| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami.), w   związku z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003r. Nr 80 poz.717 z   późniejszymi zmianami), zgodnie z   uchwałą Nr   XLVII/335/2010   Rady Gminy Siedlce z   dnia 4   listopada 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości   Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia   i uchwałą Nr   XIV/98/2011   Rady Gminy Siedlce z   dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/335/2010 Rady Gminy Siedlce z   dnia 4   listopada 2010r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości   Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia   oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Siedlce z   dnia 29 grudnia 2009 r.   Rada Gminy Siedlce   postanawia co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr XXXIV/325/2005 Rady Gminy Siedlce z   dnia 3   listopada 2005 roku w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości   Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 51 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających - zmienna od 25 do 47,4 m, z   lokalnymi zwężeniami , zgodnie z   rysunkiem planu”.  

2)   § 51 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki i   ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;”  

3)   § 51 pkt. 4   otrzymuje brzmienie: „dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy z   dróg istniejących klasy KG oraz do nowej zabudowy w   przypadku braku możliwości zjazdu z   dróg, o   których mowa w   pkt. 5) na warunkach uzgodnionych z   zarządcą drogi;”  

4)   § 51 pkt. 5   otrzymuje brzmienie: „zjazdy do nowej zabudowy położonej wzdłuż dróg klasy głównej należy realizować z   dróg gminnych klasy lokalnej lub dojazdowej albo z   dróg wewnętrznych, zlokalizowanych poza terenem oznaczonym symbolem przeznaczenia KG, z   zastrzeżeniem pkt. 4);”  

5)   § 52 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających - 20,0 m, z   lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy i   poszerzeniami w   rejonie skrzyżowań dróg do 40 m, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

6)   § 52 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki i   ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;”  

7)   § 52 pkt. 5   otrzymuje brzmienie: „dla nowej zabudowy zjazdy dopuszcza się, w   miejscach i   na warunkach uzgodnionych z   zarządcą drogi;”  

8)   § 53 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających - zmienna od 12,0 do 21,6 m, (na terenach zabudowy) i   zmienna od 15,0 do 21,6 m, (poza terenami zabudowy)z lokalnymi zwężeniami oraz poszerzeniami w   rejonie skrzyżowań dróg do 40 m, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

9)   § 53 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki;”  

10)   § 54 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających – zmienna od 10,0 do 30,0 m, (na terenach zabudowy) i   zmienna od 15,0 do 30,0 m, (poza terenami zabudowy) z   lokalnymi zwężeniami oraz poszerzeniami w   rejonie skrzyżowań dróg do 30 m, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

11)   § 54 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się drogi bez wyodrębnionych jezdni i   chodników”.  

§   2.  

Pozostałe ustalenia planu, w   tym część graficzna pozostają bez zmian.  

§   3.  

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 1;  

2)   sposób rozpatrzenia uwag do planu, stanowiący załącznik nr 2.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/121/2012    
Rady Gminy Siedlce    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O   SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W   PLANIE INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7   ust. 1   pkt 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1999 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie ustawy z   dnia 22 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Siedlce rozstrzyga, co następuje:  

I. Zadania własne gminy  

Do zadań własnych gminy z   zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objętym planem miejscowym, finansowanych z   udziałem środków z   budżetu gminy zalicza się:  

- budowę wodociągów i   urządzeń wodociągowych,  

- budowę kanalizacji sanitarnej z   urządzeniami,  

- budowę dróg gminnych.  

Przepisom o   finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z   udziałem środków publicznych zdefiniowanych w   §5 ustawy o   finansach publicznych oraz środków pochodzących z   funduszy strukturalnych UE.  

Pozostałe zadania własne gminy z   zakresu infrastruktury technicznej, określone w   art. 7   ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym, jak:  

a) zaopatrzenie w   energię elektryczną,  

b) zaopatrzenie w   energię cieplną,  

c) zaopatrzenie w   gaz,  

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w   te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z   zakresu zaopatrzenia w   energię elektryczną, cieplną i   paliwa gazowe nie są finansowane z   udziałem środków z   budżetu gminy.  

II. Budowa dróg  

Budowa i   rozbudowa dróg gminnych oznaczonych w   planie symbolami przeznaczenia terenu KL i   KD realizowana będzie przez Gminę Siedlce.  

Dla dróg publicznych o   znaczeniu ponadlokalnym oznaczonych w   planie symbolami przeznaczenia terenu   KG, KZ   zasady realizacji i   finansowania przebudowy drogi, określą stosowne umowy pomiędzy Gminą Siedlce a   właściwym zarządcą drogi.  

III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w   pkt I   i II  

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o   zamówieniach publicznych, o   samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i   o ochronie środowiska,  

2) inwestycje w   zakresie przesyłania i   dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i   ciepła realizowane będą w   sposób określony zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

3) realizacja i   finansowanie pozostałych inwestycji w   zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w   pkt I   i II będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  

IV. Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej  

Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej i   dróg, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w   niniejszym planie podlega przepisom ustawy z   dnia 22 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), przy czym:  

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

2) wydatki inwestycyjne finansowane z   budżetu gminy ustala się w   uchwale budżetowej.  

3) Zadania w   zakresie budowy dróg ponadlokalnych finansowane będą na podstawie porozumień z   innymi podmiotami.  

Zadania w   zakresie budowy sieci wodociągowej i   kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1   ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j.Dz.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publicznoprawne.  

Zadania w   zakresie budowy sieci energetycznych i   gazowych będą finansowane na podstawie art. 7   ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z   2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).  

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:  

1) dochody własne,  

2) dotacje,  

3) kredyty i   pożyczki preferencyjne,  

4) fundusze Unii Europejskiej,  

5) udział podmiotów gospodarczych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/121/2012    
Rady Gminy Siedlce    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

WYKAZ UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH  

 

Lp.  

Data wpływu uwagi  

Nazwisko i   imię, nazwa jednostki organizacyjnej  
i adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie wójta  
w sprawie rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwagi prze wójta Gminy Siedlce  

Uwagi  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

Pozytywne  

Negatywne  

1.  

28.10.2011  

p. E. B.  
dane osobowe  
03-185 Warszawa  


Brak prognozy oddziaływania na środowisko  

380/1  

brak  

 

X  

 X  


Wójt wystąpił o   możliwość odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ , na co uzyskał zgodę od RDOŚ oraz PPIS. Informacja o   tym zamieszczona została w   ogłoszeniu.  

2.  

28.10.2011  

p. T. S.  
dane osobowe  
08-110 Siedlce  


Brak prognozy oddziaływania na środowisko  

380/1  

brak  

 

X  

 X  


Wójt wystąpił o   możliwość odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ , na co uzyskał zgodę od RDOŚ oraz PPIS. Informacja o   tym zamieszczona została w   ogłoszeniu.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »