| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2015 Wójta Gminy Daszyna; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 11 lutego 2015r.

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.), w związku z art. 220 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t.)

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2015 roku w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowania opieki nad nimi w czasie przewozu na zajęcia do Zespołu Placówek Edukacyjnych-Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Daszyna przekaże dotację na pokrycie kosztów dowozu w wysokości 11.630,10 zł (słownie : jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych ) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 35926300000669027820060001 .

2. Gmina Daszyna dokona zwrotu kosztów w wysokości:

a) 2326,02 zł za miesiące styczeń-luty 2015 r. w terminie do 28 lutego 2015 r. ;

b) za pozostałe miesiące 2015 r. w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości 1163,01 zł, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia.

3. Rozliczenie dotacji określonej ust.1 nastąpi do dnia 30 stycznia 2016 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego.

4. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Daszyna, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej kwoty.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej .

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z uprzednim jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

Starosta Łęczycki


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Łęczycki


Krystyna Pawlak

Wójt Gminy Daszyna


Zbigniew Wojtera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »