Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 893

Uchwała nr 26/VII/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew_ Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1   w związku z   art. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.220 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Udziela się z   budżetu Gminy Szulborze Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą„ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz z   budową chodników” do kwoty 500.000,00 zł.( słownie: pięćset tysięcy) , jednak nie więcej niż 25 % wartości zadania zrealizowanego na terenie Gminy Szulborze Wielkie.  

2.   Pomoc finansowa, o   której mowa w   ust. 1   zostanie udzielona w   formie dotacji celowej w   następujących terminach :  

-   w roku 2011 – 250.000,00 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy)  

-   w roku 2012 – 250.000,00 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).  

§ 2.  

1.   Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i   zasady rozliczenia środków określone zostaną w   umowie pomiędzy Powiatem Ostrowskim a   Gminą Szulborze Wielkie  

2.   Do zawarcia umowy, o   której mowa w   ust.1 upoważnia się Wójta Gminy.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe