Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4465

Uchwała nr XLV/165/10 Rady Gminy Jastrząb

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Jastrząb

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.7ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) wykazać się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków transportu tzn. specjalistycznego sprzętu transportowego, który zapewnia możliwość załadunku, transportu i wyładunku odpadów w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska lub pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach.

2) udokumentować dysponowanie zapleczem, zorganizowanym w sposób umożliwiający codzienne parkowanie i serwisowanie posiadanych środków transportu, zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich i nie stwarzającym uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

3) posiadać zaplecze techniczno – biurowe, wyposażone w środki techniczne umożliwiające prowadzenie ewidencji ilości zebranych selektywnie odpadów komunalnych oraz przekazywanie organowi gminy w formie elektronicznej - we wskazanym formacie lub na piśmie, informacji o ilości i rodzajach zebranych odpadów.

4) trwale oznakować pojazdy, o których mowa w pkt 1 oraz pojemniki o których mowa § 5 ust.1 w sposób umożliwiający identyfikację nazwy i adresu firmy.

§ 2. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o prowadzenie działalności powinni zapewnić odbiór odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z Regulaminem czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinni udokumentować możliwość realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, powinien dodatkowo poza wymaganiami określonymi w § 1 spełniać następujące wymagania:

1) dysponować wyposażeniem umożliwiającym odbieranie i wywóz z nieruchomości:

a) odpadów komunalnych zmieszanych, które nie podlegają odzyskowi w tym odpadów roślinnych ulegających biodegradacji.

b) selektywnie gromadzonych odpadów, w tym w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, papieru, tekstylia, plastik, gumy itp. gromadzonych w pojemnikach/workach przeznaczonych do poszczególnych typów odpadów surowcowych.

c) następujących rodzajów odpadów komunalnych:

- wielkogabarytowych,

- niebezpiecznych,

- elektrycznych i elektronicznych,

- ulegających biodegradacji.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien dodatkowo poza wymaganiami określonymi w § 1 spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne z instalacją umożliwiającą opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport do punktu zlewnego.

2) dysponować wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie następujących zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) utrzymanie czystości pojazdów,

b) utrzymanie czystości w miejscach opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 5. 1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości nie rzadziej niż np. raz na trzy miesiące.

§ 6. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:

1) odkażane w części spustowej – po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,

2) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy,

3) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

§ 7. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do najbliższej stacji zlewnej lub w przypadku gdy ta stacja zlewna z przyczyn technicznych nie może tymczasowo przyjmować nieczystości ciekłych do innej stacji zlewnej.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 8. 1. Miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do którego odpady zebrane na terenie Gminy Jastrząb mają być przekazywane jest:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. W. Witosa 76 w Radomiu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Dzwonek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe