| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2013r., poz. 1399; z 2015r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Deklarację, o której nowa w ust.1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Zgierz:

1) pierwszą do dnia 31.05.2015 r.;

2) w przeciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz lub przesłać na adres Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Zgierz

§ 3. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości określony jest w formacie aktywnego formularza PDF, zwanego dalej "formularzem PDF", stanowiący załącznik do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1 właściciele nieruchomości mogą złożyć w Urzędzie Gminy Zgierz w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza PDF udostępnionego pod adresem http://www.gmina.zgierz.pl/

3. Deklaracja określona w ust.1 jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL)

4. W celu przesłania deklaracji określonej w ust.1 należy skorzystać z usługi - Pismo ogólne do urzędu, przesyłając wniosek przez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Zgierz, załączając do wniosku wypełniony i zapisany formularz PDF.

5. Deklaracja określona w ust.1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2013 r. poz. 235)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda


Załącznik do Uchwały Nr VI/56/15
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »