Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z 2015 r., poz. 349) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 34 ust. 1 pkt 5 Statutu Województwa Łódzkiego przyjętego Uchwałą Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmienionego Uchwałą Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2008 r. Nr 316, poz. 2704, z 2013 r. poz. 663) Zarząd Województwa Łódzkiego informuje:

1. W dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 351/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 429/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w wersji jednolitej został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województawa Łódzkiego www.rpo.lodzkie.pl.

3. Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały, tj. od 1 kwietnia 2015 r.

z up. Zarządu Województwa Łódzkiego
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej


Małgorzata Zakrzewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe