Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3867

Uchwała nr 144/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2011r.

dotycząca stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza nieważność uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania w części dotyczącej § 14 ust. 6-8 z powodu sprzeczności z prawem, tj. art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Konstancin-Jeziorna prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.


Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 40/VI/7/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania doręczona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie dnia 8 kwietnia 2011 roku.

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Konstancin-Jeziorna ustaliła:

- warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

- tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób kontroli wykonywania zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji oraz

- sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Została ona podjęta na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.

Jak ustalono, w rozdziale 5 badanej uchwały Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uregulowała kwestie dotyczące „kontroli realizacji zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji”. W § 14 ust. 6-8 uchwały postanowiła ona, iż:

- ust. 6 „Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki (beneficjenta) kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości”,

- ust. 7 „Od wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjent), może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

- ust. 8 „Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń”.

W ocenie organu nadzoru zacytowane wyżej regulacje wykraczają poza upoważnienia ustawowe wynikające z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W myśl w/w przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania , mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. Rada Miejska nie jest organem nadzoru nad Beneficjentem i nie może ustalać winnych stwierdzonych nieprawidłowości. Do tego powołane są bowiem inne organy. Wyniki przeprowadzonej kontroli mogą być podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadkach dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Kontrola, o której stanowi art. 221 ust. 4 w/w ustawy ma na celu, w ocenie Kolegium Izby sprawdzenie sposobu wykonywania zadania, a tym samym wykorzystania dotacji.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, iż przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, które może być stanowione w granicach obowiązującego prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło orzec jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Balcerzak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe