| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/449/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w?północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647; zmiany: z 2012 r. poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz. 768), uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/225/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów, który stanowi zmianę:

1) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice uchwalonego uchwałą Nr VIII/44/90 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 1 1991 r. poz. 12), zmienionego uchwałą Nr XX/166/96 z dnia 19 listopada 1996 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 2 1997 r. poz. 12) i uznanego za obowiązujący na terenie gminy Ksawerów uchwałą Nr IX/43/97 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 sierpnia 1997 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 19 poz. 120 z 30 września 1997 r.);

2) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice w części dotyczącej obszaru wsi Widzew położonego na północ od Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego i obejmującej działki nr ew. 2164/9, 2164/12, 2164/13, 2165/1 i 2165/2 uchwalonego uchwałą Nr VIII/44/90 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 1 1991 r. poz. 12), zmienionego uchwałą Nr XX/166/96 z dnia 19 listopada 1996 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 2 1997 r. poz. 12) i uznanego za obowiązujący na terenie gminy Ksawerów uchwałą Nr IX/43/97 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 sierpnia 1997 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 19 poz. 120 z 30 września 1997 r.), a następnie zmienionego uchwałą Nr XXII/142/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 września 2000 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 120 poz. 672 z 28 września 2000 r.).

2. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów, nie narusza ustaleń zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów" przyjętego uchwałą Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r.

§ 2. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4) załącznik nr 4 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów".

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy produkcyjno-magazynowej, składów, zabudowy usługowej i obsługi komunikacji oraz na cele infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenów;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokość zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

6) szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) zasad komunikacyjnej obsługi terenów;

9) zasad inżynieryjnej obsługi terenów;

10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;

11) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz wymaganej kolorystyki pokrycia dachów;

12) zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń.

2. Ze względu na brak przesłanek przemawiających za wprowadzaniem stosownych ustaleń w granicach planu, plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Ksawerów;

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Gminy Ksawerów;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;

5) produkcji – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych;

6) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych;

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;

8) tablicach lub urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć obiekty składające się z konstrukcji nośnej oraz nośnika reklamy takiego jak tablica, neon, symbol przestrzenny, a także wszelkie znaki, napisy i oznaczenia pozwalające powiązać ich znaczenie z określonymi podmiotami gospodarczymi, produktami lub usługami;

9) maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej działki budowlanej;

10) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej działki budowlanej;

11) połaciach głównych – należy przez to rozumieć najmniej dwie symetryczne połacie dachowe, których powierzchnia jest największa;

12) kalenicy głównej – należy przez to rozumieć kalenicę utworzoną przez połacie główne;

13) attyce – należy przez to rozumieć górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą obszar, na którym dopuszcza się sytuowanie budynków, budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, ryzalitów, zadaszeń nad wejściami, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych budynków oraz obiektów jednokondygnacyjnych o powierzchni zabudowy do 30 m2 związanych z dozorem, obsługą wjazdów lub parkingów;

15) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy głównej lub do górnej krawędzi attyki kryjącej spadek połaci;

§ 5. Ustala się przeznaczenie poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

1) P/U.1 – teren zabudowy produkcyjno-magazynowej, składów i zabudowy usługowej - § 7;

2) P/U/KS.1 – teren zabudowy produkcyjno-magazynowej, składów, zabudowy usługowej i obsługi komunikacji - § 8;

3) P/U/KS.2, P/U/KS.3 – tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej, składów, zabudowy usługowej i obsługi komunikacji - § 9;

4) K.1, K.2 – tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (przepompownie ścieków i wód opadowych oraz zbiorniki retencyjne) - § 10;

5) E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 – tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (stacji transformatorowych) - § 11;

6) KDL.1 - teren komunikacji - drogi publicznej gminnej - § 12;

7) KDD.1 - teren komunikacji - drogi publicznej gminnej - § 13;

8) KDD.2, KDD.3 - tereny komunikacji - dróg publicznych gminnych - § 14;

9) KDD.4 - teren komunikacji - drogi publicznej gminnej - § 15.

§ 6. Na obszarze planu obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych - określonej w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Łódź-Lubinek i wynoszącej do 224 m nad poziom morza. Ograniczenia wysokości dotyczą również wszystkich urządzeń umieszczanych na obiektach budowlanych, w tym także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 7. 1. W zakresie funkcji terenu oznaczonego symbolem P/U.1 ustala się jego przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno-magazynową, składy i zabudowę usługową – z wyłączeniem wymienionych w przepisach odrębnych rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, na południowo-wschodniej granicy terenu, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wielkości określonych w przepisach odrębnych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego lub pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 70 %;

2) intensywność zabudowy działki budowlanej:

a) minimalna nie może być mniejsza od wartości 0,10,

b) maksymalna nie może przekraczać wartości 1,00;

3) powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10 % powierzchni działki budowlanej;

4) ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech;

5) pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w § 6, wysokość budynków nie może przekraczać 15 m, a wysokość urządzeń technologicznych nie może przekraczać 20 m;

6) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości co najmniej:

a) dla funkcji produkcyjnej, magazynowej i składowej - 1 miejsce postojowe na każde 3 osoby zatrudnione,

b) dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;

7) w przypadku, gdy obliczona według zasad wymienionych w pkt 6, sumaryczna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej przekroczy liczbę pięć, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w ilości określonej w przepisach odrębnych, a sposób ich usytuowania musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym bezpośredni dostęp do ciągów pieszych;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogi – według rysunku planu;

9) wymagane jest zastosowanie attyk kryjących spadek połaci w dachach jednospadowych o spadku połaci do 15 stopni;

10) w obiektach istniejących lub w ich fragmentach, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, wymagane jest zastosowanie zasad kształtowania zabudowy określonych w pkt 4, 5, 8 i 9.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:

a) szerokości frontu działki nie mniejszej niż 20 m - mierzonej w linii usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 oraz zapewniającej spełnienie wymagań określonych w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 6 - z wyłączeniem działek wyodrębnionych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

c) minimalnego kąta położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni,

d) dostępności do drogi publicznej (dojazdu i dojścia).

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu obowiązuje obsługa komunikacyjna działek budowlanych z dróg oznaczonych symbolami KDL.1, KDD.1, KDD.2.

7. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenu obowiązują ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w przyległych drogach; niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, na cele produkcyjne wymagające zaopatrzenia w wodę w ilości przekraczającej wydajność sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z jednego, indywidualnego ujęcia wody – zgodnie z przepisami odrębnymi; zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe – z hydrantów ulicznych nadziemnych montowanych na sieci wodociągowej lub własnych zbiorników przeciwpożarowych;

2) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych – do sieci kanalizacji ściekowej w przyległych drogach; odprowadzenie ścieków przemysłowych – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, w tym stosownie do potrzeb, poprzez urządzenia podczyszczające; dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych; obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji ściekowej;

3) odprowadzenie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych drogach, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych; do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) z dachów budynków – na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,

b) z podjazdów – do gruntu poprzez studzienki zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

4) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu;

5) do celów technologicznych, bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub indywidualne źródła energii, z wyłączeniem paliw skutkujących emisją zanieczyszczeń przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;

6) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV/0,4kV;

7) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami oraz gospodarka odpadami przemysłowymi - na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

8. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

9. W zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg ustala się usytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi – w odległościach nie mniejszych niż określone na rysunku planu.

10. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych wolno stojących i naściennych, z wyłączeniem szyldów własnych podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie;

2) na liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,8 m.

§ 8. 1. W zakresie funkcji terenu oznaczonego symbolem P/U/KS.1 ustala się jego przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno-magazynową, składy, zabudowę usługową oraz pod obsługę komunikacji – z wyłączeniem wymienionych w przepisach odrębnych rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują ustalenia:

1) wzdłuż zachodniej granicy terenu jest wymagany pas zieleni urządzonej lub inne rozwiązanie techniczne noszące cechy ekranu ochronnego,

2) na zachodniej granicy terenu, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wielkości określonych w przepisach odrębnych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 70 %;

2) intensywność zabudowy działki budowlanej:

a) minimalna nie może być mniejsza od wartości 0,05,

b) maksymalna nie może przekraczać wartości 1,00;

3) powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10 % powierzchni działki budowlanej;

4) ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech;

5) pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w § 6, wysokość budynków nie może przekraczać 15 m, a wysokość urządzeń technologicznych nie może przekraczać 20 m;

6) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości co najmniej:

a) dla funkcji produkcyjnej, magazynowej i składowej - 1 miejsce postojowe na każde 3 osoby zatrudnione,

b) dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;

7) w przypadku, gdy obliczona według zasad wymienionych w pkt 6, sumaryczna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej przekroczy liczbę pięć, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w ilości określonej w przepisach odrębnych, a sposób ich usytuowania musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym bezpośredni dostęp do ciągów pieszych;

8) w odległości 60 m od zachodniej granicy terenu ustala się zakaz lokalizacji:

a) parkingów powyżej 20 miejsc postojowych,

b) placów manewrowych;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczających drogi – według rysunku planu,

b) od osi istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV w odległości 8 m - obowiązujące do czasu jej przebudowy lub likwidacji,

c) od zachodniej granicy terenu w odległości 30 m;

10) wymagane jest zastosowanie attyk kryjących spadek połaci w dachach jednospadowych o spadku połaci do 15 stopni.

11) w obiektach istniejących lub w ich fragmentach, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, wymagane jest zastosowanie zasad kształtowania zabudowy określonych w pkt 4, 5, 8 i 9.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:

a) szerokości frontu działki nie mniejszej niż 20 m - mierzonej w linii usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2 oraz zapewniającej spełnienie wymagań określonych w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 6 - z wyłączeniem działek wyodrębnionych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

c) minimalnego kąta położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni,

d) dostępności do drogi publicznej (dojazdu i dojścia), w tym za pośrednictwem dróg wewnętrznych, których parametry techniczne muszą odpowiadać wymaganiom zapewniającym bezpieczny, wielkogabarytowy transport ciężarowy o dużym promieniu skrętu.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu obowiązuje obsługa komunikacyjna działek budowlanych z dróg oznaczonych symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3.

7. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenu obowiązują ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w przyległych drogach; niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, na cele produkcyjne wymagające zaopatrzenia w wodę w ilości przekraczającej wydajność sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z jednego, indywidualnego ujęcia wody – zgodnie z przepisami odrębnymi; zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe – z hydrantów ulicznych nadziemnych montowanych na sieci wodociągowej lub własnych zbiorników przeciwpożarowych;

2) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych – do sieci kanalizacji ściekowej w przyległych drogach; odprowadzenie ścieków przemysłowych – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, w tym stosownie do potrzeb, poprzez urządzenia podczyszczające; dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych; obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji ściekowej;

3) odprowadzenie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych drogach, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych; do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) z dachów budynków – na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,

b) z podjazdów – do gruntu poprzez studzienki zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

4) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu;

5) do celów technologicznych, bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub indywidualne źródła energii, z wyłączeniem paliw skutkujących emisją zanieczyszczeń przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;

6) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV/0,4kV;

7) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami oraz gospodarka odpadami przemysłowymi - na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

8. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu,  wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

9. W zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg ustala się usytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi – w odległościach nie mniejszych niż określone na rysunku planu.

10. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych wolno stojących i naściennych, z wyłączeniem szyldów własnych podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie;

2) na liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,8 m.

§ 9. 1. W zakresie funkcji terenów oznaczonych symbolami P/U/KS.2 i P/U/KS.3 ustala się ich przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno-magazynową, składy, zabudowę usługową oraz pod obsługę komunikacji – z wyłączeniem wymienionych w przepisach odrębnych rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, na fragmentach terenów ustala się strefę ochrony archeologicznej, będącą strefą dla stanowiska archeologicznego (stanowiska nr 114 w obszarze AZP nr 68-51, a w miejscowości Ksawerów stanowiska nr 7), w której obowiązuje:

a) uzyskanie wytycznych konserwatorskich od właściwego organu ochrony zabytków co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycjach liniowych wymagających prac ziemnych,

b) przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w przypadku robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy,

c) w sytuacji odkrycia nowego zabytku archeologicznego - wstrzymania wszelkich prac budowlanych, udostępnienia terenu do badań i wykonanie archeologicznych badań interwencyjnych.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów obowiązują ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 70 %;

2) intensywność zabudowy działki budowlanej:

a) minimalna nie może być mniejsza od wartości 0,05,

b) maksymalna nie może przekraczać wartości 1,00;

3) powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10 % powierzchni działki budowlanej;

4) ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech;

5) pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w § 6, wysokość budynków nie może przekraczać 15 m, a wysokość urządzeń technologicznych nie może przekraczać 20 m;

6) w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości co najmniej:

a) dla funkcji produkcyjnej, magazynowej i składowej - 1 miejsce postojowe na każde 3 osoby zatrudnione,

b) dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej;

7) w przypadku, gdy obliczona według zasad wymienionych w pkt 6, sumaryczna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej przekroczy liczbę pięć, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w ilości określonej w przepisach odrębnych, a sposób ich usytuowania musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym bezpośredni dostęp do ciągów pieszych;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogi – według rysunku planu;

9) wymagane jest zastosowanie attyk kryjących spadek połaci w dachach jednospadowych o spadku połaci do 15 stopni.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:

a) szerokości frontu działki nie mniejszej niż 30 m - mierzonej w linii usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2 oraz zapewniającej spełnienie wymagań określonych w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 6 - z wyłączeniem działek wyodrębnionych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości,

c) minimalnego kąta położenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni,

d) dostępności do drogi publicznej (dojazdu i dojścia), w tym za pośrednictwem dróg wewnętrznych, których parametry techniczne muszą odpowiadać wymaganiom zapewniającym bezpieczny, wielkogabarytowy transport ciężarowy o dużym promieniu skrętu.

6. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów obowiązuje obsługa komunikacyjna działek budowlanych z dróg oznaczonych symbolami KDD.2, KDD.3, KDD.4 oraz z drogi położonej poza obszarem planu – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

7. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenów obowiązują ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w przyległych drogach; niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, na cele produkcyjne wymagające zaopatrzenia w wodę w ilości przekraczającej wydajność sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z jednego, indywidualnego ujęcia wody – zgodnie z przepisami odrębnymi; zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe – z hydrantów ulicznych nadziemnych montowanych na sieci wodociągowej lub własnych zbiorników przeciwpożarowych;

2) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych – do sieci kanalizacji ściekowej w przyległych drogach; odprowadzenie ścieków przemysłowych – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, w tym stosownie do potrzeb, poprzez urządzenia podczyszczające; dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych; obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z powstaniem możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji ściekowej;

3) odprowadzenie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych drogach, wyposażonej w separator substancji ropopochodnych; do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) z dachów budynków – na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,

b) z podjazdów – do gruntu poprzez studzienki zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

4) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu;

5) do celów technologicznych, bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub indywidualne źródła energii, z wyłączeniem paliw skutkujących emisją zanieczyszczeń przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;

6) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV/0,4kV;

7) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami oraz gospodarka odpadami przemysłowymi - na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

8. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, wysokość jednorazowej opłaty, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

9. W zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg ustala się usytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi – w odległościach nie mniejszych niż określone na rysunku planu.

10. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych wolno stojących i naściennych, z wyłączeniem szyldów własnych podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie;

2) na liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,8 m.

§ 10. 1. W zakresie funkcji terenów oznaczonych symbolami K.1 i K.2 ustala się ich przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną kanalizacji – przepompownie ścieków i wód opadowych oraz zbiorniki retencyjne.

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów obowiązują ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 20 %;

2) powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 60 % powierzchni działki budowlanej;

3) gabaryty i forma urządzeń – według standardów stosowanych przez dysponenta infrastruktury technicznej kanalizacji;

4) w przypadku realizacji indywidualnej zabudowy – wymagane jest ograniczenie wysokości obiektów do 9 m, pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w § 6, a także wymagane jest stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu połaci co najmniej 25 stopni;

5) rozwiązania techniczne zbiorników retencyjnych muszą zapobiegać powstawaniu w tych miejscach źródeł żerowania ptaków.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenów, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów z dróg oznaczonych symbolami KDD.2, KDD.3.

5. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenów obowiązują ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w przyległych drogach;

2) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu;

3) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV/0,4kV.

6. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

7. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych;

2) na liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,8 m.

§ 11. 1. W zakresie funkcji terenów oznaczonych symbolami E.1, E.2, E.3, E.4 i E.5 ustala się ich przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną kanalizacji elektroenergetyki – stacje transformatorowe.

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów obowiązują ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 60 %;

2) powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej;

3) gabaryty i forma urządzeń – według standardów stosowanych przez dysponenta infrastruktury technicznej elektroenergetyki;

4) w przypadku realizacji indywidualnej zabudowy – wymagane jest ograniczenie wysokości obiektów do 6 m, pod warunkiem zachowania ustaleń określonych w § 6, a także wymagane jest stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu połaci co najmniej 25 stopni.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenów, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów z dróg oznaczonych symbolami KDL.1, KDD.2, KDD.3 oraz z dróg położonych poza obszarem planu – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenów obowiązuje zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV.

6. . W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

7. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz standardów jakościowych ogrodzeń:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych;

2) na liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,8 m.

§ 12. 1. W zakresie funkcji terenu oznaczonego symbolem KDL.1 ustala się jego przeznaczenie pod drogę publiczną kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej - poszerzenie pasa drogowego (do wspólnego użytkowania z pasem drogowym położonym poza obszarem planu).

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,5 m;

2) stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację:

a) jezdni,

b) zatok parkingowych,

c) ścieżki rowerowej,

d) chodnika,

e) pasów zieleni.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenu, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu obowiązuje włączenie komunikacyjne do pasa drogowego położonego poza obszarem planu.

5. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenu obowiązują ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze;

2) lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym – według stanu istniejącego oraz dodatkowej, planowanej:

a) sieci wodociągowej,

b) sieci kanalizacji ściekowej,

c) sieci kanalizacji ściekowej tłocznej,

d) sieci kanalizacji deszczowej,

e) sieci kanalizacji deszczowej tłocznej,

f) sieci gazowej,

g) sieci cieplnej,

h) sieci energetycznej SN - 15 kV,

i) sieci energetycznej NN - 0,4 kV,

j) sieci telekomunikacyjnej,

k) innych sieci o charakterze magistralnym lub związanych z urządzeniem drogi;

3) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu.

6. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

7. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych.

§ 13. 1. W zakresie funkcji terenu oznaczonego symbolem KDD.1 ustala się jego przeznaczenie pod drogę publiczną kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 18 m;

2) pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu;

3) co najmniej jednostronna ścieżka rowerowa;

4) co najmniej jednostronny chodnik.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenu, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

4. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu obowiązuje włączenie komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem KDD.2 oraz do drogi położonej poza obszarem planu – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenu obowiązują ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze;

2) lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających:

a) sieci wodociągowej,

b) sieci kanalizacji ściekowej,

c) sieci kanalizacji ściekowej tłocznej,

d) sieci kanalizacji deszczowej,

e) sieci kanalizacji deszczowej tłocznej,

f) sieci gazowej,

g) sieci cieplnej,

h) sieci energetycznej SN - 15 kV,

i) sieci energetycznej NN - 0,4 kV,

j) sieci telekomunikacyjnej,

k) innych sieci o charakterze magistralnym lub związanych z urządzeniem drogi;

3) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu.

6. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

7. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych.

§ 14. 1. W zakresie funkcji terenów oznaczonych symbolami KDD.2 i KDD.3 ustala się ich przeznaczenie pod drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowych z placami manewrowymi.

2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, na fragmencie terenu oznaczonego symbolem KDD.3 ustala się strefę ochrony archeologicznej, będącą strefą dla stanowiska archeologicznego (stanowiska nr 114 w obszarze AZP nr 68-51, a w miejscowości Ksawerów stanowiska nr 7), w której obowiązuje:

a) uzyskanie wytycznych konserwatorskich od właściwego organu ochrony zabytków co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycjach liniowych wymagających prac ziemnych,

b) przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w przypadku robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy,

c) w sytuacji odkrycia nowego zabytku archeologicznego - wstrzymania wszelkich prac budowlanych, udostępnienia terenu do badań i wykonanie archeologicznych badań interwencyjnych.

3. W zakresie zasad zagospodarowania terenów obowiązują ustalenia:

1) szerokości w liniach rozgraniczających - 15 m;

2) pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu;

3) co najmniej jednostronne ścieżki rowerowe;

4) co najmniej jednostronne chodniki.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenów, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów obowiązuje włączenie komunikacyjne drogi oznaczonej symbolem KDD.2 do drogi oznaczonej symbolem KDL.1.

6. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenów obowiązują ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach;

2) lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających:

a) sieci wodociągowej,

b) sieci kanalizacji ściekowej,

c) sieci kanalizacji ściekowej tłocznej,

d) sieci kanalizacji deszczowej,

e) sieci kanalizacji deszczowej tłocznej,

f) sieci gazowej,

g) sieci cieplnej,

h) sieci energetycznej SN - 15 kV,

i) sieci energetycznej NN - 0,4 kV,

j) sieci telekomunikacyjnej,

k) innych sieci o charakterze magistralnym lub związanych z urządzeniem drogi;

3) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu.

7. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

8. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych.

§ 15. 1. W zakresie funkcji terenu oznaczonego symbolem KDD.4 ustala się jego przeznaczenie pod drogę publiczną kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej.

2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, na fragmencie terenu ustala się strefę ochrony archeologicznej, będącą strefą dla stanowiska archeologicznego (stanowiska nr 114 w obszarze AZP nr 68-51, a w miejscowości Ksawerów stanowiska nr 7), w której obowiązuje:

a) uzyskanie wytycznych konserwatorskich od właściwego organu ochrony zabytków co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycjach liniowych wymagających prac ziemnych,

b) przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w przypadku robót ziemnych lub dokonania zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy,

c) w sytuacji odkrycia nowego zabytku archeologicznego - wstrzymania wszelkich prac budowlanych, udostępnienia terenu do badań i wykonanie archeologicznych badań interwencyjnych.

3. W zakresie zasad zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m;

2) pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu;

3) co najmniej jednostronna ścieżka rowerowa;

4) co najmniej jednostronny chodnik.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości, po wydzieleniu terenu, obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

5. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenów obowiązuje włączenie komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem KDD.3 oraz do drogi położonej poza obszarem planu – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

6. W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej terenu obowiązują ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze;

2) lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających:

a) sieci wodociągowej,

b) sieci kanalizacji ściekowej,

c) sieci kanalizacji ściekowej tłocznej,

d) sieci kanalizacji deszczowej,

e) sieci kanalizacji deszczowej tłocznej,

f) sieci gazowej,

g) sieci cieplnej,

h) sieci energetycznej SN - 15 kV,

i) sieci energetycznej NN - 0,4 kV,

j) sieci telekomunikacyjnej,

k) innych sieci o charakterze magistralnym lub związanych z urządzeniem drogi;

3) wymagane jest zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych i urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych pod warunkiem:

a) zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,

b) przebudowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

c) wystąpienia do właściwego organu o skreślenie z ewidencji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - po zmianie sposobu użytkowania terenu.

7. W zakresie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, wysokość jednorazowej opłaty ustala się na 5 % wzrostu wartości nieruchomości.

8. W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych obowiązuje zakaz lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 16. W granicach niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tracą moc ustalenia:

1) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice uchwalonego uchwałą Nr VIII/44/90 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 1 1991 r. poz. 12), zmienionego uchwałą Nr XX/166/96 z dnia 19 listopada 1996 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 2 1997 r. poz. 12) i uznanego za obowiązujący na terenie gminy Ksawerów uchwałą Nr IX/43/97 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 sierpnia 1997 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 19 poz. 120 z 30 września 1997 r.);

2) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice w części dotyczącej obszaru wsi Widzew położonego na północ od Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego i obejmującej działki nr ew. 2164/9, 2164/12, 2164/13, 2165/1 i 2165/2 uchwalonego uchwałą Nr VIII/44/90 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 1 1991 r. poz. 12), zmienionego uchwałą Nr XX/166/96 z dnia 19 listopada 1996 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 2 1997 r. poz. 12) i uznanego za obowiązujący na terenie gminy Ksawerów uchwałą Nr IX/43/97 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 sierpnia 1997 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 19 poz. 120 z 30 września 1997 r.), a następnie zmienionego uchwałą Nr XXII/142/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 września 2000 r. (Dz.U.W.Ł. Nr 120 poz. 672 z 28 września 2000 r.).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Ksawerów.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/449/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 5 listopada 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/449/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 5 listopada 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz. 768) Rada Gminy Ksawerów rozstrzyga co następuje:

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko wniesiono jedną uwagę, która została uwzględniona przez Wójta Gminy Ksawerów - zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/449/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 5 listopada 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz. 768) Rada Gminy Ksawerów określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), stanowią zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami.

§ 2. Tereny funkcjonalne, w których w przyszłych i odrębnych opracowaniach wystąpią inwestycje należące do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury komunikacyjnej lub technicznej obejmuje:

1) tereny oznaczone symbolami KDL.1, KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4 wskazane pod budowę dróg gminnych wraz z budową lub uzupełnieniem infrastruktury technicznej;

2) tereny oznaczone symbolami K.1, K.2 wskazane pod budowę urządzeń kanalizacji ściekowej i deszczowej.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska;

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu;

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), przy czym:

1) wydatki majątkowe jednoroczne gminy będzie określała Rada Gminy Ksawerów w uchwale budżetowej;

2) wydatki inwestycyjne jednoroczne finansowane z budżetu gminy będą ustalane w uchwale budżetowej;

3) inwestycje i wydatki majątkowe, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy, zwane przedsięwzięciem, ujmowane będą w załączniku do „Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578; z 2012 r. poz. 951, 1513; z 2014 r. poz. 822) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Gminy Ksawerów wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy.

2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elektrycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; zmiany: z 2013 r. poz. 984, poz. 1238; z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101).


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/449/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 5 listopada 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »