utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych - wprowadza się regulamin korzystania ze skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej.

1. Podstawowym zadaniem gminnych skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej jest zachowanie swoistego krajobrazu miasta Pabianic oraz udostępnienie ich do wypoczynku i rekreacji.

2. Przebywających na terenie gminnych skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej obowiązują przepisy ujęte w ustawie o ochronie przyrody oraz Regulaminie, a także stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Ogrodnika Miasta oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

3. Osoby przebywające na terenie skwerów i terenów urządzonej zieleni ogólnodostępnej obowiązane są do właściwego wykorzystania terenu i wyposażenia oraz ich poszanowania.

4. Na skwerach i terenach urządzonej zieleni ogólnodostępnej zabrania się:

1) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, gleb i powietrza;

2) rozkopywania gruntu oraz uszkadzania i niszczenia roślinności;

3) umieszczenia tablic reklamowych i prowadzenia działalności handlowej bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

4) palenia ognisk, wypalania traw oraz grillowania, grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

5) spożywania napojów alkoholowych (z wyłączeniem organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją) lub środków odurzających i psychotropowych;

6) organizowania imprez jednorazowych na wolnym powietrzu bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach, dla których Regulamin stosuje się odpowiednio;

7) niszczenia oraz przenoszenia obiektów i urządzeń (elementów wyposażenia placu zabaw, ławek, koszy itp.);

8) polowania, wędkowania, chwytania, okaleczania, zabijania dziko żyjących zwierząt oraz niszczenia ich siedlisk;

9) dokarmiania zwierząt;

10) wyprowadzania psów bez smyczy;

11) wprowadzania psów na place zabaw oraz do piaskownic;

12) poruszania się rowerami, deskorolkami, łyżworolkami itp. w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników;

13) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników;

14) używania sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący zakłócanie spokoju i porządku publicznego bez zgody Urzędu Miejskiego w Pabianicach;

15) wnoszenia oraz używania środków pirotechnicznych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych;

16) wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów z wyłączeniem pojazdów inwalidzkich, pojazdów służb ratunkowych oraz pojazdów służb dbających o porządek i zieleń;

17) wszelkich gier hazardowych;

18) kąpieli w fontannach, rzekach, oczkach i zbiornikach wodnych itp.

5. W celu zachowania walorów wypoczynkowych, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa nakazuje się:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz norm społeczno- obyczajowych;

2) przestrzeganie zasad określonych Regulaminem;

3) właścicielom/opiekunom psów - sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta (powyższe postanowienie nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników).

6. W razie wystąpienia zagrożeń pożarowych, aktów dewastacji obiektów, jak i niepożądanych zachowań stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na skwerach i terenach urządzonej zieleni ogólnodostępnej, należy niezwłocznie poinformować funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej i stosować się do ich poleceń.

7. Na terenie należy zachować szczególną ostrożność:

1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz;

2) w okresie zimowym należy poruszać się oznaczonymi i odśnieżonymi alejkami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe