| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Oporów

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2015-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Gminy Oporów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2015-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/146/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2009-2014.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Kraśkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/15 /2015
Rady Gminy Oporów
z dnia 23 lutego 2015 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów w latach 2015-2019

Rozdział 1.
Mieszkaniowy zasób Gminy Oporów

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Oporów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy:

1) lokale o wyższym standardzie:

a) 2 mieszkania w budynku Zespołu Szkół w Szczycie o powierzchni 150 m 2.

Stan techniczny dobry - c.o., woda, kanalizacja z odpływem do oczyszczalni ścieków.

2) lokale o średnim standardzie:

a) 1 mieszkanie w budynku przekazanym do zasobów PFZ w Oporowie o powierzchni 45 m2.

Stan techniczny dobry - woda, brak kanalizacji i c.o.

3) lokale o niskim standardzie:

a) mieszkania w Mnichu Ośrodku (czworaki) o powierzchni 93 m2. Stan techniczny dostateczny - brak c.o., wody i kanalizacji.

2. Struktura wiekowa budynków kształtuje się w następujący sposób:

Rok budowy

Ilość budynków

do 1945

1

od 1950 do 1960

1

1993

1

3. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

4. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - będące własnością Gminy.

5. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację, łazienkę.

6. W istniejącym zasobie mieszkaniowym wydziela się 2 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 150 m2 w Zespole Szkół w Szczycie, jako lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy lub czas wykonywania szczególnego rodzaju pracy zawodowej, których kwalifikacje lub wykonywana działalność są niezbędne gminie.

Rozdział 2.
Remonty i modernizacja

§ 2. 1. Realizacja remontów i modernizacji przewiduje utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

2. Plan konserwacji i remontów w latach 2015-2019 oraz wydatki na w/w roboty przedstawia się następująco:

Rok

Zakres prac

Nakłady w tys. zł


2015

Wymiana drzwi wejściowych w budynku w miejscowości
Mnich-Ośrodek


2


2016

Wymiana drzwi wejściowych w budynku w miejscowości
Oporów


2


2017


Wymiana okien w budynku w miejscowości Oporów


2


2018

Wymiana okien w budynku w miejscowości Mnich-Ośrodek - lokal nr 2


1,5


2019

Wymiana okien w budynku w miejscowości Mnich-Ośrodek - lokal nr 3


1,5

3. Zakres planowanych remontów i modernizacji będzie ulegał zmianie w przypadku braku środków finansowych na jego realizację lub zmiany priorytetów.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż

§ 3. Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

§ 4. Wójt Gminy ustala stawki czynszu w oparciu o przepisy art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).

§ 5. 1. Najemcy lokali opłacają czynsz wg stawek miesięcznych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, a mianowicie: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora.

3. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, wózkowni, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

4. W przypadku powstania zaległości czynszowych i braku możliwości ich spłaty, wójt Gminy może dopuścić spłatę zaległości poprzez świadczenie rzeczowe najemcy, w miejsce zaległych opłat za mieszkanie.

5. Wójt Gminy Oporów określi w drodze zarządzenia sposób przeliczania świadczonej pracy przez dłużnika, tj. jej wartość w formie pieniężnej za 1 roboczogodzinę uwzględniając rodzaj pracy.

§ 6. 1. Wysokość czynszu ustalona jest z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu właściwej dla danego lokalu, określonej przez Wójta Gminy.

2. Ustala się następujące czynniki obniżające i podwyższające bazową stawkę czynszu:

Czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazową czynszu i wysokość % :

1) 100 % stawki bazowej - mieszkanie wyposażone w instalację wod-kan, c.o., urządzenia sanitarne,

2) 85 % stawki bazowej - mieszkanie wyposażone w instalację wodną lub wod-kan,

3) 70 % stawki bazowej - mieszkanie bez urządzeń,

4) 10 % stawki bazowej - obniżenie za zły stan techniczny budynku,

5) 10 % stawki bazowej - podwyższenie za położenie budynku: w miejscowości Oporów (w promieniu 300 m od przystanku PKS Kutno) i w miejscowości Mnich-Ośrodek ( w promieniu 300 m od przystanku MZK Kutno).

§ 7. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat za energię elektryczną , energię cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, a w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami mieszkaniowego zasobuGminy Oporów

§ 8. 1. Wynajmującym lokale mieszkalne, socjalne jest gmina Oporów reprezentowana przez Wójta Gminy

2. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy przeznacza się do wynajmu za odpłatnością.

3. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane z zachowaniem obowiązujących przepisów:

1) na czas oznaczony,

2) na czas nieoznaczony.

4. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych lokali po otrzymaniu pisemnej zgody wynajmującego.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 9. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne, w razie potrzeby uzupełniane będą ze środków budżetowych gminy uchwalonych na ten cel przez Radę Gminy.

2. Gmina w latach 2015 - 2019 planuje przeznaczyć środki na remonty budynków, których wysokość określi Uchwała budżetowa na dany rok.

Rozdział 7.
Działania w kierunku racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminu

§ 10. 1. Poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych wymaga dużych nakładów finansowych w dalszych latach. Konieczne jest dokonywanie remontów i modernizacji celem utrzymania ich w należytym stanie.

2. Remonty, o których mowa w ust. 1 obejmują taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcom lokalu zamiennego.

3. Efektem realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być stały wzrost poprawy standardu mieszkań, a tym samym tworzenie warunków do możliwie najlepszego zaspokajania potrzeb w tym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »