Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 14 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

2. Granice określonego w ust. 1 obwodu głosownia stanowi Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 3. 1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do wiadomości publicznej na obszarze Gminy Ostrówek.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuję się niezwłocznie Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe